ROZPOČET

rozklikávací rozpočet – zdroj MFČR

rok 2018

Schválený rozpočet obce Svojetice na rok 2018

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Svojetice na rok 2019-2021

Schválený rozpočet MŠ Svojetice a střednědobý výhled rozpočtu MŠ Svojetice na rok 2019-2021

Návrh rozpočtu na rok 2018návrh střednědobého rozpočtového výhledu

Rozpočtové provizorium

rok 2017

Rozpočet na rok 2017 byl schválen na zasedání ZO Svojetice dne 19.12.2016 jako schodkový. Krytí schodku je zajištěno ze zůstatku na bankovních účtech. Rozpočet vychází ze situace na konci října 2016. Během roku bude docházet k úpravě rozpočtu podle získaných finančních prostředků a nutných výdajů.

schválený rozpočet na rok 2017

rozpočtové opatření č.1/2017

rozpočtové opatření č.2/2017

rozpočtové opatření č.3/2017

rozpočtové opatření č.4/2017

rozpočtové opatření č.5/2017

rozpočtové opatření č.6/2017

rozpočtový výhled na rok 2018-2020


rok 2016

Provizorium od začátku roku do 12.5.2016, kdy byl schválen rozpočet na rok 2016. Rozpočet vychází z aktuální situace (přijaté úvěry) a po přeúvěrování a schválení dotací na kanalizaci bude rozpočtovým opatřením upraven.

schválený rozpočet na rok 2016

Na zasedání dne 24.5.2016 bylo schváleno přijetí úvěru od Komerční banky a.s. ve výši 31.000.000 Kč na 20 let na “Spolufinancování II.etapy kanalizace a refinancování stávajících investičních úvěrů” s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,14% p.a. z jistiny úvěru, bez poplatku za poskytnutí úvěru, bez rezervačního poplatku, vedení úvěrového účtu zdarma, bez úroku z prodlení, s možností předčasného splacení celého úvěru nebo jeho části kdykoli v průběhu splácení a to bez sankcí a poplatků, nedočerpání je možné bez sankcí a poplatků, úvěr je bez zajištění.

Úvěr je určen pouze na výstavbu kanalizace (refinancování stávajících úvěrů na I.etapu kanalizace a na dofinancování II.etapy kanalizace) a s největší pravděpodobností nebude vyčerpán celý. Pokud by obec úvěr nepřijala, nebylo by možné kanalizaci dokončit v termínu a obec by musela vracet i již obdrženou dotaci na I.etapu kanalizace.


VÝKAZY KE STAŽENÍ:

rok 2016FIN     Příloha     Výsledovka     Rozvaha     Závěrečný účet za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Mateřská škola:  Výkaz zisku a ztrát za rok 2016     Příloha     Rozvaha

rok 2015 –     FIN    Příloha_rok 2015    Výsledovka     Rozvaha     Závěrečný účet za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015

Mateřská škola: MS_Výkaz zisku a ztrát_rok 2015    MS_Příloha_rok 2015    MS_Rozvaha_rok 2015

rok 2014 –     FIN     Výsledovka     Rozvaha

rok 2013 –     FIN     Výsledovka     Rozvaha

rok 2012 –     FIN     Výsledovka     Rozvaha     Příloha    Závěrečný účet obce za rok 2012   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

rok 2011 –     FIN     Výsledovka     Rozvaha     Závěrečný účet obce za rok 2011    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011


Plán obnovy kanalizace