Nová odpadová legislativa

 

 

V posledních dvou letech se v oblasti odpadového hospodářství událo poměrně mnoho změn a nyní je čas vyhodnotit, jak tyto změny zafungovaly. Pro rekapitulaci je dobré uvést pár faktů o výchozí situaci:

  • V roce 2020 vypadala situace kolem kontejnerů takto:

       

 

  • V roce 2021 to již bylo takto:

       

  • Poměr příjmů (P) a výdajů (V) v roce 2020 byl

 P: 1,400.822 Kč     V: 2,154.412 Kč,  tedy deficit ve výši 753.590 Kč.

V roce 2021 byl, již díky změnám, tento poměr následující

  P: 2,270.382 Kč     V: 2,403.556 Kč,  tedy deficit ve výši 133.174 Kč.

Pro rok 2022 vstoupily v platnost další změny, které vyplývají z realizace požadavků daných novým zákonem o odpadech (č.541/2020 Sb.). Jejich účinnost budeme vyhodnocovat opět po uplynutí zúčtovacího období.

Jak nás ovlivní změny v odpadovém hospodářství? Rok 2022

Na začátku roku 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech. Jeho hlavním cílem je předcházet vzniku odpadů a omezit množství ukládaného odpadu na skládky.

Důležitým faktorem, který zásadním způsobem ovlivňuje naše vynaložené finanční prostředky, je čerpání slevy na skládkování komunálního odpadu.

Třídící sleva

Obec může uplatnit slevu na odpady, jejichž množství nepřesáhne 200 kg na jednoho obyvatele (trvale přihlášeného k pobytu v obci). Množství odpadu se dále každý rok bude vždy snižovat o 10 kg na obyv. a rok.

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Kvóta na slevu mn. v kg/ obyv. 200 190 180 170 160 150 140 130 120

 

K 1.1.2021 bylo v obci hlášeno 1 160 obyvatel. Obec má nárok uplatnit slevu 500 Kč/t na množství odpadu ve výši 232 t (1160 obyv. x 200 kg= 232 000 kg =232t).  Odpad, který občané vyprodukují navíc, bude obci účtován za 800 Kč/t.

Zákon počítá s postupným zvyšováním ceny skládkovného za 1 tunu ze současných 500 Kč až na 1850 Kč za tunu v roce 2030.

Hlavním cílem tohoto zákona je tedy celkové snižování produkce odpadů a omezení množství ukládaného odpadu na skládky. Velmi zjednodušeně řečeno bude stát obce nutit daleko důsledněji třídit. Jak to chce udělat? Obce, které nesplní požadovanou míru separace (třídění) odpadů, budou na poplatcích za ukládání odpadu na skládky platit více. V případě neplnění separačních cílů, jejichž milníky jsou definovány pro roky 2025, 2030 a 2035 (viz níže), se obec dle § 112 zákona o odpadech vystavuje riziku sankcí až do výše 200 tis Kč za každý rok neplnění.

Povinné cíle pro obce
Oddělené složky recyklovatelného odpadu
Rok 2025 2030 2035
Hodnota separačního cíle 60% 65% 70%

 

Tento výhled nás nutí k opatřením pro další průběžné snižování produkce směsného odpadu, neboť jeho nadlimitní množství bude rok od roku znamenat vyšší náklady na jeho likvidaci.

 

Opatření ke snižování produkce směsného odpadu:

  • optimalizace četnosti svozu směsného komunálního odpadu – 14 denní svoz, možnost měsíčního svozu (resp. 28-denní svoz)
  • svoz bioodpadů od každé nemovitosti (prodej nádoby za zvýhodněnou cenu 500,- Kč).  Pozor – k dispozici je omezené množství nádob, nezvýhodněná cena je 1325,- Kč)
  • bezplatné vybavení nemovitostí samostatnými nádobami na tříděný odpad (plast, papír, sklo)

Těmito opatřeními se obec snaží snížit výdaje na svoz odpadů a zároveň motivovat občany, aby důsledněji třídili odpad. Tímto můžou občané napomoci plnit stanovené cíle v třídění odpadu a také šetřit své peněženky: více třídím = méně směsného odpadu = menší popelnice = menší poplatek za svoz komunálního odpadu.

Pokud budou občané důsledně třídit a bude pro ně stávající popelnice zbytečně veliká, je možné si na OÚ zakoupit popelnici menší, čímž se jim zároveň sníží poplatek za odvoz komunálního odpadu.

Ceny nádob na směsný komunální odpad: 80l – 600,- Kč; 120l – 600,- Kč; 240l – 900,- Kč.

Poplatky za svoz odpadu v roce 2022: Změny ve výpočtu

Na základě nové legislativy se mění výše poplatků, které budou občané za svoz odpadu od tohoto roku platit. Systém výběru poplatků na základě objemu popelnice sice zůstává stejný, ale sazba za jeden litr odpadu musí být nyní jednotná. Obec Svojetice se rozhodla tuto sazbu stanovit na 1 Kč/l.

Sazba poplatku je dána obecně závaznou vyhláškou obce Svojetice č.5/2021, která byla zastupitelstvem obce schválena na veřejném zasedání dne 24.11.2021. Na veřejném zasedání mohou občané vyjádřit své názory a vše konzultovat společně se zastupitelstvem. Výše zmíněného zasedání se účastnilo bohužel pouhých 8 občanů.

Přehled cen za jednotlivé nádoby je uveden níže: (splatnost poplatku byla 31.3.2022)

To, že obec zvolila sazbu poplatku 1 Kč/l, což je nejvyšší možná hranice, je z důvodu, že jsou v daném poplatku pro občany zahrnuty všechny možnosti svozu ostatních odpadů: nádoby na tříděný odpad u jednotlivých domácností, využívání kontejneru na bioodpad v prostorách ČOV, využívání kompostárny ve Struhařově, odkládání odpadu do velkoobjemových kontejnerů a svoz nebezpečného odpadu. A to vše již bezplatně.

 

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne

Tímto heslem se budou muset začít řídit i města a obce, pro které dosud snížení množství komunálního odpadu nebylo prioritou. Do roku 2030 musí totiž ČR recyklovat o třetinu více odpadu, než v současné době. Ve stejném roce také začne platit úplný zákaz skládkování recyklovatelných odpadů. Zákonodárci stanovili tyto cíle v novém zákoně o odpadech, který vstoupil v účinnost od 1. ledna.

Stanovení poplatku je výhradně záležitostí obce (většina obcí systém nakládání s odpady poměrně výrazně dotuje a občané neplatí plné náklady), ale pokud bude obec snižovat množství odpadů, které směřují na skládku, pak bude moci využít tzv. třídicí slevu, kterou nový zákon o odpadech přináší. Nastavena je tak, aby se obce zaměřily na třídění a nebyly ony samy, ani jejich obyvatelé dotčeny zvýšením skládkovacího poplatku.

Na třídicí slevu dosáhnou všechny obce?

V souladu s evropskými recyklačními cíli nový odpadový zákon o odpadech zavádí postupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, a to ze současných 500 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu na 800 Kč v roce 2021, v roce 2023 na 1 000 Kč, v roce 2025 na 1 500 Kč až na 1 850 Kč v roce 2029. Za zvyšováním poplatku stojí podle Ministerstva životního prostředí motivace pro odklonění využitelných a recyklovatelných materiálů ze skládek a nastartování recyklačního průmyslu. Třídicí sleva je novým nástrojem na snižování množství komunálního odpadu ukládaného na skládky. Nastavena je podle množství odpadů uložených na skládky za rok na obyvatele. Dosáhnou na ni všechny obce, ale bude pouze na nich, jak dlouho tuto slevu budou v daném roce čerpat. Každá obec na začátku roku ví, jaké množství odpadu bude moci v daném roce na skládku uložit za sníženou sazbu. V roce 2021 to bude na obyvatele limit 200 kg uložených komunálních odpadů na skládky. V roce 2022 190 kg/obyvatele a v dalších letech se množství dále postupně snižuje. Je na obcích, jakým způsobem budou slevu čerpat, ale budou muset mít jasný přehled o tom, kolik odpadů na skládky uložily a v okamžiku překročení limitu začít aplikovat standardní sazby, které určuje zákon. Sleva se uplatňuje na příslušný rok. Do vyčerpání množství odpadů ukládaného na skládky bude obec platit za komunální odpad 500 Kč/t.

První změny

První viditelnou změnu přinese již v roce 2021 zmíněné zvýšení skladovacího poplatku z 500 korun na 800 korun a možnost využít tzv. třídicí slevu. Je důležité, aby občané co nejvíce odpad třídili. Svým odpovědným přístupem k třídění komunálního odpadu mohou občané ovlivnit výši nákladů za provoz systému nakládání s odpady, které se promítají do poplatku za odpad. Zodpovědným tříděním umožní obci využít tzv. třídící slevu a tím podpoří snížení nákladů na svoz a likvidaci odpadu.


Přehled Odpady 2022

Přehled nákladů a příjmů ODPADY 2023

Přehled nákladů a příjmů ODPADY 2022

Složky odpadu 2022

Složky odpadu graf

Přehled Odpady 2021 

Přehled nákladů a příjmů ODPADY 2021