Referendum

Dne 11.4.2014 proběhlo místní referendum (vyhlášené Krajským soudem v Praze dne 9.1.2014), jehož výsledky jsou platné a závazné.

Otázka referenda: „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Svojetice schválilo návrh změny územního plánu, podle které by vznikaly nové zastavitelné plochy pro vybudování nových komunikací (dvě vedle sebe procházející okružní cesty vedoucí také současnou zástavbou rodinných domů) včetně kruhového objezdu u hřbitova na křižovatce silnic z Tehovce a ze Srbína?“

Celkem přišlo 230 oprávněných osob. 198 platných hlasovacích lístků bylo pro odpověď “NE”

Výsledky referenda:

Počet hlasovacích okrsků v obci a počet okrskových komisí, které předaly výsledek hlasování: 1
Celkový počet oprávněných osob zapsaných v obci (místní části) ve výpisech ze seznamu oprávněných osob: 657
Celkový počet oprávněných osob, kerým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky: 230
Celkový počet odevzdaných úředních obálek: 230
Celkový počet platných hlasů: 225
Celkový počet platných hlasů pro odpověď “ANO”: 27
Celkový počet platných hlasů pro odpověď “NE”: 198
Počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem žádnou odpověď na otázku a zdržely se tak hlasování: 0

Krajský soud v Praze z usnesení vyhlašujícího referendum (50 A 25/2013-26) – uvedl s odkazem na zákon o místním referendu, že dnem vyvěšení usnesení o vyhlášení referenda (o schválení návrhu ÚPn, jeho části vymezující plochy pro okružní cesty) pozbude platnosti rozhodnutí zastupitelstva o této otázce – tedy schválení okružních cest. Vzhledem k tomuto usnesení je několik názorů, do jaké míry a jaké části územní plán platí. Obec Svojetice po konzultacích s právníky, MěÚ Říčany, Krajským úřadem a ministerstvy ohledně platnosti referenda pořizuje změnu územního plánu.

Odpověď na žádost o informace dle zákona 106/199 Sb.    + přílohy u žádosti č.10 v roce 2016 na https://svojetice.cz/obecni-urad/informace-dle-zakona-1061999-sb/

Usnesení a rozhodnutí soudů

1)  Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. A 23/2013-10 ze dne 20.11.2013 (ke stažení na webu soudu) – návrh na konání místního referenda v  obci Svojetice ze dne 25.9.2013 nemá nedostatky

2) Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 50 A 25/2013-26 ze dne 9.1.2014 (ke stažení na webu soudu) – vyhlášení místního referenda na území obce Svojetice na den 11.4.2014

3) Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. ARS 1/2014-34 ze dne 12.2.2014 (ke stažení na webu soudu) – zamítnuta kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9.1.2014

4) Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 50 A 9/2014-55 ze dne 21.5.2014 (ke stažení na webu soudu) – zamítnut návrh na vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu konaném dne 11.4.2014

Stručná historie a odkazy:

25.9.2013 Přípravný výbor pro konání místního referenda ve Svojeticích podal Návrh na konání místního referenda
30.9.2013 Vyvěšení pozvánky na zasedání 9.10.2013, na programu bylo schválení územního plánu (ÚP)
3.10.2013 Vyvěšení změny programu zasedání 9.10.2013 – ruší se projednání schválení ÚP
10.10.2013 Přípravný výbor obdržel od obecního úřadu dopis s výzvou k odstranění nedostatků v Návrhu na konání referenda
21.10.2013 Přípravný výbor podal Návrh na určení, že Návrh na konání místního referenda nemá nedostatky ke Krajskému soudu
30.10.2013 Přípravný výbor zaslal prostřednictvím advokátky dopis na obecní úřad s žádostí předložení návrhu na konání místního referenda obecnímu zastupitelstvu
13.11.2013 Vyvěšení pozvánky na mimořádné zasedání, kde bylo na programu: 1) Schválení návrhu rozhodnutí o námitkách územního plánu, 2) Schválení územního plánu, 3) Schválení darovací smlouvy na pozemek 307/19 – pro novou MŠ
20.11.2013 Krajský soud v Praze rozhodl, že Návrh na konání referenda v obci Svojetice ze dne 25.9.2013 nemá nedostatky (odkaz na web soudu)
22.11.2013 Přípravný výbor zaslal otevřený dopis zastupitelům obce, aby zvážili nezbytnost schválení územního plánu, když je jim známo, že nejméně 30 % občanů se k této otázce chce vyjádřit v referendu
27.11.2013 Mimořádné veřejné zasedání obce Svojetice: 1) Projednán Návrh na konaní referenda, jehož otázky se týkaly projednávaného a dosud neschváleného územního plánu. Zastupitelstvem bylo rozhodnuto, že obec referendum, nevyhlásí a Návrh přípravného výboru zamítlo. 2) Schváleno usnesení č. 2013-11-086 o opatření obecné povahy k vydání Územního plánu Svojetic 3) Schválena darovací smlouva na pozemek pro výstavbu mateřské školy (odkaz na Zápis ze zasedání)
2.12.2013 Opatření obecné povahy k vydání Územního plánu Svojetic publikováno veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce obce Svojetice
17.12.2013 Přípravný výbor pro konání místního referenda se obrátil na správní soud s požadavkem na vyhlášení referenda ve věci územního plánu
9.1.2014 Krajský soud v Praze usnesením čj. 50 A 25/2013 – 26 vyhověl přípravnému výboru a vyhlásil místní referendum na území obce Svojetice na den 11.4.2014 (odkaz na web soudu)
21.1.2014 Obec podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu proti vyhlášení referenda
12.2.2014 Nejvyšší správní soud rozhodnutí Krajského soudu potvrdil ve svém rozsudku Ars 1/2014 – 34, zamítnul kasační stížnost obce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9.1.2014 (odkaz na web soudu)
11.4.2014 Konalo se místní referendum
22.4.2014 Krajskému soudu v Praze byl doručen návrh na neplatnost referenda
21.5.2014 Krajský soud v Praze usnesením č. 50 A9/2014-55, kde soud zamítl návrh na vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu konaném dne 11.4.2014. (odkaz na web soudu)
9.7.2014 Zastupitelstvo obce na zasedání schválilo pořízení Změny č.1 Územního plánu Svojetic (odkaz na Zápis ze zasedání)
10. a 11.10.2014 Volby do zastupitelstva obce – tehdejší zastupitelé do voleb nekandidovali