Rozvoj obce a projekty

Probíhající projekty

 1. Revitalizace zeleně v centru obce Svojetice – projekt řeší úpravu zeleně v parku, u rybníka a na návsi, dotace byla schválena, realizace březen-listopad 2021, následná péče do r. 2024, situace 1, situace 2, popis projektu, dotační cedule.
 2. Dopravní řešení návsi u obecního rybníku- projekt řeší obnovu prostoru podél komunikace Choceradská před rybníkem na návsi, vybudování parkovacích míst a chodníku podél rybníka, rekonstrukce komunikace mezi rybníkem a parkem, situace. Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání SCHVÁLILO poskytnutí dotace na základě žádosti obce Svojetice o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy  a to ve výši 1 160 000 Kč.

         

Připravované projekty

 1. Rekonstrukce místní komunikace V Průhonu, Louňovická – byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, projekt řeší rekonstrukci komunikace V Průhonu s navazující komunikací Louňovická k mateřské škole ( nejedná se o celou délku komunikace Louňovická, pouze úsek k rozcestí s polní cestou). Součástí projektové dokumentace je  i chodník k MŠ, který ale není součástí této žádosti o dotaci (neuznatelný náklad), obec bude pro chodník k MŠ hledat jinou dotační podporu.
 2. Výstavba chodníku v obci podél komunikace Choceradská – projekt řeší výstavbu nového chodníku od zastávky „Na Návsi“ až po vodojem (Žádost o dotaci, popis projektu).
 3. Revitalizace hřbitova Svojetice – akce se týká revitalizace vnitřních ploch hřbitova, zeleně a přístupových cest, vybudování kolumbária, rozptylové loučky a opravy márnice, studie.
 4. Vybudování centrálního shromaždiště odpadu („sběrný dvůr“) – byly zahájeny práce na projektové dokumentaci, situace.
 5. Rekonstrukce budovy zázemí fotbalu TJ Sokol Svojetice + multifunkční hřiště – vypracování architektonické studie koncepčního řešení doplnění sportovního areálu, vypracování projektu k dotaci, studie.
 6. Novostavba sportovního zařízení v obci (multifunkční budova)- vypracování projektu multifunkčního objektu, který bude spojovat možnost sportovního vyžití občanů (hala a podkrovní cvičební sportovní sál) s možností pořádání příležitostných kulturních akcí a zázemím pro občerstvení, studie.
 7. Chodník ke hřbitovu – vypracování projektové dokumentace.
 8. Chodník podél komunikace Na Skále – vypracování projektové dokumentace.
 9. Základní škola Lošbates – aktivita Svazku Lošbates, projekt v územním řízení, projektuje se již pro stavební povolení, podklady pro zařazení do dotace MŠMT odevzdány.

2020

 1. Rekonstrukce návesní nádrže – realizace ukončena 2020, dotace.

 2. Oprava havarijního stavu oplocení a zdi hřbitova – byla podána žádost o dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova. Dotace byla schválena, realizace ukončena 2020.
 3. Modernizace technologie chlazení v Mateřské škole Svojetice – projekt řeší umístění přídavného technologického zařízení do stávajících rekuperačních soustav (stávající vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla bude rozšířena o technologii integrovaného chlazení). Byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo financí, program Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, dotace byla schválena, realizace ukončena 2020.
 4. Revitalizace zeleně v centru obce Svojetice – podána žádost na dotaci z OPŽP, dotace byla schválena, realizace v roce 2021.
 5. Rekonstrukce komunikací v Průhonu, Louňovická a U Parku – vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení.
 6. Výstavba chodníku v obci podél komunikace Choceradská – vypracování projektu ke stavebnímu řízení.


2019

Rekonstrukce návesní nádrže

Rekonstrukce nádrže spočívá v odstranění stávajících zdí, které jsou v havarijním stavu a výstavbě nové zdi z lomového kamene. V obvodové zdi budou vybudovány povlovné kamenné schody a rampa pro živočichy a dále kamenné schody pro přístup do nádrže. Stávající požerák bude nahrazen novým.

Byla podána žádost o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství.

Dotace byla schválena.

 

Revitalizace zeleně  v centru obce Svojetice

Zadán projekt na zpracování koncepčního řešení obecní návsi v návaznosti na rekonstrukci návesní nádrže.

 

Úprava místní komunikace – ul. Podemlejnská a Srbínská

Projekt řeší úpravu povrchu místní komunikace včetně odvodnění. Komunikace je navržena s asfaltovým povrchem.

Byla podána žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj – podprogram Podpora obnovy místních komunikací.

Dotace nebyla schválena.

Komunikace byla opravena z vlastních zdrojů.

 

Oprava havarijního stavu oplocení a zdi hřbitova obce Svojetice

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a obnovu konstrukcí v místech statického porušení a degradace, kde hrozí zhroucení konstrukcí.

Byla podána žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj- podprogram Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů.

Dotace nebyla schválena.