Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb.

1. Název: Obec Svojetice

2. Důvod a způsob založení

Obec Svojetice je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicemi území obce.  Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy ( obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

3. Organizační struktura

Organizační struktura orgánů obce a obecního úřadu

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Obecní úřad Svojetice Na Kopci 14, Svojetice 251 62 p. Mukařov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obecní úřad Svojetice, Na Kopci 14, Svojetice

4.3 Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 – 12:00 Středa: 8:00 – 12:00; 16:00 – 18:00

4.4 Telefonní čísla: Kancelář: 323 660 600

4.5 Číslo faxu: není

4.6 Adresa internetové stránky: www.svojetice.cz

4.7 Adresa e-podatelny: podatelna@svojetice.cz

4.8 Další elektronické adresy:

  • urad@svojetice.cz
  • starosta@svojetice.cz
  • Datová schránka: 39aakyt

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 číslo účtu/kód banky 35-8423700267/0100

6. IČ: 00240834

7. DIČ: CZ00240834

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet: Veškeré dokumenty týkající se rozpočtu obce naleznete zde.

9. Žádosti o informace

Obec Svojetice zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce
 • na internetové úřední desce na adrese: www.svojetice.cz
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

Ústně

 • osobně na Obecním úřadě obce Svojetice v úředních dnech a hodinách PO: 8:00 – 12:00, ST: 8:00 – 12:00, 16:00 – 18:00
 • telefonicky na tel. č.: 323 660 600

Písemně

 • na adrese: Obecní úřad Svojetice, Na Kopci 14, 251 62 p. Mukařov

Elektronickou poštou

 • e-mail: urad@svojetice.cz

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

formulář žádosti ke stažení

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná podání je možno podat osobně, písemně nebo elektronicky následujícími způsoby:

 • osobně na: Obecním úřadě Svojetice Úřední hodiny: PO: 8:00 – 12:00, ST: 8:00 – 12:00, 16:00 – 18:00
 • písemně na adrese: Obecní úřad Svojetice, Na Kopci 14, 251 62 p. Mukařov
 • elektronicky na adrese: podatelna@svojetice.cz; DS: 39aakyt

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

§ 16 Odvolání

12. Formuláře: Veškeré formuláře jsou dostupné zde.

13. Popisy postupů – Návody pro řešení životních situací

Více informací na Portál veřejné správy

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Uvedené zákony se rozumí v platném znění

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 495/2004 Sb., prováděcí zákon o elektronických podatelnách
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
 • Zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky
 • Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon č.218/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
 • Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • Platné obecně závazné vyhlášky

 

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací –  ceník.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Svojetice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

 

Obec Svojetice a jeho orgány jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytlo žadatelům informace, které jsou níže zveřejněny v souladu s ustanovením § 5 odst.3 tohoto zákona.

rok 2021

Žádost č.1       Odpověď  Přílohy: Smlouva Černohlávek, Smlouva p.Durek, Smlouva č. 339/2020 Radim, Smlouva Radim 339/2021, Smlouva o partnerství a spolupráci – Kompostárna Struhařov,    Smlouva FCC Česká republika, Ceník služeb, Smlouva AMAR INSTALACE s.r.o. (vyvěšeno 26.2.2021)

Žádost č.2      Odpověď

Žádost č.3      Odpověď

Žádost č.4      Odpověď

Žádost č.5      Odpověď

rok 2020

Žádost č.1        Odpověď                       (vyvěšeno: 28.5.2020)

Žádost č.2       Odpověď                        (vyvěšeno: 22.7.2020)   Odpověď 2  (vyvěšeno: 12.8.2020)

Žádost č.3       Odpověď + příloha      (vyvěšeno: 26.8.2020)

Žádost č.4       Odpověď                        (vyvěšeno: 26.8.2020)

Žádost č.5      Odpověď                         (vyvěšeno: 8.9.2020)

Žádost č.6      Odpověď                         (vyvěšeno:16.9.2020)

Žádost č.7      Odpověď + příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4  (vyvěšeno 15.12.2020)

rok 2019

Žádost č.1         Odpověď           (vyvěšeno: 29.3.2019)

Žádost č.2         Odpověď          (vyvěšeno: 29.3.2019)

Žádost č.3         Odpověď          (vyvěšeno: 29.3.2019)

Žádost č.4         Odpověď          (vyvěšeno: 26.4.2019)

Žádost č.5         Odpověď          Příloha     (vyvěšeno: 26.4.2019)

Žádost č.6         Odpověď          (vyvěšeno: 19.6.2019)  Odpověď č. 2   Příloha č.1   Příloha č.2 (vyvěšeno: 17.7.2019)

Žádost č.7         Odpověď          (vyvěšeno: 22.8.2019)

Žádost č.8         Odpověď          (vyvěšeno: 3.9.2019)

Žádost č.9         Odpověď          (vyvěšeno: 10.9.2019)      Odpověď na základě KÚ (vyvěšeno: 7.11.2019)

Žádost č.10       Odpověď          (vyvěšeno: 17.9.2019)      Odpověď – doplnění (vyvěšeno: 8.11.2019)

Žádost č.11        Odpověď           (vyvěšeno 22.10.2019)

rok 2018

Žádost č.1          Odpověď         Příloha               (vyvěšeno: 29.1.2018)

Žádost č.2          Odpověď                 (vyvěšeno: 9.2.2018)

Žádost č.3          Odpověď                (vyvěšeno: 9.2.2018) 

Žádost č.4         Odpověď                (vyvěšeno: 22.4.2018)  

Žádost č.5         Odpověď        Příloha – korespondence            (vyvěšeno: 22.2.2018)

Žádost č.6         Odpověď           (vyvěšeno: 19.3.2018)

Žádost č.7          Odpověď           (vyvěšeno: 19.3.2018)

Žádost č.8         Odpověď        Příloha 1           Příloha 2            (vyvěšeno: 20.4.2018)

Žádost č.9          Odpověď       (vyvěšeno: 5.6.2018)

Žádost č.10        Odpověď        (vyvěšeno 6.8.2018)

Žádost č.11         Odpověď        (vyvěšeno 6.8.2018)

Žádost č.12         Odpověď        (vyvěšeno 3.9.2018)

rok 2017

Žádost č.1           Odpověď

Žádost č.2          Odpověď

Žádost č.3          Odpověď

Žádost č.4          Odpověď 1      Odpověď 2

Žádost č.5           Odpověď

Žádost č.6           Odpověď

Žádost č.7           Odpověď

Žádost č.8          Odpověď

Žádost č.9           Odpověď

Žádost č.10         Odpověď

Žádost č.11          Odpověď

Žádost a odpověď č. 12

Žádost a odpověď č.13                       (vyvěšeno: 31.12.2017)
   

rok 2016

Žádost č.1          Odpověď

Žádost č.2          Odpověď             Žádost č.2 doplnění            Odpověď

Žádost č.3          Odpověď

Žádost č.4          Odpověď

Žádost č.5           Odpověď             Přílohy

Žádost č.6           Odpověď

Žádost č.7           Odpověď

Žádost č.8           Odpověď

Žádost č.9           Odpověď

Žádost č.10         Odpověď            Příloha 1     Příloha 2        Příloha 3     Příloha 4

Žádost č.11              Odpověď             2015 Výsledovka     2015 Rozvaha   2014 Výsledovka     2014 Rozvaha   2013 Výsledovka     2013 Rozvaha   2012 Výsledovka     2012 Rozvaha   2011 Výsledovka     2011 Rozvaha

Žádost č. 12       Odpověď                Příloha 1        Příloha 2          Příloha 3

Žádost č. 13        Odpověď               Příloha