Zápisy ze zasedání

Zápisy ze zasedání ZO Svojetice (anonymizováno dle zákona č.101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů):

rok 2019

Zasedání

dne:

Zápis ze zasedání Výpis usnesení
28.8.2019 Zápis č.8 2019 Výpis usnesení č.8 2019
1.8.2019 Zápis č.7 2019 Výpis usnesení č.7 2019
19.6.2019 Zápis č. 6_2019 Výpis usnesení č.6 2019
29.5.2019 Zápis č.5 2019 Výpis usnesení č.5 2019
2.5.2019 Zápis č. 4_2019 Výpis usnesení č. 4_2019
27.3.2019 Zápis č.3_2019 Výpis usnesení č.3_2019
27.2.2019 Zápis č. 2_2019 Výpis usnesení č. 2_2019
17. 1. 2019 Zápis č. 1_ 2019 Výpis usnesení č. 1_2019

 

rok 2018

 

Zasedání dne: Zápis ze zasedání

ke stažení:

Poznámky:
17. 12. 2018 Zápis č. 6_2018 Výpis usnesení č.6
10. 12. 2018
 
Zápis č. 5 ustavující Výpis usnesení č.5
13.9.2018 

 

Smlouva o sml.budoucí – věcné břemeno ČEZ p.č. 183/62; Smlouva o sml.budoucí – věcné břemeno ČEZ p.č. 213; Smlouva o zřízení služebnosti inž.sítě p.č. 1034/1,1051/4, 1052 a 64; Smlouva o zřízení věcného břemene p.č. 127/39; Darovací smlouva – vodovod a kanalizace p.č. 1038/1,1038/2,957/17,131/11 (U Parku); Spádovost do ZŠ; Rozpočtové opatření č.2/2018 a 3/2018; Podání žaloby; Různé – Soudní spor se zhotovitelem MŠ, Čipování popelnic, Měřiče rychlosti v obci, Rekonstrukce komunikace Choceradská, Zákaz průjezdu kamionové dopravy, Veřejné osvětlení v Průhonu, Svazková škola Lošbates, Akce Komunitního centra, Bilance volebního období.
21.6.2018 Smlouva o sml.budoucí – věcné břemeno ČEZ p.č. 1049/1; Smlouva o sml.budoucí – věcné břemeno ČEZ p.č. 1039/1; Smlouva o sml.budoucí – věcné břemeno ČEZ p.č. 183/180 a 183/181; Smlouva o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady (FCC); Výsledek hospodaření 2017 MŠ Svojetice; Výsledek hospodaření 2017 Obec Svojetice; Závěrečný účet obce za rok 2017; Plán financovní obnovy vodovodu; informace k volbám do zastupitelstva obce 2018; Smlouva o věcném břemenu – inž.sítě p.č. 1072/1 a 35 (svod dešťové vody); Plán rozvoje obce; Smlouva o sml.budoucí – převod vlastnictví stavby vodovodního řadu (Do Údolí); Smlouva o sml.budoucí – převod vlastnictví stavby kanalizačního řadu (Do Údolí); GDPR – zasílání newsletteru; Úhyn ryb a kontaminace vody v nádrži; Studie dopravního značení – zákaz průjezdu automobilů nad 12 tun; K Jezírku – zrcadlo; Informace o letácích – kontorla vody; Diskuze – škola, znečišťování toků, územní plán.
17.5.2018 Smlouva o sml.budoucí – věcné břemeno ČEZ p.č. 1041/40; Smlouva o sml.budoucí – převod vlastnictví stavby Kanalizační řad v ulici Podemlejnská a Točitá; Smlouva o sml.budoucí – převod vlastnictví stavby Vodovodní řad v ulici Podemlejnská a Točitá; Návrh OOP stanovující místní úpravu provozu na silnicích II.a II.třídy vedoucí k omezení nákladní tranzitní dopravy; TJ Sokol Svojetice – příspěvek; Rozpočtové opatření 1/2018; Schválení názvů ulic; Určení počtu zastupitelů pro volební období 2018-2022; žádost od vlastníka nemovitosti na ulici Choceradská – vybudování vodovodní přípojky; Schválení určeného zastupitele pro pořizování Změny č.2 ÚP; WIFI4EU; Příjem žáků do ZŠ Mukařov; Připravované akce; Kontejner na bioodpad; Zastávky; Diskuze – Změna územního plánu, Oprava drenáže v ulici Na Podkovách, Chodník Choceradská, Audit na dotaci na kanalizaci, Soud se zhotovitelem MŠ, Připomínky k nové MŠ a bowlingu, vztahům občanů k obci.
5.3.2018 Informace o svazkové škole Lošbates; Věcné břemeno p.č.197/58; Věcné břemeno p.č.196; Věcné břemeno p.č.188/10; Věcné břemeno p.č.127/39; Darovací smlouva – vodovodní řad; Rozpočet 2018 a rozpočtový výhled 2019-2021 – obce i MŠ; Vstup obce do Svazu měst a obcí ČR; Dodatek č.10 – PID; Různé – Zápis do ZŠ, Zápis do MŠ, Podemlejnská, ochrana os.údajů – GDPR.

rok 2017

Zasedání dne: Zápis ze zasedání

ke stažení:

 Poznámky:
 21.12.2017  Vodné a stočné na rok 2018; Poplatky za komunální odpad na rok 2018;Informace o VŘ – odpady; Rozpočtové opatření č.6 a pověření starostky; Rozpočtové provizorium; OZV č. 2-2017 – zhodnocení pozemku připojením na vodovod; Svazková škola LOŠBATES; Smlouva o budoucí smlouvě – věcné břemeno pro ČEZ p.č. 202/2; ROPID; Diskuze – svoz odpadu, oprava silnice, zákaz parkování u parku.
 9.11.2017  Smlouva o smlouvě budoucí – kanalizační řad A2.1; Darovací smlouva – kanalizace p.č. 164/16; Rozpočtové opatření č.6/2017; LOŠBATES svazková škola – Dodatek č.1; Smlouva o zřízení věcného břemene p.č. 131/11, 1038/1, 1038/2; Dodatek ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. 1/2012 – p.č. 232/31 a p.č. 233; Smlouva o nájmu nemovitostí č. 1/2017 – p.č. 231/3 a 231/5; Dodatky ke kupním smlouvám st.p.č. 24/2, st.p.č. 24/1 a st.p. 24/5 (bowling a domeček);  Revize katastru; Radary; Spádovost školy; Diskuze – sekání trávy, dotace na rybník, oprava asfaltu, úklid sněhu.
14.9.2017 Osvobození účtování nájmů od DPH; Rozpočtové opatření č.4/2017; LOŠBATES – příkazní smlouva; Smlouva o převodu pozemku p.č. 183/173; Darovací smlouva č.13/2017 – kanalizační řad XK-9;Závěrečný účet Ladova kraje za rok 2016; Vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. 231/3 y 231/5; Smlouva o zřízení věcného břemene pro p.č. 183/35; Stav opravy ulic Podemlejnská a Srbínská; Značení u obchodu; Autobusové zastávky; Budova V Průbohu 153 – stará školka. Diskuze: škola, budova staré školky, rybník, osvětlení, byty v budově bowlingu.
28.6.2017 Plán financování obnovy kanalizace; Smlouva o servisní činnosti 1/2017 (VODA CZ); Rozpočtové opatření 3/2017; Změna č.2 ÚP – změna architekta a schválení zadání změny č.2 ÚP; Výsledek hospodaření MŠ Svojetice za rok 2016; Výsledek hospodaření obce za rok 2016; Závěrečný účet obce za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání  hospodaření obce; Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene p.č.177/16 (ČEZ); Plánovaná výstavba skladové haly na p.č.61; Diskuze – územní plán, doba udržitelnosti staré MŠ, dopravní značení.
5.6.2017  Jmenování nové ředitelky MŠ; navýšení kapacity MŠ Louňovická; budova MŠ V Průhonu; rozpočtové opatření 2/2017; darovací smlouva na vodovod A-3; darovací smlouva na vodovod A1-10; dodatek č. 2 – nájem vodovodu (I.T.V.); dohoda o spolupráci při správě, úpravě, péči a údržbě zeleně na pozemku ve vlastnictví obce Svojetice; schválení Dodatku č. 1 k Dohodě o vyrovnání (SORJ); výběrové řízení na nového provozovatele služeb na odvoz odpadu; smlouva o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady; zadávací dokumentace pro zadání nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení; směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu; dodatek č. 2 Smlouvy o dílo (VODA CZ); Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo (VODA CZ); Smlouva o dílo č. (VODA CZ)
30.3.2017  Prodej p.č. 1042/4; věcné břemeno s ČEZ p.č. 149/17; darovací smlouva na kanalizaci; darovací smlouva na vodovod; dodatek ke smlouvě s I.T.V.; smlouva o sml. budoucí na vodovod;  uvolnění starostky do funkce; záměr správy údržby p.č. 173/5 a 173/6; architekt na změnu č.2 územního plánu; dobrovolný svazek Lošbates (svazková škola) – stanovy, zřízení, zástupce obce; finanční příspěvek TJ Sokol; darovací smlouva na kanalizaci; spádovost školy; kanalizace; Diskuze – hluk na návsi, zasypaná strouha.
23.1.2017   Spádovost školky; VŘ na svoz odpadů (účast obce ve sdružení zadavatelů, pověření starostky; prodej p.č. 143/1; prodej p.č. 1042/4; darovací smlouva na kanalizaci – Borůvková;  Ladův kraj – stanovy; Region Jih – dohoda o stanovení podílu; dodatek ke smlouvě – výstavba kanalizace (VPK Suchý); rozpočtové opatření č. 1/2017; finanční a kontrolní výbor; věcné břemeno s ČEZ (p.č.188/10); žádost o bezúplatný převod p.č. 183/173; Diskuze – spádovost školy, úsporná opatření, kanalizace – úklid silnic, osvětlení V Průhonu, chodníky. 

rok 2016

Zasedání dne: Zápis ze zasedání

ke stažení:

 Poznámky:
19.12.2016  Poplatek za TKO a bioodpad na rok 2017; vodné a stočné 2017; rozpočtové opatření č.7 a 8; pověření starostky k provedení rozpočtového opatření; rozpočet 2017 a rozpočtový výhled 2018-20; pověření starostky k provádění rozpočtových změn; darovací smlouva na vodovod;  věcné břemeno s ČEZ (p.č. 183/170); OZV 5/2016 (zákaz požívání alkoholu); změna č.2 územního plánu; kanalizace; sběr použitého jedlého oleje; info o schůzce s Policí ČR na téma mládež v obci; Diskuze – ulice Na Podkovách.
10.11.2016  Záměr prodeje p.č. 143/1; záměr prodeje p.č. 1042/4; věcné břemeno s ČEZ (p.č. 151/16); věcné břemeno s ČEZ (p.č. 1041/37); smlouv ao zřízení dobrovolného svazku obcí – stanovy – delegát za obec (škola); spádovost školy; OZV 3/2016 (spalování rostlinných materiálů); nařízení obce 1/2016 (zákaz podomního prodeje); smlouva na služby – sběr jedlého oleje (Černohlávek); rozpočtové opatření č.3,4,5 a 6; Diskuze – kanalizace, chodník Na Obci, audit, dopravní značení. 
22.8.2016  Svazková škola; stočné; místní koeficient daně z nemovitých věcí; pravidla pro prodej nemovitostí; rozpočtové opatření č.2; přijetí dotace ze Středočeského kraje na kanalizaci; dotace ze SFŽP na kanalizaci; smlouva na odběr elektřiny (ČEZ);  dotace pro TJ Sokol; věcné břemeno s ČEZ (p.č. 213, 302, 1046/2); záměr prodeje p.č. 143/1; Diskuze – kanalizace, MŠ závady, chodník u obchodu, neudržovaný pozemek.
23.6.2016  Smlouva na účelovou dotaci na kanalizaci (Středočeský kraj); věcné břemeno s ČEZ (p.č. 1041/42); účetní závěrka  obce a MŠ za rok 2015; závěrečný účet obce za rok 2015; rozpočtové opatření č.1; Diskuze – kanalizace, oprava chodníku; příspěvek pro Obec Baráčníků; jednosměrky.
24.5.2016  Úvěr (Komerční banka); dodatky ke smlouvám s VODA CZ Service; ZŠ Mukařov; Diskuze – kanalizace, vodné, webové stránky.
12.5.2016  Kanalizace; rozpočet 2016; pověření starostky k provádění rozpočtových změn; zástupce zhotovitele kanalizace VPK Suchý; Zásady pro věcná břemena; dodatek k veřejnoprávní smlouvě s Říčany (přestupky); stabilizace úřadu – zaměstnanci; rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci; soudní spor se zhotovitelem stavby MŠ (EMV); ZŠ Mukařov; Diskuze – motorkáři, vandalismus, komunikace Podemlejnská.
3.3.2016  Slib nových členů ZO; kontrolní výbor; finanční výbor; dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2015; rozpočtové opatření 1/2015; nápravná  opatření; věcné břemeno s ČEZ (p.č. 151/91, 206/34, 183/181); názvy ulic; OZV 1/2016 (noční klid a regulace hlučných činností); ZŠ Mukařov – smlouva na rozšíření; žádost o dotaci na kanalizaci; BRKO; dodatek ke smlouvě – kompostárna Struhařov; sazebník úhrad;  Diskuze – úklid sněhu, bowling, oprava chodníku, vandalismus, Podemlejnská – stížnost na stav komunikace, komunikace Na Kopci a Na Obci, kanalizace, zastupitelstvo obce, vodné.

rok 2015

Zasedání dne: Zápis ze zasedání

ke stažení:

 Poznámky:
28.12.2015  Volba starosty a odměna; finanční a kontrolní výbor; rozpočtový výhled 2016-19; rozpočtové opatření č.7; svěření majetku do správy MŠ; příspěvek MŠ; Diskuze – odvolání starostky, úvěr, rezignace zastupitele.
20.12.2015   Přerušení zasedání; odvolání starostky; úvěr na kanalizaci (Komerční banka); blankosměnka; rozpočtové provizorium; rozpočtové opatření č.6; vodné 2016; poplatek TKO 2016; změna č.2 územního plánu; určený zastupitel pro pořizování změny ÚP; přijetí daru (p.č. 186/6); prodej p.č. 231/47; Svaz bojovníků za svobodu; vandalismus; Diskuze – komunikace Na Kopci, komise, změna ÚP.  
26.11.2015  Změna č.1 územního plánu; ZŠ Mukařov nástavba – dodatek ke smlouvě; rozpočtová změna č.5; úvěr na rekonstrukci komunikací Na Kopci a Na Obci; kontokorentní úvěr; zastupitelnost starosty; revokace usnesení 2015-06-068 (p.č. 13); darovací smlouvy – pozemky pod komunikacemi Na Kopci, Na Obci a U Parku; revokace usnesení 2015-06-065 (p.č. 24/7 a 24/5) a 2015-06-067 (p.č. 24/2 a 24/5); koupě pozemků pod komunikacemi Na Kopci; smlouva o spolupráci při rozvoji občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury v obci; věcné břemeno s ČEZ (p.č. 149/17); ukončení pracovního poměru admin.pracovnice; Diskuze –  územní studie, změna územního plánu, vandalismus, kanalizace, BRKO a kompostárna.
30.9.2015  Rozpočtová změna č.4; revokace usnesení 2015-05-55 (prodej pozemku p.č. 231/26); Diskuze – náklady obce, úprava silnic po výstavbě kanalizace.
22.9.2015   Dopis firmě EMV (zhotovitel MŠ); smlouva na technický dozor při projektu Živá školní zahrada (Ing. Friedlová); smlouva na administraci projektu  Živá školní zahrada (Ing. Friedlová); smlouva na vybudování živé školní zahrady (H-Rekultivace); smlouva na metodicko-administrační pomoc – kanalizace (VODA CZ Service); smlouva na zkušební provoz ČOV (VODA CZ Service); smlouva na dodání čerpacích stanic u nemovitostí -plastových jímek ke kanalizaci (Šmíd);  veřejná omluva; počet místostarostů; volba 2.místostarosty; odměna místostarostů; kontrolní výbor; Diskuze – parcelace V Jamách, projekt BRKO, rekonstrukce nádrže, dláždění u parku, rekonstrukce bowlingu, kompetence zastupitelů, ukončená stavba MŠ, parkování u prodejny, prodej pozemku 1042/4.
7.8.2015  Rozpočtové opatření č.3; smlouva na vnitřní vybavení MŠ (Elephant Smile); dodatek ke smlouvě s EMV (stavba MŠ); dodatek ek smlouvě s LK Advisory (řízení projektu rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci); veřejnoprávní smlouva s Mukařovem (MŠ); odkoupení pozemku pod komunikací Na Kopci p.č. 151/1; odkoupení pozemku pod komunikací Na Kopci p.č. 24/7 a 24/5; odkoupení pozemku pod komunikací Na Kopci p.č. 24/2 a 24/5; darovací smlouva p.č. 13; zřizovací listina MŠ; smlouv ana zhotovení územních studií US2 a US4 (Ing.arch. Brožek); záměr prodeje p.č. 231/22 a 231/26; Diskuze – dopravní situace, pracovní doba zaměstnanců; využití staré budovy MŠ; rekonstrukce komunikací.
30.6.2015  Účetní závěrka obce a MŠ za rok 2014; přezkoumání hospodaření obce za rok 2014; rozpočtová změna 9/2014; závěrečný účet obce za rok 2014; rozpočtová změna č.2; fiinanční příspěvek na dítě v MŠ Srdíčko; prodej p.č. 231/22 a 231/26; prodej p.č. 231/47; revokace usnesení 2015-03-024; odměny zastupitelů; Diskuze – BRKO, dotace na vybudování zahrady u MŠ a sbírka, kanalizace.
19.6.2015  Finanční příspěvek na dítě v MŠ Srdíčko; finanční příspěvek na žáka v ZŠ Nerudova; záměr prodeje p.č. 1042/4; smlouva o úvěru (Česká spořitelna); smlouva na dotaci ze SFŽP; Diskuze – účetní závěrka MŠ, průzkum dopravy, postup ZO při změně platové třídy zaměstnance, odměny zastupitelů, územní studie a územní plán, sbírka na vybavení MŠ, vícepráce na stavbě MŠ.  
28.4.2015 Odměny zastupitelů; platová třída pracovníka na úklid; záměr prodeje p.č. 1042/4; záměr prodeje p.č. 231/47; záměr prodeje p.č. 231/26 a 231/22; odkup pozemku pro komunikací p.č. 189/3, 183/182 a 189/38; darovací smlouva na vodovody; zrušení části usnesení 2013-04-037 (prodej domečku); smlouva na výstavbu kanalizace a ČOV (VPK Suchý); veřejná sbírka na nábytek do školky; odloučené pracoviště MŠ; finanční příspěvek Obci Baráčníků;  Diskuze – kanalizace, radary.
20.3.2015  Rozpočet 2015; smlouva na autorský dozor Výstavba kanalizace (Fiala projekty); smlouva BOZP Výstavba kanalizace (Prokýšek); žádost o dotaci na vybudování zahrady MŠ; smlouva s kompostárnou Struhařov; OZV 1/2015 (komunální odpad); zástupce pro jednání s Odborem územního plánování; finanční příspěvek spolku Báječný svět; Diskuze – rozpočet, rekonstrukce Komunikací Na Kopci a Na Obci, VŘ na kanalizaci; retardér Na Skále.
30.1.2015  Slib nových zastupitelů; finanční výbor; kontrolní výbor; uvolněná starostka; odměna starostky; opatrovník; rozpočtové provizorium; Diskuze – kanalizace, rekonstrukce komunikace Na Kopci a Na Obci, Točitá, odklízení sněhu, únik ze žumpy, rekonstrukce komunikací.

 rok 2014

Zasedání dne: Zápis ze zasedání

ke stažení:

 Poznámky:
28.12.2014   Námitka ohledně usnášeníschopnosti; slib nových zastupitelů; vodné 2015; rozpočtová změna č.8; rozpočet na rok 2015; pravidla rozpočtového provizoria; Diskuze – kanalizace, poplatky za TKO na rok 2015; bioodpad.
26.11.2014   Jednací řád; plán inventarizace a inventarizační komise; příspěvek pro Obec Baráčníků; veřejná výzva na pracovní místo admin.pracovnice;  veřejná výzva na pracovní místo úklid a údržba obce; zrušení výběrového řízení na kanalizaci; smlouva na vedení účetnictví; příspěvek na činnost TJ Sokol; dodatek ke smlouvě o řízení projektu (LK Advisory); revokace usnesení 2014-08-084 (směnná smlouva); zástupce pro jednání s Odborem územního plánování; kulturní komise.
5.11.2014  Ustavující zasedání. Počet místostarostů; volba starosty a místostarosty; finanční a kontrolní výbor; odměny neuvolněných zastupitelů; zástupce obce na Valné hromadě Region Jih; Diskuze – výstavba nové MŠ.
9.10.2014 Smlouva o dílo – MŠ (EMV s.r.o.); smlouva o dílo – Rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci (Energie stavební a báňská a.s.); směnná smlouva s firmou Simekostav s.r.o.; dodatek k darovací smlouvě na pozemek p.č. 307/19 (pozemek MŠ); příkazní smlouva na technický dozor na stavbu kanalizace (SH-Garing); smlouva BOZP na stavbu MŠ (P.Prokýšek); smlouva BOZP na stavbu rekonstrukce komunikace Na Kopci a nA Obci (P.Prokýšek); rozpočtová změna č. 7/2014; smlouva o zřízení věcného břemene p.č.269; plánovací smlouva; dodatek č.01 – projektová dokumentace na chodník; finanční přebytek MŠ; dotace na kanalizaci.
17.9.2014  Odůvodnění veřejné zakázky Výstavba tlakové kanalizace a ČOV; věcné břemeno s ČEZ p.č. 231/4; rozpočtová změna č.6/2014; směnná smlouva na p.č. 173/4 a 151/55; dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2014; věcné břemeno s ČEZ p.č. 307/19; info o otevírání obálek stavba MŠ, rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci, VŘ na kanalizaci; změna č.1 územního plánu.
9.7.2014  Změna č.1 územního plánu; věcné břemeno s ČEZ p.č. 131/5; rozpočtová změna č.5/2014; smlouva na odvoz TKO (A.S.A); smlouv ana kulturní pořad (Vanda a Standa); dodatek ke smlouvě na technický dozor Rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci  (Profesionálové); dodatek ke smlouvě na Projekční a inženýrskou činnost odvodnění MK Na Kopci (Profesionálové); technický dozor – stavba nové MŠ (Vista – Ing.Šír); smlouva na projekt na vodovod v ulici Švestková (Vista – Ing. Šír); záměr prodeje p.č. 231/25; záměr prodeje p.č. 231/47; hodnotící komise na VŘ rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci; budoucí smlouva směnná s Region Jih; smlouva na autorský dozor na stavbě MŠ; ZŠ Mukařov přístavba; VŘ na zhotovitele stavby MŠ – zrušeno; dotace – kanalizace.  
11.6.2014  Počet členů zastupitelstva 2014-18; darovací smlouva na vodovod; rozpočtová změna č.4; finanční příspěvek na žáka ZŠ Nerudova; smlouva s EKO-KOM na rok 2014; dodatek č.1 ke smlouvě s EKO-KOM; záměr na směnu pozemků p.č. 35/6 a 24/6;  záměr na směnu pozemků p.č. 173/4 (V Jamách) a 151/55; cenová nabídka na technický dozor – stavba nové MŠ (Vista – Ing.Šír); cenová nabídka na technický dozor – Rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci (Profesionálové); hodnotící komise VŘ rekonstrukce komunikací; hodnotící komise VŘ stavba MŠ; záměr směna pozemků Region Jih; dohoda o umístění a provozu telekomunikačního kabelu (VS Mnichovice); ZŠ Mukařov- nástavba kontejnerové přístavby – smlouva, dodatek. 
23.4.2014  Smlouva na dotaci na stavbu MŠ; smlouva o řízení projektu výstavby MŠ (LK Advisory); dodatek ke smlouvě na projektovou dokumentaci pro provedení stavby Rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci (Profesionálové);  dodatek ke smlouvě na VŘ na zhotovitele stavby Rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci (Profesionálové); kanalizace -dotace.
2.4.2014  Prodej p.č. 231/50; darovací smlouva – vodovod – Region Jih; pasport komunikací – smlouva o dílo (Ing.Chytil); závěrečný účet obce za rok 2013; výsledek hospodaření obce a MŠ 2013;   smlouva na velkoobjemový kontejner (Durek); rozpočtová změna 3/2014; projektová dokumentace pro provedení stavby Rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci (Profesionálové);  cenová nabídka na měření pláně pod komunikacemi Na Kopci a Na Obci (Šmíd); kanalizace – dotace; dotace – nová MŠ; VŘ na dodavatele stavby Rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci; diskuze – výkup pozemků pod komunikacemi.
5.3.2014  Referendum; odměna místní komise pro hlasování v referendu; smlouva o dílo na prováděcí dokumentaci na novou MŠ (Vista – Ing.Šír); smlouva o spolupráci na VŘ na zhotovitele nové MŠ (Profesionálové); smlouva – kompostárna Struhařov; rozpočtová změna 2/2014; smlouva na zpracování projektové dokumentace parcelace V Jamách (Fiala Projekty);  partnerství v projektu „Vzdělání – cesta k odpovědnosti“ (firma MLMADRE); proplacení dovolené starostky; přezkoumání hospodaření obce – odměna neuvolněné starostky – nápravné opatření; zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013; hospodaření obce – odměny; kanalizace – dotace; ŽŠ Mukařov. 
12.2.2014  Věcné břemeno s ČEZ, pronájem p.č. 142/5; darovací smlouva p.č. 258/1; záměr prodeje p.č. 231/50; zhotovení projektové prováděcí dokumentace na novou MŠ (Vista – Ing.Šír); projektová dokumentace pro stavební povolení parcelace a zasíťování V Jamách (Ing.Fiala); rozpočtová změna č. 1/2014; opatrovník pro p.č. 206/8; cenová nabídka na zpracování VŘ (Profesionálové); ZŠ Mukařov; rozšíření vodovodu v ulici Švestková.
8.1.2014   Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci na novou MŠ (LK Advisory); trestní oznámení na neznámého pachatele.

rok 2013

Zasedání dne: Zápis ze zasedání

ke stažení:

 Poznámky:
18.12.2013  Odměna starostky; proplacení nevyčerpané dovolené starostky; darovací smlouva p.č.127/22;  darovací smlouva p.č. 127/39; darovací smlouva p.č. 191/18, 191/19, 197/69, 232/2; smlouva o dílo na rekonstrukci OÚ – vícepráce; OZV 2/2013 (poplatek za komunální odpad); vodné 2014; rozpočtová změna 7/2013; určení pravomocí k rozpočtovým opatřením; příspěvek Obci baráčníků na rok 2014;  rozpočet 2014; rozpočtový výhled 2015-2016; ZŠ Mukařov – spolufinancování přístavby; žádost o dotaci na novou MŠ; směrnice 4/2013 (účetní závěrky); schválení mezitímní účetní  závěrky OÚ a MŠ; schválení příspěvků na kanalizační řad; příprava budoucí vyhlášky na zhodnocení pozemku v souvislosti s vybudovanou kanalizací; dotace na rekonstrukci komunikací Na Kopci, Na Obci a Na Skále; dotace na opravu rybníka; oprava ulice Pod Sosnami.
27.11.2013   Mimořádné zasedání. Referendum – projednání návrhu na konání referenda; návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu územního plánu; schválení OOP a vydání územního plánu; darovací smlouva p.č. 307/19 (pozemek pro novou MŠ)
6.11.2013   Kanalizace – předběžné oznámení o výběrovém řízení atd.; zpracování výběrového řízení na rekonstrukci komunikací Na Kopci a Na Obci (Profesionálové);   plán inventarizace; plán zimní údržby; smlouva o poskytnutí  podpory na zateplení a výměnu oken MŠ; žádost o dotaci „Úprava veř.prostranství“; rozpočtová změna 6/2013; starostka jako neuvolněná;
8.10.2013  Prodej p.č. 202/46 a 202/48; věcné břemeno s  ČEZ přípojka k ČOV u hřbitova; vyřazení nedokončené investice z majetku obce (spádová kanalizace – projekt); rozpočtová změna č.5; zateplení MŠ – vícepráce; zateplení a výměna oken OÚ; dílčí přezkoumání hospodaření obce 2013; info k místnímu referendu.
7.8.2013  Smlouva na dotaci Rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci; věcné břemenos  ČEZ p.č. 1039/1 a 151/48; smlouva o řízení projektu Rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci (LK Advisory); zateplení a výměna oken OÚ a MŠ.
3.7.2013  Rozpočtová změna č.4; záměr prodeje p.č. 202/4; opatrovník ve věci parcelace pozemků V Jamách; opatrovník ve věci chodník Choceradská; zateplení a výměna oken OÚ a MŠ.
5.6.2013   Povolení provozování doplňkové činnosti MŠ;  věcné břemeno s ČEZ; finanční příspěvek na žáka v ZŠ Nerudova;Říčany – výpověď dohody o společném školském obvodu; rekonstrukce MK Na Kopci a Na Obci;  smlouva o sml. budoucí o bezúplatném převodu části pozemku pod budoucím chodníkem Choceradská; žádost o pronájem pozemku p.č. 142/5; info o územním plánu, oprava komunikace Na Skále, zateplení OÚ a MŠ.
2.5.2013  

 Dokumentace pro provádění stavby kanalizace a ČOV (Fiala); OZV1/2013 (chov a pohyb psů); mimořádný příspěvek pro baráčníky a TJ Sokol; věcné břemeno s ČEZ Na Skále a NA Staré Cestě; dopravní značení Na Skále; opravy cest; přístavba ZŠ Mukařov. 
3.4.2013  

 Smlouva o dílo na zateplení a výměnu oken OÚ (Zlínské stavby) a MŠ (MOZIS);  výběr projektanta na projektovou dokumentaci pro stavbu nové MŠ a smlouva o dílo (Hnilička); rozpočtová změna 2/2013; směrnice 3/2013 (reálná hodnota u majetku k prodeji); účetní závěrka obce a MŠ za rok 2012;  výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2012; darovací smlouva p.č. 131/11; kupní smlouva na p.č. 1072/2, st.p. 24/2 a dům č.p. 135 (domeček); věcné břemeno s ČEZ Na Obci; územní plán; opravy cest.
6.3.2013  Smlouva o spolufinancování studie rozšíření ZŠ Mukařov; věcné břemeno s KSÚS – pro dešťovou kanalizaci u chodníku podél Choceradské;  věcné břemeno s ČEZ p.č. 957/17 a 1038/2; rozpočtová změna 1/2013; zařazení obce do ISRÚ; MAS finanční podpora; směrnice 2/2013 (o veřejných zakázkách); podnět k přezkumu a návrh na revokaci usnesení 2013-02-007 (domeček); stížnost na projednání bodu PM 004/13 a revokaci usnesení 2013-02-006; havarijní stav ulice Podemlejnská a Srbínská.
6.2.2013  Smlouva o sml. budoucí darovací p.č. 307/19 (pozemek na novou MŠ); darovací smlouva p.č. 206/34; smlouva o dílo na projekt parcelace a zasíťování pozemků V Jamách (ing.Fiala); nabídky na záměr prodeje pozemku p.č. 1072/2 a 24/2 (domeček); směrnice 1/2013 (o vnitřní kontrole);  Ladův kraj – stanovy; žádost o pronájem p.č. 142/5; návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o převodu vlastnictví stavby (vodovod, kanalizace);   návrh Darovací smlouvy o převodu stavby (vodovod, kanalizace); žádost o výpůjčku p.č. 1051/4 pro stavbu chodníku; zateplení OÚ a MŠ; MAS.

rok 2012

Zasedání dne: Zápis ze zasedání

ke stažení:

 Poznámky:
19.12.2012  Rozpočet 2013 a výhled 2014-2015; rozpočtová změna 5/2012; smlouva o dílo na projekt  Rekonstrukce MK Na Kopci a Na Obci (Belton); darovací smlouva p.č. 199/4 a 199/5; kupní smlouva na prodej p.č. 183/178; vodné 2013; Region Jih dodatek č.1; směrnice 1/2012 (oběh účetních dokladů), smlouva na dotaci (Mikuláš v parku 2012); dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2012; VO ulice U Potoka, Pod Modříny a K Lukám – sponzorské dary;   
7.11.2012  Plán rozvoje obce v období let 2012-2027; navýšení příspěvku MŠ na rok 2012; věcné břemeno s ČEZ Spojovací a Na Obci; převod pozemků p.č. 199/15 a 199/44 na obec; žádost o koupi a záměr prodeje p.č. 183/178;rozpočtová změna č.4; navýšení rozpočtu TJ Sokol;  OZV 2/2012 o místních poplatcích; hodnotící komise pro VŘ Zateplení OÚ a MŠ; poplatek za TKO 2013; místo na tříděný odpad; nové web stránky.
17.10.2012  Kupní smlouva na p.č. 155 (bývalá restaurace bowling), 24/1 a 24/5 (Simekostav). 
3.10.2012  věcné břemeno s ČEZ – dodatek ke smlouvě p.č. 151/91; smlouva o dílo – sekání trávy (Lesnické a zahradnické služby Hauk-Štěpán-Ustohal); objednávka  geometr.plán – věcná břemena k vodovodní síti (ing.Šašek); OZV 1/2012 o místním poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu; záměr prodeje p.č. 1072 a 24/2 (domeček); plán inventur; podání žádosti o dotaci a smlouva o dílo s EPK na zpracování žádosti o dotaci (rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci); žádost na KÚ o převod pozemků z MNV Svojetice na Obec Svojetice; dotace na Mikuláš v parku; instalace vodoměrů zdarma; info o budoucí OZV o místním poplatku za zhodnocení st.pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace.
1.8.2012  Věcné břemeno s Tehovem p.č. 1145; podání žádosti o dotaci na kanalizaci; podání žádosti o dotaci Mikuláš v parku; smlouv ao vytvoření autorského díla a poskytnutí licence k využití autorského díla MŠ (Hnilička); kolaudace vodovod 2.etapa; výstavba VO (Podemlejnská, Srbínská, Tehovecká).
11.7.2012  Darovací smlouva komunikace a p.č. 151/91 Na Výsluní; smlouva o dílo VO 2.etapa (Elmoz Czech); cenové nabídky na architektonický návrh MŠ (Hnilička); rozpočtová změna č.3; dopravní značení – zpomalovací prahy (V Průhonu a Louňovická); osazování vodoměrů; povolení doplňkové činnosti MŠ – dodatek č.2 ke zřizovací listině č.2; příprava smlouvy na prodej bowlingu; oprava Choceradské.   
6.6.2012  Přijetí dotace na VO; přijetí dotace na knihovnu; záměr vyhlášení VŘ na dodavatele stavby VO 2.etapa; výběrová komise na VO 2.etapa; Region Jih; nájem pozemků p.č. 233 a 232/31; nabídka prodeje komunikace p.č. 189/3, 183/182 a  189/38 (Květinová); prezentace záměru koupě bowlingu a příprava smlouvy o prodeji; kupní smlouva 1/2012/KP o prodeji nemovitosti; info o nekaceptace žádosti o dotaci na hřiště MŠ; odvolací soud; akceptace žádosti o podporu – zateplení OÚ a MŠ; V Průhonu – značky a retardéry; zábor veřejných prostranství; prezentace ANODA s.r.o. 
2.5.2012  Darování komunikace a p.č. 177/4, 1041/12 a 1041/15 (Na Podkovách) včetně vodovodu, VO, vodního toku; rozpočtová změna č. 2/2012; finanční příspěvek na žáka v ZŠ Nerudova; školský zákona konkurz na ředitele MŠ; nabídka na koupi bowlingu.
11.4.2012   Závěrečný účet obce za rok 2011 a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011; smlouva o poskytování poradenských služeb (dotace na kanalizaci) s Grant Help; věcné břemeno s ČEZ p.č. 224/5 a 202/17; smlouva o dílo Krásná náves (CZ instal); záměr pronájmu pozemku p.č. 233 a 232/31; info o dotacích – dopravní značení, knihovna, VO; nabídka na odkup bowlingu.
4.4.2012 Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu.
7.3.2012  Věcné břemeno s ČEZ Jilmová; věcné břemeno s ČEZ K Hájence; věcné břemeno s ČEZ K Hájence a Švestková; dodatek č.1 ke smlouvě o dílo vodovodní síť 2.etapa (Energie stavební a báňská); mandátní smlouva Organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby  – tlaková kanalizace; zadávací dokumentace k VŘ – tlaková kanalizace; prodej p.č. 1043/1 a 202/13; smlouva o dílo na projektovou dokumentaci Rekonstrukce rybníka (KV+MV Aqua s.r.o.); věcné břemeno s ČEZ Na Kopci a V Průhonu; VŘ na akci Krásná náves; 2.etapa vodovodu; nedostatečná kapacita škol; výzvy MAS.
1.2.2012  Věcné břemeno s ČEZ U Parku; převedení komunikace Na Výsluní p.č. 151/91 na obec; rozpočtová změna č. 1/2012; hodnotící komise na projekt Krásná náves; hodnotící komise na VŘ zhotovitele stavby tlaková kanalizace a ČOV; exekuce; Kamenická stezka; návrh zásad pro výstavbu v rozvojových obytných zónách; Mikuláš; Diskuze – zpracování připomínek k územnímu plánu.

rok 2011

Zasedání dne: Zápis ze zasedání

ke stažení:

Poznámky – program zasedání:
21.12.2011  Poplatky TKO na rok 2012; vodné na rok 2012; zimní údržba místních komunikací; nabídky na dovoz velkoobjemových kontejnerů; dotace na herní prvky na hřiště MŠ.
7.12.2011  Rozpočet 2012 a výhled 2013/14; poplatky TKO 2012; projektová dokumentace na rekonstrukci rybníka (Ing. Karel Vrána); vypracování územní studie V Jamách (arch. Hnilička); stavba VO; rozpočtová změna č.6; věcné břemeno s ČEZ 189/33; dotace na obnovu porostů v lese; finanční dar pro MŠ; Ladův kraj; Region Jih – věcné břemeno.
2.11.2011  Žádost o dotaci na kanalizaci, žádost o dotaci na VO, žádost o dotaci na knihovnu, žádost o nadační příspěvek na dopravní značení; směrnice č.4 (inventarizace); směrnice č.5 (odpisy); smlouva o expertní pomoci s firmou  ML Compet (dotace); sponzorský dar na dopravní značení; pozvánka na procházku s architektem – návrh územního plánu;  návrh zásad pro výstavbu v rozvojových obytných zónách; zimní údržba komunikací; udělení výjimky z ÚP – změna velikosti st.pozemku p.č. 131/5.
5.10.2011  Věcné břemeno s ČEZ č.e. 0284; mandátní smlouva na zpracování žádosti o dotaci na zateplení OÚ a MŠ; dotace na výstavbu kanalizace a ČOV; mandátní smlouva na výkon inženýrské činnosti pro akci „Svojetice – vodovod, kanalizace a ČOV“ (VRV a.s.); smlouva na odvoz odpadu A.S.A. – navýšení cen; prodej p.č. 1043/1 a 202/13; dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2011; oprava studně a sponzorský dar; návrh zásad pro výstavbu v rozvojových obytných zónách; osazování vodoměry; ukradené kanály v Podemlejnské a  Choceradské.
7.9.2011  Směrnice č. 1/2011 (poskytování informací)a 2/2011 (řád veřejného pohřebiště); smlouvy o pronájmu hrobového místa; mandátní smlouva na technický dozor „Vodovodní síť 2 .etapa“ (Aquarius invest); nájemní smlouva s I.T.V.V. na správu a provozování vodovodu; dohody s vlastníkem nem. o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu – tlaková kanalizace; Ladův kraj -dodatek ke smlouvě o partnerství; rozpočtová změna č.4; výstavba 2.etapy vodovodu; 1.etapav odovodu – osazování vodoměry; návrh zásad pro výstavbu v rozvojových obytných zónách.
3.8.2011   Smlouva o dílo “ Vodovodní přípojky“ (Energie stavební a báňská); vícepráce k opravě kanalizace pod parkem – změna povrchu vozovky; projekotvá dokumentace na chodníky (VISTA – Ing.Jiří Šír); finanční prostředky ze Stř.kraje na Vodovodní síť 2.etapa; Ladův kraj; osazování vodoměrů; návrh zásad pro výstavbu v rozvojových obytných zónách.
3.7.2011  Rozpočtová změna č.3; projektová dokumentace na zateplení OÚ a MŠ; záměr prodeje p.č. 209/2 a 1043/3; věcné břemeno s ČEZ č.e. 0266; věcné břemeno s ČEZ; smlouva o dílo „Vodovodní síť 2.etapa“ (Energie stavební a báňská); Kamenická stezka; 1.etapa vodovodní síť; dańová kontrola – dětské hřiště – sankce; územní plán – náhrada za komunikace – p.č. 167/1, 168/1, 168/2 na bydlení; dotace na VO, knihovnu a Mikuláše, rekonstrukce parku; Diskuze – žádost o opravu zápisu, zveřejňování zápisu.
1.6.2011  Smlouva o dílo na opravu dešťové kanalizace (Šmíd); zpracování projektu zateplení OÚ a MŠ; vyhlášení záměru prodeje p.č. 209/13 a 1043/1; finanční příspěvek Baráčníci; splátkový kalendář na příspěvek na vodovodní přípojku; příspěvek na knihovnu MŠ; zřízení věcného břemene s ČEZ; studna u tenisových kurtů; silážní jáma a nepořádek u cesty do Louňovic;  žádost o prošetření zásahu vodovodního řadu do p.č. 224/8; Diskuze – projekty na vodovodní přípojky, chodníky v obci, zábory komunikací.
4.5.2011   VŘ na dodavatele stavby vodovodní síť 2.etapa; dodatek č.2 k mandátní smlouvě na výkon inženýrské činnosti pro akci vodovodní síť 2.etapa (firma VRV a.s.); jmenování členů výběrové komise; dodatek č.2 ke smlouvě o dílo Vodovodní síť (Energie stavební a báňská); splátkové kalendáře na příspěvek na vodovodní přípojku; smlouva s ČEZ zřízení věcného břemene p.č. 60/1; revokace usnesení 2011-02-011; žádost o dotaci na akci Mikuláš v parku; žádost o dotaci rekonstrukce parku; rozpočtová změna č.2; finanční příspěvek na žáka v ZŠ Nerudova; věcné břemeno na dešťovou kanalizaci p.č. 202/13; dotace na kanalizaci pod parkem; snížení příspěvku na provoz MŠ a finanční dar pro školnici;  žádost o bezúplatný převod p.č. 139/9 a 183/172,157/5 a 269, 1049; zpětvzetí žaloby na firmu Represent – mimosoudní dohoda; dopravní značení; projekty kanalizačních přípojek; návrh zásad pro výstavbu v rozvojových obytných zónách; pořádek v ulicích a zábory; kontejnery Na Moklině a Spojovací.
6.4.2011   Výstavba vodovodu; revokace usnesení 2011-02-011; žádost o bezúplatný převod p.č. 139/9 a 183/172,157/5 a 269, 1049; pronájem pozemků 143/3, 142/4, 142/5, 143/1; předání VO v lokalitě u Tehovce; příspěvek na zakoupení čerpadla pro TJ Sokol; žádost o příspěvek na hospodaření v lesích; parcelace V Jamách;
2.3.2011 Věcné břemeno s ČEZ – přeložka V Jamách p.č. 172/1, 161/1, 161/14; rozpočtová změna č.1; revokace rozpočtu 2011; výsledek hospodaření za rok 2010; odměny zastupitelů; peněžitý dar starostce; knihovní řád; těžba dřeva v lese; dopravní obslužnost; obecní nemovitost u rybníka – hokejové kabiny – demolice; dotace – vodovod, územní plán, rekonstrukce OÚ; Diskuze – žádost o změnu zápisu 2/2011 a revokaci usnesení 2011-02-011;
2.2.2011  Darovací smlouva p.č. 137/9, 137/5, 183/31; dodatek ke smlouvě o dílo č.1 – vodovodní síť; změna č.2 úprava trasy větve č“a1″ (Na Kopci) tlakové kanalizace; darovací smlouva p.č. 24/9, 24/10, 24/11; zřízení věcného břemen s ČEZ; směnná smlouva p.č. 161/56 a 161/57 (V Jamách); monitoring hospodaření obce pro DSO Region Jih; příspěvek na opravu střechy kostela V Mukařově; dotace na VO; dotace na knihovnu; uvolnění bývalých hokejových kabin; dopravní obslužnost; plynofikace.
12.1.2011    

 Vyhláška 1/2011 o místních poplatcích; dopravní obslužnost; kulturní akce 2011; projekt rekonstrukce OÚ; knihovna; spolupráce s baráčníky a sportovci; dotace knihovna; Kamenická stezka.

rok 2010

Zasedání dne: Zápis ze zasedání

ke stažení:

Poznámky:
15.12.2010  Rozpočet 2011 a výhled 2012/2013; rozpočtová změna č.4; dotace na VO; výše příspěvků na vodovodní přípojky; smlouva o fin. příspěvku na tech. infrastrukturu obce; zřízení vodovodní přípojky na vodovod DSO Region Jih; darovací smlouva p.č. 183/7 Lomená; poplatek za TKO 2011; vyhláška 4/2010 místních poplatcích;  smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ p.č. 151/48 Na Kopci; smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ č.e. 0284; smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ  Na Kopci; změna jednacího řádu; knihovna; povodňový plán; žádost o dotaci – zateplení OU a výměna oken; Ladův kraj a kulturní akce v obci; Diskuze – osvětlení v ulici Lomená.
10.11.2010   Ustavující zasedání – volba starosty a místostarosty; finanční a kontrolní výbor; odměny; zástupce pro územní plánování; bezúplatný převod p.č. 24/7,24/2, 24/5 (Na Kopci) na obec a scelení s pozemkem p.č. 957/2; vyhlášení záměru na prodej budovy Restaurace -bowlingu; dopravní značení v ulici Choceradská (u Doltonu); info o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2010; Betlém a osvícení smrku v parku; info o dotacích; nová smlouva na opravu VO; Diskuze – dům služeb.
6.10.2010 Návrh zadání 9/2010 územního plánu;smlouva o dílo 22/2010 kanalizační přípojky (Ing.Fiala);Svazek Region Jih – platby a příspěvky;Bilance volebního období;Smlouva o dílo na VO (Elmoz Czech);Info – bowling,PID.
 
  • Zápis č.11
 
11.8.2010 Vodovod-smlouva dotace Stř.kraj;Věcné břemeno ČEZ p.č.231/4, 231/55,231/1;retardéry v Podemlejnské ulici.
4.8.2010 Vodovod-smlouva o dílo (Energie stavební a báňská);TDI na vodovod – smlouva (Aquarius Invest CZ);veřejný rozhlas – dotace ze Stř.kraje;stížnost na hluk;č.p.135 „domeček“-záměr na pronájem;Zelená úsporám-projekt na OU, MŠ a DS;pořádková komise.
 
  • Zápis č.8
 
30.6.2010 Vyhlášení výb.řízení -vodovod;jmenování členů výběrové komise;dotace na vodovod;dotace na rozhlas;názvy ulic;záměr směnypozemků p.č.151/48 a č.1035;žádost o dotaci ze Stř.kraje na zmírnění následků živelných katastrof;zrušení záměru prodeje č.p.155 „bowling“;výpověď z nájmu a doba na vystěhování;Kamenická stezka;pořádková komise.
2.6.2010 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009;Závěrečný účet za rok 2009;Počet členů zastupitelstva;Rozpočtová změna;Věcné břemeno ČEZ p.č.125/1 a PK 1035;výtluky Na Obci;č.p.135 – dluh na nájemném;Názvy ulic.
5.5.2010 Rozpočtová změna;Názvy ulic;Věcné břemeno SÚS;záměr pronájmu p.č.149/21,149/2,151/42;poplatky za TKO-úlevy;Kamenická stezka;informace o dotacích.
7.4.2010 OZV 2/2010-spádovost;OZV 3/2010-poplatky;Pasport komunikací;Projekty pro dotace-hřbitov,MŠ;Opravy výtluků;Dodatek ke Zřizovací listině MŠ;Kamenická stezka;informace o Dotace Program rozvoje venkova-kanalizace;Dopravní značky;Názvy ulic;Věcné břemeno Telefonica;Poplatek TKo -úleva;oslava 50.let MŠ.
3.3.2010 Dohoda o školském obvodu;rozdělení pozemku p.č.131/2.
3.2.2010 Uvolněná starostka;Uvítací cedule se znakem obce.
 
  • Zápis č.1
 

rok 2009

Zasedání dne: Zápis ze zasedání ke stažení: Poznámky:
 16.12.2009  Rozpočet na rok 2010;Rozpočtový výhled 2011 a 2012;Prodej části pozemk p.č.231/26,231/22,1046/4,263/6;Prodej č.p.155 „bowling“;Smlouva o dílo-pořízení územního plánu a schválení pořizovatele;Žádost o dotaci na pořízení územního plánu;Žádost o dotaci FROM-rozhlas;MŠ-navýšení rozpočtu;Ladův kraj;Region Jih;
 4.11.2009  Smlouva o dílo-pořízení územního plánu-představení architekta;Zřizovací listina MŠ;Vyhodnocení přístavby ZŠ Mukařov;Věcné břemeno ČEZ;Audit;Rozpočtvá změna;Bowling – zájemce o koupi;OZV 3/2009 daň z nemovitosti;Obecní policie;
 7.10.2009  Firma Gornex – měřiče rychlosti a obecní policie;Smlouva o dílo na nový územní plán;Převod pozemku p.č.164/17;Věcné břemeno ČEZ p.č. 231/9,231/7,231/56;Podání žádosti o dotaci;Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci (firma VRV s.r.o.);Region Jih-stanovy, valná hromada;Darování pozemků;žádost o koupi části obecních pozemků p.č. 231/26,231/22,1046/4,263/6;Vodojem;Daň z nemovitosti;vodovod;Diskuze-územní plán,oprava komunikací.
 2.9.2009  OZV 2/2009 Požární řád;Měřiče rychlostí Na Skále;Pořízení nového územního plánu;Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení p.č.172/1 a 161/1 V Jamách (Ing.Fiala);Smlouva o smlouvě budoucí – připojení odb.zařízení V Jamách;Odstranění stavby;Smlouva o dílo – veřejné osvětlení (Elektroservis VV);Příspěvek – rybářský spolek;Info-nový zaměstnanec,ZŠ Mukařov, vodovod;Diskuze-vodojem a vodovod;bioodpad.
 5.8.2009  Převzetí VO Za Hřištěm;Rozpočtová změna;Diskuze-veřejné osvětlení,platby za jistič č.p.155 „bowling“.
 1.7.2009  Dokumentace pro ÚR vodovodní přípojky (Projekty VODAM);Úvěr pro Region Jih;Zástupce pro územní plánování;Informace o neobdržení dotace FROM;Věcné břemeno ČEZ;Diskuze-vodovod.
 3.6.2009  Žádost o zrušení poplatku za TKO;Žádost o slevu na dani z nemovitosti;Parcelace V Jamách;Žádost na PFČR o převod p.č.164/17;Změna využití pozemků p.č.172/2,272/2,272/5,272/7,272/13;Nabídky na č.p.155 „bowling“;Informace o přístavbě ZŠ Mukařov;Parkování na veřejném prostranství;Věcné břemeno ČEZ;Pozemek – vodojem;Jezírko-vlastnictví.
 6.5.2009  OZV 1/2009 spádovost do Mukařova;Výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2008;Závěrečný účet obce 2008;Opatrovnictví;Prodej pozemků p.č.231/63 a 231/73;Věcné břemeno ČEZ;Prezentace nabídek na prodej č.p. 155 – „bowling“;Věcné břemeno;Informace o přístavbě ZŠ Mukařov;Veřejnoprávní smlouva s Říčany – přestupky;Dětský den;Nabídky na zajištění vkladu do katastru;Diskuze.
1.4.2009 Spolufinancování přístavby ZŠ Mukařov;Kupní smlouva-zařízení pro Czech Point (AutoCont);Rozpočtová změna;Diskuze – web, veřejné osvětlení,představení firmy Energo consulting.
18.3.2009 Zřízení pracoviště Czech Point (smlouva s AutoCont);Společný školský obvod;OS Báječný svět příspěvek;Rozpočtová změna;informace o možnosti dotace program FROM;Diskuze – parcelace V Jamách, nová MŠ.
25.2.2009 ZŠ Mukařov – přístavba;Věcné břemeno ČEZ;Projekt Czech Point a datová schránka;Návrh parcelace V Jamách;Projekt parcelace a návrh MŠ (Ing.Fiala Projekty);Smlouva o dílo – veř.osvětlení (Elektroservis VV);vodovod – zadávací dokumantace (projekty VODAM);Plán zasedání;Autobusová zastávka;Region Jih příspěvek;Věcné břemeno Telefonica p.č.143/35.

rok 2008

Zasedání dne: Zápis ze zasedání

ke stažení:

Poznámky:
 17.12.2008  Komunikace a VO p.č.95/48-55 a 1035/1;záměr prodeje p.č.231/63 a 231/73;záměr prodeje p.č.202/13;věcné břemeno pro ČEZ p.č.205/1;rozpočtová změna;rozpočtový výhled 2010-11;rozpočet 2009;dílčí přezkoumání hospodaření;informace o stavu dotace na zastávky;poplatky TKO 2009;poplatek za zřízení věcného břemene;vodovod – financování stavby;diskuze.
 15.10.2008  Změna č.2 územního plánu;prodej pozemku p.č.231/50;omezení víkendových prací;dodatek ke zřizovací  listině MŠ;smlouva o dílo na stavbu zastávky – firma Šindelář;věcné břemeno pro ČEZ p.č.125/1,126/1,127/1,1034/4,1035;smlouva o dílo s firmou Ing.Ivan Fiala – Projekty;žádost o dotaci na VO;smlouva – EG INVEST na výstavbu VO;diskuze.
 27.8.2008  Změna trasy autobusů;žádsot o dotaci na opravu zastávek;rozpočtová změna;diskuze.
18.6.2008 Region Jih;smlouva na věcné břemeno se zemědělskou vodohospodářskou správou;Zřizovací listina MŠ;OZV 1/2008-daň z  nemovitosti;smlouva na výkon funkce odborného hospodáře v obecních lesích;smlouva na rekonstrukci návsi;grant Stř.kraje;dětské hřiště;prodej pozemku p.č.231/22,231/26;pozemek pod budovou OÚ;vodovod a kanalizace;neplatiči;nepořádek kolem kontejnerů;opravy komunikací;prodej „bowlingu“;Ladův kraj;zastupování na základě zákona o opatrovnictví;žádost o koupi domu č.p.135 „dům služeb“;diskuze.
19.3.2008 Dotace na dětské hřiště;Dotace na autobusové zastávky a radary;přezkoumání hospodaření za rok 2007;závěrečný účet 2007;smlouva na věcné břemeno Telefonica p.č.1038;smlouva na věcné břemeno pro ČEZ p.č.183/50,187/7,205/1,183/28,201/19;projekt na VO a rozhlas;příspěvek pro MŠ;pronájem jezírka;prodej velkoobjemových kontejnerů;prodej č.p.155 – „bowling“;výběrové řízení na dodavatele vodovodu a kanalizace;investiční příspěvek na zateplení a přístavbu ZŠ;rozpočtová změna;sbírka;minimální velikost pozemku do územní změny;diskuze.

rok 2007

Zasedání dne: Zápis ze zasedání

ke stažení:

Poznámky:
19.12.2007 Rozpočet 2008;revokace závěrečného účtu;dílčí přezkoumání hospodaření;odměny zastupitelů;smlouva na nájem č.p.155 – „bowling“;pronájem pozemků p.č.231/3,231/5;prodej pozemku p.č.231/78 ,231/77,231/8,231/62,231/64;přeložka vysokého napětí;vodovod a kanalizace;mandátní smlouva s VRV a.s. – výběrové řízení na zhotovitele vodovodu, kanalizace a ČOV;změna ávrhu územní změny č.2;záměr pronájmu jezírka;rozšíření MŠ;poplatky TKO.
17.10.2007 MAS Říčansko-smlouva;neinvestiční náklady na žáaky.
19.9.2007 Smlouva -věcné břemeno ČEZ;zástupce do Rady obcí pro udržitelný rozvoj území;pronájem pozemku p.č.231/3,231/5;prodej pozemku p.č.231/9,231/62;uvolněný starosta;žádost o dotaci na vodovod a kanalizaci;informace o dotacích – park, zastávky;rozpočtová změna;oslavy 600 let;diskuze.
20.6.2007 Pronájem „bowlingu“ č.p.155;geodetické zaměření pro kanalizaci – rozšíření objednávky;smlouv ao dílo-dokumentace k ÚR a stavebnímu povolení na kanalizaci-Projekty Ing.Fiala;záměr prodeje p.č.231/9,231/8,231/62,231/64,231/50;změna č.2 ÚP;poplatek – hřbitov;znak a vlajka obce;kontrola majetku obce;hospodaření obce;diskuze.
21.3.2007 OZV 1-4/2007;výstavba komunikace a povrchové kanalizace – firma Šmíd;kanalizace a ČOV – projektová dokumentace-firma Ing.I.Fiala Projekty;Plán rozvoje obce;pronájem domu služeb;převod pozemku p.č. 164/7;převod pozemků p.č.125/4,126/4,127/31,126/9,125/9,127/1,126/1,125/1;rozpočtová změna;diskuze.
29.1.2007 Zrušení dohody plynofikace obce;dodatek č.2 zřizovací listina MŠ;závěrečný účet obce a rozp.opatření;rozšíření vodovodu;pronájem domu služeb;pronájem pozemků p.č.231/4,231/1,231/3,231/5;rozhlas;knihovna;diskuze.

rok 2006

 

rok 2005

 

rok 2001-2004 ( zápisy stažené z původních webových stránek)

Zasedání dne: Zápis ze zasedání ke stažení: Poznámky:
28.12.2005  Schválení záměru obce o odprodeji pozemků p.č. 231/57,58,61;Zrušení vyhlášky MŠ;Nádrž na vodu pro MŠ;Myčka na nádobí pro MŠ;Přijetí daru;Podpis Mandátní smlouvy;Region JIH a Ladův kraj.
29.9.2004 Schválení záměru obce prodeji pozemků p.č. 174/3, 231/1, 231/2; Svazek obcí Region Jih; Dodatky a změny k ÚP – p.č.174/4 potok, p.č.110, 105, 108, 232/9;
změna na využití pozemků na sklad a tenisová hala; Svazek obcí Ladův kraj.
30.6.2004  Informace o plnění rozpočtu; Schválení záměru obce prodej pozemků 1039, 1035/7, 183/87, 231/6; Schválení kupní smlouvy č. 1003950480 pozemek p.č.34/1; Svazek obcí Region Jih; Dodatky k územnímu plánu obce.
31.3.2004  Rozpočet na rok 2004;Schválení záměru obce prodeje pozemků na zarovnání cest p.č.208/2,155/5,1035/4,136,83 a16/1;Informace o hospodaření MŠ;
Informace o revizní kontrole;Informace o provedeném auditu krajským úřadem;Příspěvek na postižené děti;Vyhláška o provozování hřbitova;Informace o schváleném územním plánu;Informace o odkoupené pohledávce.
19.11.2003  Informace Regionu Jih;Odprodej pozemku p.č.231/6;Informace o odkoupení pohledávky;Schválení smlouvy o vykoupeni pohledávky od fy.Rotwell;Diskuze.
17.9.2003  Nové stanovy Regionu Jih; Vodovodu Regionu Jih;Volba zástupce do Regionu Jih;Smlouva o postoupení pohledávek;Diskuze.
16.7.2003  Kontrola rozpočtu; Žádost o proplacení účtu;Koupě pozemků p.č.136 a p.č. 135/4;Prodej pozemku p.č.1035/6;Region JIH;Informace o pohledávce restaurace;Diskuze.
14.5.2003  Jednací řád;Volba místostarosty;Rozpočet na rok 2003;Audit za rok 2002;Smlouva s DH z Tehovce;Volba členů finančního výboru a kontrolního výboru;Odprodej cesty OÚ Tehovci;
Hospoda – odprodej pohledávky z Konpa na firmu Rotwel;Diskuze.
12.3.2003  Informace k vodovodu, plynofikaci, postup prací ČOV;Úzmení plán;Petice občanů ohledně nájmu restaurace;Diskuze.
15.1.2003  Finanční a kontrolní výbor; Volba 3 zástupců do Valné hromady sdružení obcí RJ;Projednání dalších připomínek k ÚP;Vývěsní tabule v chatových oblastech
Zřízení světelné signalizace na přechodu pro chodce v Mukařově;ROPID – dotazník.
8.1.2003  Zařazení pozemků 131/2.,131/1.,129/1.,129/2.,128.,124 do zástavby; Povolení kryté haly, ten.kurtu,výstavba RD; jendání o pozemcích 131/2,265/1., 267/1, 232/9,161/14,161/12,170/1,170/2,170/3.
4.12.2002  OZV 1/2002 – odpady;autobusové zastávky – ostrůvky.
20.11.2002  Fin.příspěvek na Mikulášskou nadílku a cestovné- Obec Baráčníků;fin.příspěvek – MŠ na dárky;dárky k Mikuláši;hřbitov-hydrog.posudek a řád pohřebiště;příspěvky na neinvestiční nákaldy na žáky;sociální příspěvek.
19.9.2002  Kontrolní řád obce;ROPID;Obec Baráčníků – příspěvek na dopravu;MŠ-příspěvek na plavání;žádost o pronájem ploch na návsi;zápis knihovny do datábáze Ministerstva kultury;stížnost na znečišťování fekáliemi;fin.příspěvek obci postižené povodněmi;oprava komunikace – firma IPS;volby 2002 – zapisovatel.
17.7.2002  Znečišťování živ.prostředí;vyčištění příkopu; Bowling – úpravy a fin.situace;hydrogeolog.průzkum – hřbitov;smlouva o službách – internet pro OÚ;zpomalovací retardér.
15.5.2002  Pronájem slepé cesty p.č.1035/1;uzavření MŠ v létě;nákup příruček;žádosti o zařazení pozemků do zástavby;smlouva o zřízení věcného břemene;odměny pro členy ZO;poplatek.
13.3.2002  Povolení vrtané studny p.č.177/26;fin.příspěvek;povolení studní na p.č.151/51,52,53,54,55,56,57,58;povolení stavby RD;fin.příspěvek na plavání;pedikúra – podíl obce na zlepšení prostředí;rozpočet na rok 2002; schválení žádosti o odkup p.č.1035/3;kriteria pro přijetí do MŠ.
16.1.2002  Prodej pozemku u č.p.79; Obec Baráčníků – fin.příspěvek;odměna za práci;kontejnery na tříděný odpad;znečišťování ovzduší.
21.11.2001  Fin.příspěvek TJ Sokol, Obec Baráčníků,knihovna,Ústav na ochranu zvířat,MŠ,sociální příspěvek;odměny zastupitelům;funkční odměny na rok 2002;neinvestiční náklady na žáky;cestovné Obec Baráčníků;směrnice.
10.10.2001  žádost o prodej pozemku 170/2, 169/3, 167/3;Region Jih-vodovod;svoz tříděného odpadu -ASA;veřejné osvětlení;rozbor pitné vody MŠ;oprava fasády MŠ;rozšíření ÚP o č.p. 307, 308/4.
8.8.2001  Vodovod;svoz tříděného odpadu – ASA, Teslan;darovací smlouva na komunikace;svoz odpadu-obecní kontejnery;okna MŠ.