Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb.

Název: Obec Svojetice

Důvod a způsob založení

Obec Svojetice je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicemi území obce.  Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy ( obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Organizační struktura

Organizační struktura orgánů obce a obecního úřadu

 • Obecní úřad
  • Zastupitelstvo
  • Kontrolní výbor
  • Finanční výbor
 • Místní knihovna

Kontaktní spojení

 • Kontaktní poštovní adresa: Obecní úřad Svojetice Na Kopci 14, Svojetice 251 62 p. Mukařov
 • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obecní úřad Svojetice, Na Kopci 14, Svojetice
 • Úřední hodiny: Pondělí: 8:30 – 11:00 Středa: 16:00 – 19:00
 • Telefonní čísla: Kancelář: 323 660 600
 • Číslo faxu: Fax: 323 660 600
 • Adresa internetové stránky: www.svojetice.cz
 • Adresa e-podatelny: podatelna@svojetice.cz
 • Další elektronické adresy: urad@svojetice.cz      starosta@svojetice.cz
 • IČ: 00240834 DIČ: CZ00240834
 • Veřejné zakázky – profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/
 • Veřejné zakázky – profil zadavatele (staré): http://www.profesionalove.cz/profil-zadavatele/
 • Pověřenec na ochranu osobních údajů: Karel Stehno, email: karelstehnodpo@seznam.cz, tel: +420 725 863 854

Bankovní spojení

Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 číslo účtu/kód banky 35-8423700267/0100

Dokumenty

 • Vyhlášky
 • Jednací řád
 • Zápisy z jednání ZO

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním. 

Obec Svojetice zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce
 • na internetové úřední desce na adrese: www.svojetice.cz
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby: Ústně

 • osobně na Obecním úřadě obce Svojetice v úředních dnech a hodinách PO: 8:30 – 11:00, ST: 16:00 – 19:00
 • telefonicky na tel. č.: 323 660 600

Písemně

 • na adrese: Obecní úřad Svojetice, Na Kopci 14, 251 62 p. Mukařov

Elektronickou poštou

 • e-mail: urad@svojetice.cz

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

formulář žádosti ke stažení

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná podání je možno podat osobně, písemně nebo elektronicky následujícími způsoby:

 • osobně na: Obecním úřadě Svojetice Úřední hodiny: PO: 8:30 – 11:00 ST: 16:00 – 19:00
 • písemně na adrese: Obecní úřad Svojetice, Na Kopci 14, 251 62 p. Mukařov
 • elektronicky na adrese: podatelna@svojetice.cz

Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě § 15 odst. 4.

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

Poznámka:

 • Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je.

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Více informací na Portál veřejné správy

Předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad zejména jedná a rozhoduje.

Uvedené zákony se rozumí v platném znění

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 495/2004 Sb., prováděcí zákon o elektronických podatelnách
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
 • Zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky
 • Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon č.218/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
 • Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • Platné obecně závazné vyhlášky

Úhrady za poskytování informací

Obec Svojetice poskytuje informace za úplatu dle ceníku.

Licenční smlouvy

V současné době nejsou obcí Svojetice poskytnuty žádné výhradní licence podle §14 odst.4 zák. č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

 

Obec Svojetice a jeho orgány jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytlo žadatelům informace, které jsou níže zveřejněny v souladu s ustanovením § 5 odst.3 tohoto zákona.

rok 2019

Žádost č.1         Odpověď           (vyvěšeno: 29.3.2019)

Žádost č.2         Odpověď          (vyvěšeno: 29.3.2019)

Žádost č.3         Odpověď          (vyvěšeno: 29.3.2019)

  

rok 2018

Žádost č.1          Odpověď         Příloha               (vyvěšeno: 29.1.2018)

Žádost č.2          Odpověď                 (vyvěšeno: 9.2.2018)

Žádost č.3          Odpověď                (vyvěšeno: 9.2.2018) 

Žádost č.4         Odpověď                (vyvěšeno: 22.4.2018)  

Žádost č.5         Odpověď        Příloha – korespondence            (vyvěšeno: 22.2.2018)

Žádost č.6         Odpověď           (vyvěšeno: 19.3.2018)

Žádost č.7          Odpověď           (vyvěšeno: 19.3.2018)

Žádost č.8         Odpověď        Příloha 1           Příloha 2            (vyvěšeno: 20.4.2018)

Žádost č.9          Odpověď       (vyvěšeno: 5.6.2018)

Žádost č.10        Odpověď        (vyvěšeno 6.8.2018)

Žádost č.11         Odpověď        (vyvěšeno 6.8.2018)

Žádost č.12         Odpověď        (vyvěšeno 3.9.2018)

rok 2017

Žádost č.1           Odpověď

Žádost č.2          Odpověď

Žádost č.3          Odpověď

Žádost č.4          Odpověď 1      Odpověď 2

Žádost č.5           Odpověď

Žádost č.6           Odpověď

Žádost č.7           Odpověď

Žádost č.8          Odpověď

Žádost č.9           Odpověď

Žádost č.10         Odpověď

Žádost č.11          Odpověď

Žádost a odpověď č. 12

Žádost a odpověď č.13                       (vyvěšeno: 31.12.2017)
   

rok 2016

Žádost č.1          Odpověď

Žádost č.2          Odpověď             Žádost č.2 doplnění            Odpověď

Žádost č.3          Odpověď

Žádost č.4          Odpověď

Žádost č.5           Odpověď             Přílohy

Žádost č.6           Odpověď

Žádost č.7           Odpověď

Žádost č.8           Odpověď

Žádost č.9           Odpověď

Žádost č.10         Odpověď            Příloha 1     Příloha 2        Příloha 3     Příloha 4

Žádost č.11              Odpověď             2015 Výsledovka     2015 Rozvaha   2014 Výsledovka     2014 Rozvaha   2013 Výsledovka     2013 Rozvaha   2012 Výsledovka     2012 Rozvaha   2011 Výsledovka     2011 Rozvaha

Žádost č. 12       Odpověď                Příloha 1        Příloha 2          Příloha 3

Žádost č. 13        Odpověď               Příloha