Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb.

1. Název: Obec Svojetice

2. Důvod a způsob založení

Obec Svojetice je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicemi území obce.  Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy ( obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

3. Organizační struktura

Organizační struktura orgánů obce a obecního úřadu

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Obecní úřad Svojetice Na Kopci 14, Svojetice 251 62 p. Mukařov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obecní úřad Svojetice, Na Kopci 14, Svojetice, 251 62

4.3 Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 – 12:00 Středa: 8:00 – 12:00; 16:00 – 18:00

4.4 Telefonní čísla: Kancelář: + 420 323 660 600

4.5 Adresa internetové stránky: www.svojetice.cz

4.6 Adresa podatelny: Obecní úřad Svojetice Na Kopci 14, Svojetice 251 62 p. Mukařov, (Podatelna
                                      nepřijímá samostatná podání na technických nosičích dat).

4.7 Elektronická adresa podatelny: podatelna@svojetice.cz

  • urad@svojetice.cz
  • starosta@svojetice.cz

4.8 Datová schránka: 39aakyt

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 číslo účtu/kód banky 35-8423700267/0100

(Použití variabilních symbolů u jednotlivých plateb)

6. IČ: 00240834

7. DIČ: CZ00240834

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet: Veškeré dokumenty týkající se rozpočtu obce naleznete zde.

9. Žádosti o informace

Obec Svojetice zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce
 • na internetové úřední desce na adrese: www.svojetice.cz
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

Ústně

 • osobně na Obecním úřadě obce Svojetice v úředních dnech a hodinách PO: 8:00 – 12:00, ST: 8:00 – 12:00, 16:00 – 18:00
 • telefonicky na tel. č.: 323 660 600

Písemně

 • na adrese: Obecní úřad Svojetice, Na Kopci 14, 251 62 p. Mukařov

Elektronickou poštou

 • e-mail: urad@svojetice.cz

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

formulář žádosti ke stažení

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná podání je možno podat osobně, písemně nebo elektronicky následujícími způsoby:

 • osobně na: Obecním úřadě Svojetice Úřední hodiny: PO: 8:00 – 12:00, ST: 8:00 – 12:00, 16:00 – 18:00
 • písemně na adrese: Obecní úřad Svojetice, Na Kopci 14, 251 62 p. Mukařov
 • elektronicky na adrese: podatelna@svojetice.cz; DS: 39aakyt

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

§ 16 Odvolání

12. Formuláře: Veškeré formuláře jsou dostupné zde.

13. Popisy postupů – Návody pro řešení životních situací

Více informací na Portál veřejné správy

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Uvedené zákony se rozumí v platném znění

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 495/2004 Sb., prováděcí zákon o elektronických podatelnách
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
 • Zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky
 • Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon č.218/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
 • Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • Platné obecně závazné vyhlášky

 

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací –  ceník.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Svojetice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2023    (zveřejněno 27.2.2024)

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

 

Obec Svojetice a jeho orgány jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytlo žadatelům informace, které jsou níže zveřejněny v souladu s ustanovením § 5 odst.3 tohoto zákona.

rok 2024

Žádosti 2024 Odpověď 2024 Zveřejněno
Žádost č.1 – Alkom Odpověď, příloha 28.2.2024
Žádost č.2 – VKP Odpověď, přílohy 13.3.2024
Žádost č.3 – Dovolená p.starostky Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 13.3.2024
Žádost č.4 – Projektová dokumentace Odpověď 13.3.2024
Žádost č.5 – Plánovací smlouva Odpověď, příloha 13.3.2024
Žádost č.6 + odpověď Požadované audiozáznamy ZDE  
Žádost č.7 Odpověď + mapka 14.5.2024
Žádost č.8 Odpověď (přílohy jsou vzhledem k jejich velikosti k nahlédnutí na OÚ) 14.5.2024
Žádost č.9 Odpověď 14.5.2024

rok 2023

Žádosti 2023 Odpověď 2023 Zveřejněno
Žádost č.1/2023 Odpověď č.1 9.3.2023
Žádost č.2/2023 Odpověď č.2 9.3.2023
Žádost č.3/2023 + Odpověď č.3 + Příloha 9.3.2023
Žádost č.4/2023 + Odpověď č.4 10.3.2023
Žádost č.5/2023 + Odpověď č.5 10.3.2023
Žádost č.6/2023 Odpověď č.6 + příloha 10.3.2023
Žádost č.7/2023 Odpověď č.7 + příloha 14.4.2023
Žádost č.8/2023 + Odpověď č.8 + příloha 10.3.2023
Žádost č.9/2023 Odpověď č.9 10.3.2023
Žádost č.10/2023 Odpověď č.10 10.3.2023
Žádost č.11/2023 + odpověď s přílohou 13.3.2023
Žádost č.12/2023 Odpověď č.12 + příloha č.1, příloha č.2 28.3.2023
Žádost č.13 Odpověď č.13příloha č.1, příloha č.2, rozhodnutí 4.5.2023
Žádost č.14 Odpověď č.14 + příloha č.1, rozhodnutí 4.5.2023
Žádost č.15 Odpověď č.15 + příloha, rozhodnutí  
Žádost č.16 Odpověď č.16 + rozhodnutí  
Žádost č.17 + Odpověď    
Žádost č.18 Odpověď č.18 + příloha, rozhodnutí  
Žádost č.19 Odpověď č.19  
Žádost č.20 Odpověď č.20 (přílohy jsou vzhledem k jejich velikosti k nahlédnutí na OÚ)  
Žádost č.21 Odpověď č.21Přílohy  
Žádost č.22 Odpověď č.22, Příloha  
Žádost č.23 Odpověď č.23, Přílohy  
Žádost č.24 Odpověď č.24 12.7.2023
Žádost č.25 Odpovědět č.25 (přílohy) 12.7.2023
Žádost č.26 – doklady právní služby Odpověď č.26, příloha 1.8.2023
Žádost č.27 – pozemky Odpověď č.27 1.8.2023
Žádost č.28 – zápis Odpověď č.28, příloha 1.8.2023
Žádost č.29 – audionahrávka Odpověď č.29, příloha 21.9.2023
Žádost č.30 – doklady právní služby 7,8/2023 Odpověď č.30, příloha  
Žádost č.31 + odpověď Přílohy: Fa 3K, Fa LK, Fa LKA, Smlouvy LK, Smlouvy LKA  
Žádost č.32 Odpověď č.32, příloha  
Žádost – výplatní lístky starostka obce Odpověď + příloha 4.1.2024
Žádost – pozemky Odpověď 4.1.2024
Žádost – územní souhlasy a vyjádření obce Odpověď 4.1.2024
Žádost-daňové doklady právní služby září 2023 Odpověď, příloha 4.1.2024
Žádost-doklady neinvestiční transfery Odpověď, příloha 5.1.2024
Žádost audiozáznam z VZ 11.10.2023 Audiozáznam VZ 11.10.2023 5.1.2024
Žádost doklady položka 5499, 2020-2021 Odpověď, příloha 9.1.2024
Žádost daň. doklady právní služby říjen 2023 Odpověď, příloha 9.1.2024
Žádost – kopie zápisů z porad ZO Rozhodnutí o odmítnutí žádosti – dle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ a s odkazem na ustanovení § 11b InfZ 9.1.2024
Žádost – podklady zrušení změny č.2 územního plánu Rozhodnutí o odmítnutí žádosti – dle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ a s odkazem na ustanovení § 11b InfZ 9.1.2024
Žádost – výplatní lístky starostka obce 9/2022-11/2023 Odpověď, příloha Odvolání (v řešení)
Žádost – audiozáznam ze zasedání 13.12.2023 Audiozáznam 12.1.2024

 

Žádost 2022 Odpověď 2022 Zveřejněno
Žádost č.1/2022     Odpověď   25.4.2022 
Žádost č.2/2022 Odpověď + přílohy č.1-6 7.9.2022
Žádost č.3/2022 Odpověď + příloha č.1, příloha č.2 20.9.2022
Žádost č.4/2022 Odpověď 20.9.2022
Žádost č.5/2022 Odpověď + příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4, příloha č.5 24.11.2022
Žádost č.6/2022 Odpověď č.6, Příloha č.1; Příloha č.2 14.12.2022
Žádost č.7/2022 Odpověď č.7, Příloha č.1; Příloha č.2 14.12.2022
Žádost č.8/2022 Odpověď č.8 14.12.2022
Žádost č.9/2022 Odpověď č.9; Audionahrávka 14.12.2022
Žádost č.10/2022 Odpověď č.10, Příloha 14.12.2022
Žádost č.11/2022 Odpověď č.11, Příloha 16.12.2022
Žádost č.12/2022 Odpověď č.12 16.12.2022
Žádost č.13 Odpověď č.13, Příloha 16.12.2022
Žádost č.14 Odpověď č.14, Příloha 16.12.2022
Žádost č.15 Odpověď č.15, Příloha č.1, Příloha č.2 28.12.2022
Žádost č.16 Odpověď č.16 + příloha, Odpověď Rozhodnutí 28.12.2022
Žádost č.17 Odpověď č.17 28.12.2022
Žádost č.18 Odpověď č.18 28.12.2022

rok 2021

Žádost č.1       Odpověď  Přílohy: Smlouva Černohlávek, Smlouva p.Durek, Smlouva č. 339/2020 Radim, Smlouva Radim 339/2021, Smlouva o partnerství a spolupráci – Kompostárna Struhařov,    Smlouva FCC Česká republika, Ceník služeb, Smlouva AMAR INSTALACE s.r.o. (vyvěšeno 26.2.2021)

Žádost č.2      Odpověď

Žádost č.3      Odpověď

Žádost č.4      Odpověď

Žádost č.5      Odpověď

Žádost č.6      Odpověď                          (zveřejněno: 2.11.2021)

Žádost č.7      Odpověď                          (zveřejněno: 8.12.2021)

Žádost č.8      Odpověď                          (zveřejněno: 29.12.2021)

rok 2020

Žádost č.1        Odpověď                       (vyvěšeno: 28.5.2020)

Žádost č.2       Odpověď                        (vyvěšeno: 22.7.2020)   Odpověď 2  (vyvěšeno: 12.8.2020)

Žádost č.3       Odpověď + příloha      (vyvěšeno: 26.8.2020)

Žádost č.4       Odpověď                        (vyvěšeno: 26.8.2020)

Žádost č.5      Odpověď                         (vyvěšeno: 8.9.2020)

Žádost č.6      Odpověď                         (vyvěšeno:16.9.2020)

Žádost č.7      Odpověď + příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4  (vyvěšeno 15.12.2020)

rok 2019

Žádost č.1         Odpověď           (vyvěšeno: 29.3.2019)

Žádost č.2         Odpověď          (vyvěšeno: 29.3.2019)

Žádost č.3         Odpověď          (vyvěšeno: 29.3.2019)

Žádost č.4         Odpověď          (vyvěšeno: 26.4.2019)

Žádost č.5         Odpověď          Příloha     (vyvěšeno: 26.4.2019)

Žádost č.6         Odpověď          (vyvěšeno: 19.6.2019)  Odpověď č. 2   Příloha č.1   Příloha č.2 (vyvěšeno: 17.7.2019)

Žádost č.7         Odpověď          (vyvěšeno: 22.8.2019)

Žádost č.8         Odpověď          (vyvěšeno: 3.9.2019)

Žádost č.9         Odpověď          (vyvěšeno: 10.9.2019)      Odpověď na základě KÚ (vyvěšeno: 7.11.2019)

Žádost č.10       Odpověď          (vyvěšeno: 17.9.2019)      Odpověď – doplnění (vyvěšeno: 8.11.2019)

Žádost č.11        Odpověď           (vyvěšeno 22.10.2019)

rok 2018

Žádost č.1          Odpověď         Příloha               (vyvěšeno: 29.1.2018)

Žádost č.2          Odpověď                 (vyvěšeno: 9.2.2018)

Žádost č.3          Odpověď                (vyvěšeno: 9.2.2018) 

Žádost č.4         Odpověď                (vyvěšeno: 22.4.2018)  

Žádost č.5         Odpověď        Příloha – korespondence            (vyvěšeno: 22.2.2018)

Žádost č.6         Odpověď           (vyvěšeno: 19.3.2018)

Žádost č.7          Odpověď           (vyvěšeno: 19.3.2018)

Žádost č.8         Odpověď        Příloha 1           Příloha 2            (vyvěšeno: 20.4.2018)

Žádost č.9          Odpověď       (vyvěšeno: 5.6.2018)

Žádost č.10        Odpověď        (vyvěšeno 6.8.2018)

Žádost č.11         Odpověď        (vyvěšeno 6.8.2018)

Žádost č.12         Odpověď        (vyvěšeno 3.9.2018)

rok 2017

Žádost č.1           Odpověď

Žádost č.2          Odpověď

Žádost č.3          Odpověď

Žádost č.4          Odpověď 1      Odpověď 2

Žádost č.5           Odpověď

Žádost č.6           Odpověď

Žádost č.7           Odpověď

Žádost č.8          Odpověď

Žádost č.9           Odpověď

Žádost č.10         Odpověď

Žádost č.11          Odpověď

Žádost a odpověď č. 12

Žádost a odpověď č.13                       (vyvěšeno: 31.12.2017)
   

rok 2016

Žádost č.1          Odpověď

Žádost č.2          Odpověď             Žádost č.2 doplnění            Odpověď

Žádost č.3          Odpověď

Žádost č.4          Odpověď

Žádost č.5           Odpověď             Přílohy

Žádost č.6           Odpověď

Žádost č.7           Odpověď

Žádost č.8           Odpověď

Žádost č.9           Odpověď

Žádost č.10         Odpověď            Příloha 1     Příloha 2        Příloha 3     Příloha 4

Žádost č.11              Odpověď             2015 Výsledovka     2015 Rozvaha   2014 Výsledovka     2014 Rozvaha   2013 Výsledovka     2013 Rozvaha   2012 Výsledovka     2012 Rozvaha   2011 Výsledovka     2011 Rozvaha

Žádost č. 12       Odpověď                Příloha 1        Příloha 2          Příloha 3

Žádost č. 13        Odpověď               Příloha