Územní plán obce

Změna územního plánu obce Svojetice

Pořizovatelem změny je Odbor územního plánování a regionálního rozvoje MÚ Říčany. Změna prověří návrhy a podněty občanů, které obec obdržela před a v průběhu přípravy návrhu zadání. Podnětů od občanů jsou desítky a poměrně velká část podnětů řeší změny stávajícího Územní plánu oproti předchozímu. Prověří požadavky obce a požadavky vyplývající z místního referenda ze dne 11.4.2014. Prověří, zda je řešení ÚP Svojetice v souladu s novelizovanými republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a v souladu se stávajícími zákony. Dále budou provedeny drobné korekce a upřesnění textové, popřípadě i grafické části ÚP Svojetice.

Dne 28.6.2017 bylo na zasedání obce schváleno Zadání změny č.2 územního plánu Svojetice.

Zadání Změna č.2 územní plán Svojetice

Návrh Změny č.2 územního plánu Svojetice ke společnému projednání (3.5.2018)

                        Veřejná vyhláška – oznámení zahájení projednání návrhu změny č.2 ÚP

                        Textová část

                        Výkres základního členění           Hlavní výkres        Výkres VPS        Výkres koncepce usp.krajiny

                        ZPF – BPEJ        ZPF – Funkce       ZPF – Zábory

 

Platný Územní plán obce Svojetice, který nabyl účinnosti dne 17.12.2013.

Základní členění

Hlavní výkres

Příroda a krajina

Dopravní infrastruktura

Energetika a spoje

Vodní hospodářství

Výkres veřejně prospěšných staveb

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů PF

Širší vztahy

Textová část

Příloha č.1 k textové části – Hodnoty a závady území – obrazová příloha

Záznam o účinnosti Územního plánu

Upozorňujeme, že dne 11.4.2014 proběhlo místní referendum, jehož výsledky jsou platné a závazné.

ZO obce Svojetice na svém zasedání ze dne 16.12.2009 schválilo pořízení územního plánu. Na základě rozhodnutí ZO obce o pořízení ÚP byl zpracován návrh na zadání ÚP, který byl schválen dne 6.10.2010. Následně byl zpracován koncept a poté návrh ÚP. Na základě zadávacího řízení byl zpracovatelem ÚP zvolen Ing. arch. Pavel Hnilička. Realizace projektu byla ukončena předáním návrhu ÚP obci dne 8.6.2012.

Následovalo projednání ÚP dle § 50 včetně posouzení krajským úřadem dle § 51 stavebního zákona. Po veřejném projednání upraveného návrhu ÚP dle § 52 byly vyhodnoceny výsledky projednání a zapracované návrhy rozhodnutí o námitkách.

Územní plán byl schválen dne 27.11.2013 číslo usnesení 2013-11-086. Datum vydání územního plánu: 2.12.2013. Datum nabytí účinnosti ÚP: 17.12.2013.

Projekt „Zpracování územního plánu Svojetice“ byl podpořen dotací ve výši 514 080 Kč (Prioritní osa: 6.5 Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence, Oblast podpory 6.5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, reg.číslo projektu CZ.1.06/5.3.00/08.07446, poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj).

 

 

Územní studie

Územní plán Svojetic vymezuje 5 lokalit, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování.

Vzhledem k velikosti souborů, nejsou územní studie na webu obce, ale jsou pouze k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách.

Územní studie č.1 – jádro obce, schválena 9.1.2017 (MÚ Říčany, Odbor územního plánování a reg.rozvoje)

Územní studie č.2 – lokalita v západní části obce – schválena 14.12.2015 (MÚ Říčany, Odbor územního plánování a reg.rozvoje)

Územní studie č.3 – lokalita V Jámách – schválena 16.5.2012 (MÚ Říčany, Odbor územního plánování a reg.rozvoje)

Územní studie č.4 – lokalita Za obcí – schválena 26.10.2015 (MÚ Říčany, Odbor územního plánování a reg.rozvoje)

Územní studie č.5 – lokalita Za Dubinou – schválena 11.11.2015 (MÚ Říčany, Odbor územního plánování a reg.rozvoje)

 

 

Zásady obce Svojetice pro investory při spoluúčasti na rozvoji a zkvalitnění technické infrastruktury a občanské vybavenosti pro novou bytovou výstavbu v k.ú. obce Svojetice – ZDE.

Transparentní účet – č.ú. : 123-430110277/0100  (https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty)