Rozvoj obce a projekty

2019

Rekonstrukce návesní nádrže

Rekonstrukce nádrže spočívá v odstranění stávajících zdí, které jsou v havarijním stavu a výstavbě nové zdi z lomového kamene. V obvodové zdi budou vybudovány povlovné kamenné schody a rampa pro živočichy a dále kamenné schody pro přístup do nádrže. Stávající požerák bude nahrazen novým.

Byla podána žádost o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství.

Dotace byla schválena.

https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/sfzpaz/-/asset_publisher/YpBZoTKIHg0U/content/schvaleni-zadosti-o-dotaci-ze-stredoceskeho-fondu-zivotniho-prostredi-a-zemedelstvi-pro-rok-2019?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Fzivotni-prostredi%2Fsfzpaz%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YpBZoTKIHg0U%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2

 

Revitalizace zeleně  v centru obce Svojetice

Zadán projekt na zpracování koncepčního řešení obecní návsi v návaznosti na rekonstrukci návesní nádrže.

 

Úprava místní komunikace – ul. Podemlejnská a Srbínská

Projekt řeší úpravu povrchu místní komunikace včetně odvodnění. Komunikace je navržena s asfaltovým povrchem.

Byla podána žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj – podprogram Podpora obnovy místních komunikací.

Dotace nebyla schválena.

https://www.mmr.cz/getmedia/3706d2f2-fcab-4858-bbff-e8d27346b73c/Vyhodnocene_zadosti_8210_G.XLS.aspx?ext=.xls

 

Oprava havarijního stavu oplocení a zdi hřbitova obce Svojetice

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a obnovu konstrukcí v místech statického porušení a degradace, kde hrozí zhroucení konstrukcí.

Byla podána žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj- podprogram Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů.

Dotace nebyla schválena.

https://www.mmr.cz/getmedia/3706d2f2-fcab-4858-bbff-e8d27346b73c/Vyhodnocene_zadosti_8210_G.XLS.aspx?ext=.xls