Územní plán obce

Změna územního plánu obce Svojetice

Dne 28.6.2017 bylo na zasedání obce schváleno Zadání změny č.2 územního plánu Svojetice.

Zadání Změna č.2 územní plán Svojetice

Návrh Změny č.2 územního plánu Svojetice ke společnému projednání (3.5.2018)

                        Veřejná vyhláška – oznámení zahájení projednání návrhu změny č.2 ÚP

                        Textová část

                        Výkres základního členění       Hlavní výkres      Výkres VPS     Výkres koncepce usp.krajiny

                        ZPF – BPEJ        ZPF – Funkce       ZPF – Zábory

 

Platný Územní plán obce Svojetice, který nabyl účinnosti dne 17.12.2013.

Základní členění

Hlavní výkres

Příroda a krajina

Dopravní infrastruktura

Energetika a spoje

Vodní hospodářství

Výkres veřejně prospěšných staveb

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů PF

Širší vztahy

Textová část

Příloha č.1 k textové části – Hodnoty a závady území – obrazová příloha

Záznam o účinnosti Územního plánu

Územní plán byl schválen dne 27.11.2013 číslo usnesení 2013-11-086. Datum vydání územního plánu: 2.12.2013. Datum nabytí účinnosti ÚP: 17.12.2013.

Projekt „Zpracování územního plánu Svojetice“ byl podpořen dotací ve výši 514 080 Kč (Prioritní osa: 6.5 Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence, Oblast podpory 6.5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, reg.číslo projektu CZ.1.06/5.3.00/08.07446, poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj).

 

Územní studie

Územní plán Svojetic vymezuje 5 lokalit, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování.

Vzhledem k velikosti souborů, nejsou územní studie na webu obce, ale jsou pouze k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách.

Územní studie č.1 – jádro obce, schválena 9.1.2017 (MÚ Říčany, Odbor územního plánování a reg.rozvoje)

Územní studie č.2 – lokalita v západní části obce – schválena 14.12.2015 (MÚ Říčany, Odbor územního plánování a reg.rozvoje)

Územní studie č.3 – lokalita V Jámách – schválena 16.5.2012 (MÚ Říčany, Odbor územního plánování a reg.rozvoje)

Územní studie č.4 – lokalita Za obcí – schválena 26.10.2015 (MÚ Říčany, Odbor územního plánování a reg.rozvoje)

Územní studie č.5 – lokalita Za Dubinou – schválena 11.11.2015 (MÚ Říčany, Odbor územního plánování a reg.rozvoje)

 

Zásady obce Svojetice pro investory při spoluúčasti na rozvoji a zkvalitnění technické infrastruktury a občanské vybavenosti pro novou bytovou výstavbu v k.ú. obce Svojetice – ZDE.

Zásady obce Svojetice pro investory při spoluúčasti na rozvoji a zkvalitnění technické infrastruktury a občanské vybavenosti v případě dělení pozemku v katastrálním území obce Svojetice – ZDE

Zásady obce Svojetice pro investory při spoluúčasti na rozvoji a zkvalitnění technické infrastruktury a občanské vybavenosti pro novou výstavbu obchodních a výrobních staveb v katastrálním území obce Svojetice – ZDE.

Zásady obce Svojetice pro investory při spoluúčasti na rozvoji a zkvalitnění technické infrastruktury a občanské vybavenosti v případě rekonstrukce staveb pro rodinnou rekreaci v katastrálním území obce Svojetice – ZDE.

 

Transparentní účet – č.ú. : 123-430110277/0100  (https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty)