Územní plán obce

Změna územního plánu obce Svojetice

Zastupitelstvo obce schválilo pořízení změny č. 3 Územního plánu Svojetice, v které mohou být prvky regulačního plánu. Změna č. 3 Územního plánu Svojetice bude pořízena tzv. zkráceným postupem.
Zastupitelstvo obce Svojetice rozhodlo, že pořizovatelem změny č. 3 územního plánu Svojetice bude Městský úřad Říčany, odbor územního plánování a regionálního rozvoje.

Změna č. 3 Územního plánu Svojetice

 

Dne 16.12.2020 na zasedání Zastupitelstva obce Svojetice bylo zastupitelstvem schváleno zrušení změny č.2 Územního plánu Svojetice (usnesení č.2020-08-118).

Dne 28.6.2017 bylo na zasedání obce schváleno Zadání změny č.2 územního plánu Svojetice.

 

Platný Územní plán obce Svojetice, který nabyl účinnosti dne 17.12.2013.

Základní členění

Hlavní výkres

Příroda a krajina

Dopravní infrastruktura

Energetika a spoje

Vodní hospodářství

Výkres veřejně prospěšných staveb

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů PF

Širší vztahy

Textová část

Příloha č.1 k textové části – Hodnoty a závady území – obrazová příloha

Záznam o účinnosti Územního plánu

Územní plán byl schválen dne 27.11.2013 číslo usnesení 2013-11-086. Datum vydání územního plánu: 2.12.2013. Datum nabytí účinnosti ÚP: 17.12.2013.

Projekt “Zpracování územního plánu Svojetice” byl podpořen dotací ve výši 514 080 Kč (Prioritní osa: 6.5 Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence, Oblast podpory 6.5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, reg.číslo projektu CZ.1.06/5.3.00/08.07446, poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj).

 

Územní studie

Územní plán Svojetic vymezuje 5 lokalit, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování.

Vzhledem k velikosti souborů, nejsou územní studie na webu obce, ale jsou pouze k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách.

Územní studie č.1 – jádro obce, schválena 9.1.2017 (MÚ Říčany, Odbor územního plánování a reg.rozvoje)

Územní studie č.2 – lokalita v západní části obce – schválena 14.12.2015 (MÚ Říčany, Odbor územního plánování a reg.rozvoje)

Územní studie č.3 – lokalita V Jámách – schválena 16.5.2012 (MÚ Říčany, Odbor územního plánování a reg.rozvoje)

Územní studie č.4 – lokalita Za obcí – schválena 26.10.2015 (MÚ Říčany, Odbor územního plánování a reg.rozvoje)

Územní studie č.5 – lokalita Za Dubinou – schválena 11.11.2015 (MÚ Říčany, Odbor územního plánování a reg.rozvoje)

 

Zásady obce Svojetice platné od 27.1.2022

Zásady obce Svojetice pro investory při spoluúčasti na rozvoji a zkvalitnění technické infrastruktury a občanské vybavenosti v případě rekonstrukce staveb pro rodinnou rekreaci v katastrálním území obce Svojetice – ZDE.

Zásady obce Svojetice pro investory při spoluúčasti na rozvoji a zkvalitnění technické infrastruktury a občanské vybavenosti pro novou bytovou výstavbu v k.ú. obce Svojetice – ZDE.

Zásady obce Svojetice pro investory při spoluúčasti na rozvoji a zkvalitnění technické infrastruktury a občanské vybavenosti v případě dělení pozemku v katastrálním území obce Svojetice – ZDE

Zásady obce Svojetice pro investory při spoluúčasti na rozvoji a zkvalitnění technické infrastruktury a občanské vybavenosti pro novou výstavbu obchodních a výrobních staveb v katastrálním území obce Svojetice – ZDE.

 

 

Transparentní účet – č.ú. : 123-430110277/0100  (https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty)


Zásady obce Svojetice platné do 26.1.2022

Zásady obce Svojetice pro investory při spoluúčasti na rozvoji a zkvalitnění technické infrastruktury a občanské vybavenosti v případě rekonstrukce staveb pro rodinnou rekreaci v katastrálním území obce Svojetice – ZDE.

Zásady obce Svojetice pro investory při spoluúčasti na rozvoji a zkvalitnění technické infrastruktury a občanské vybavenosti pro novou bytovou výstavbu v k.ú. obce Svojetice – ZDE.