Poplatky

Poplatky

Možné způsoby platby:

1) hotově na pokladně OÚ Svojetice

Kdy: v úředních hodinách pondělí: 8:00-12:00 hod, středa: 8:00-12:00;16:00-18:00 hod, mimo úřední hodiny jen po předchozí telefonické domluvě na tel.: 323 660 600

2) převodem na bankovní účet u Komerční banky, a.s. – č.účtu: 35-8423700267/0100

Při platbě převodem na účet je nutné správně uvést variabilní symbol.

Platba stočného – VS pro úhradu stočného je číslo faktury

Variabilní symbol pro úhrady plateb za komunální odpad bankovním příkazem se skládá z kódu poplatku + kódu stavby + čísla popisného/evidenčního. Pod následujícím odkazem naleznete návod pro tvorbu variabilního symbolu: Variabilní symbol

Platby na rok 2024 je možné zasílat až v roce 2024.

Platby nelze slučovat, za každý poplatek je nutné poslat částku zvlášť.  Do popisu k platbě lze dopsat o jakou platbu se jedná (př.120l, 80l…).

V případě, že neuvedete variabilní symbol k platbě, platbu vrátíme!

 

3) Platební kartou.

 

Při zájmu o změnu velikosti popelnice či termínu svozu odpadu je nutné kontaktovat Obecní úřad! To je nutné i při prodeji nemovitosti (chaty či RD), aby nebyly poplatky vymáhány po původním majiteli, na kterého jsou poplatky vedeny v evidenci úřadu.

 


Sazba vodného

rok cena v Kč/m³ bez DPH cena v Kč/m³ včetně DPH 
2024 (od 1.1.2024) 48,55 54,376        (12% DPH)
2023 (od 1.1.2023) 46,52 51,17            (10% DPH)
2022 (od 1.9.-31.12.2022) 46,50 51,15                (10% DPH)
2022 (od 1.1.2022) 44,02 48,42              (10% DPH)

Sazba stočného

V případě, že se stočné nepočítá dle stavu vodoměru (nemáte dům připojen na vodovod a nemáte vodoměr ke studni) je výpočet dle směrného čísla. Od 1.1.2024: 2.100,- Kč bez DPH osoba/rok; 2.352 Kč s DPH osoba/rok.

Výpočet (kalkulace) ceny pro stočné 2024

rok cena v Kč/m³ bez DPH cena v Kč/m³ včetně DPH  (výpočet dle stavu vodoměru)
2024 (od 1.1.2024) 60,00 67,2                (12% DPH)
2023 (od 1.1.2023) 53,00 58,30             (10% DPH)
2022 (od 1.1.2022) 49,73 54,70              (10% DPH)

 

Platba stočného

 1. Bankovním převodem na účet u Komerční banky, a.s. – č.účtu: 35-8423700267/0100, variabilní symbol = číslo faktury
 2. Hotově na pokladně OÚ
 3. Platba kartou na pokladně OÚ

Ceník k úhradám poplatků za zasílání upomínek u neuhrazených pohledávek za stočné (platné od 1.3.2021):

 • 1. výzva k úhradě – bez poplatku
 • 2. výzva k úhradě – částka 150,- Kč vč. DPH
 • přerušení / obnovení vypouštění odpadních vod – částka 1 000,- Kč vč. DPH

Poplatky za svoz odpadů – popelnice

 • Mapa – místa přistavení popelnic ke svozu – chataři – MAPA

 

OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci stanovuje způsob a výši poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Tento poplatek byl stanoven na 1,- Kč na litr odpadové kapacity.

V praxi to znamená, že poplatek je jasně dán výpočtem, tzn. objem nádoby v litrech x poplatkový koeficient x počet svozů za rok. U jednotlivých nádob to znamená následovné:

80 lit. x 1 Kč x 26 svozů = 2.080 Kč, 120 lit. x 1 Kč x 26 svozů = 3.120 Kč a 240 lit. x 1 Kč x 26 svozů = 6.240 Kč, 1100 lit. X 1Kč x 26 svozů = 28.600 Kč. Tento poplatek se týká pouze černé popelnice na směsný komunální odpad (SKO). Nádoby na tříděný odpad (TKO) a svoz bio zůstanou v používání nadále bezplatně.

Poplatky [Kč/rok] dle druhu/objemu popelnice
  Velikost nádoby a četnost svozu cena v Kč/ks vč.DPH
Směsný komunální odpad                             

(vč. 240 l nádob na bioodpad – 1x za 2 týdny,  a tříděný komunální odpad – 1x za měsíc)

 

80 l (1x za 2 týdny) 2 080,00
120 l (1x za 2 týdny) 3 120,00
240 l (1x za 2 týdny) 6 240,00
1100 l (1x za 2 týdny) 28 600,00
80 l (1x za 28 dní) 1 040,00
120 l (1x za 28 dní) 1 560 ,00
240 l (1x za 28 dní) 3 120 ,00

Důležité informace:

 • Celoroční vývoz odpadu 1 x 14 dní, nebo 1 x 28 dní pro všechny občany i pro chataře.
 • Svoz separovaného odpadu a bioodpadu je zahrnut v ceně svozu směsného komunálního odpadu.
 • Splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu je 31.3. Po tomto datu nebudou vyváženy popelnice, pokud na nich nebude nalepena zelená známka pro daný rok.
 • Při platbě poplatku je preferována platba převodem.
 • I nadále je možné si na obecním úřadě pořídit k jedné nádobě na směsný komunální odpad bezplatně po jednom kuse nádoby na tříděný odpad – plast, papír, sklo.
 • Cena nádoby na Bio odpad je 1.325 Kč

 

 

Bioodpad odkládaný na Kompostárně Struhařov  je zdarma:

 • pro občany s trvalým pobytem ve Svojeticích  (je nutné se prokázat platným OP)
 • pro majitele nemovitostí ve Svojeticích, kteří zde nemají trvalý pobyt (prokáží se kartičkou, která jim bude vydána na OÚ)

velkoobjemový kontejner (9m3)  ……………………………………………………….…….           900,-Kč

 

Ceny nádob při zakoupení na OÚ:

Ceny nádob
Druh
Velikost Cena Kč
Černá směs
80 l600
Černá směs
120 l600
Černá směs
240 l900
Bio popelnice
240 l1325

 

BIO odpad

Svozový den  – lichý týden v pátek (svoz bioodpadu probíhá od dubna do listopadu)

Je pouze 240 l popelnice.

 

Poplatky ze psů

 • za prvního psa   150,-Kč
 • za druhého a každého dalšího psa   200,-Kč
 • za prvního psa, jehož držitelem je senior   80,-Kč
 • za druhého a každého dalšího psa, držitelem senior   100,- Kč

Při přihlášení nového pejska je nutné vyplnit formulář – Přihlášení k místnímu poplatku ze psů.

Pokud dojde k úmrtí pejska, prosíme o vyplnění následujícího formuláře a o jeho doručení na obecní úřad buď prostřednictvím e-mailu či osobně.

Odhlášení psa

(Když nebude pejsek odhlášen, bude za něj stále počítán poplatek).


Poplatky za hřbitov (platba na 10let)

pro hrobové nebo urnové místo 15,-Kč/m²/rok  za služby 50,-Kč/rok


Poplatky za užívání veřejného prostranství 

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

 • za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč,
 • za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč,
 • za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 100 Kč,
 • za umístění reklamních zařízení 100 Kč,
 • za provádění výkopových prací 10 Kč,
 • za umístění stavebních zařízení 10 Kč,
 • za umístění skládek 10 Kč,
 • za umístění zařízení cirkusů 10 Kč,
 • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 100 Kč,
 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10 Kč,
 • za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 10 Kč,
 • za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 10 Kč,
 • za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10 Kč,
 • za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč.

Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

 • Za umístění reklamního zařízení ……………………………………………3.500,- Kč/rok,
 • Za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidlo………….. 4000,-Kč/rok.

 

Určení výše úplaty za zřízení věcných břemen (služebnosti a reálných břemen) na nemovitých věcech Obce Svojetice

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím