Bývají povodně nebo záplavy v naší obci?

V souvislosti se Studií odtokových poměrů, která byla zpracována pro obec, se v obci šíří zvěsti o tom, že tu povodně nikdy nebyly.

V obci však mají někteří vlastníci nemovitostí problémy se záplavami dlouhodobě a opakovaně. Je tedy na obci resp. jejich zastupitelích, zda udělají vše pro ochranu majetku soukromého či obecního nebo zda pominou skutečný stav a nové informace, nic neudělají a ohrozí tím více vlastníků. Současné zastupitelstvo na základě informací, které získalo během posledních 3 let, nechalo zpracovat detailní Studii odtokových poměrů. Studie slouží jako podklad pro další postup při aktualizaci či změně územního plánu, tvorbě protipovodňových opatření a aktualizaci Povodňového plánu. Informace o Studii viz leták.

Níže si můžete přečíst a stáhnout několik dokumentů nebo jejich částí, které povodně a záplavy v obci popisují.

Jak moc byly některé pozemky zaplaveny vodou také dokazují například tyto fotografie od roku 2002:

 

 

Dne 15.1.2014 žádala tehdejší starostka obce paní Vedralová o potvrzení Krajský úřad Stř.kraje o živelné pohromě na území obce Svojetice v roce 2013. V dopise uvádí: “Žádáme o potvrzení, že na území obce Svojetice došlo v roce 2013 k živelní pohromě – povodním, v jejímž důsledku byl vyhlášen nouzový stav, stav nebezpečí, nebo 3.stupeň povodňové aktivity. Současně musí být potvrzeno, že došlo ke škodám na obecním majetku. Majetkové škody odhadujeme na 300 000 Kč. Tato žádost je požadována v rámci hodnocení projektu “Mateřská škola ve Svojeticích” podávaného do Regionálního operačního programu Střední Čechy.” Pozn.: Jednalo se o žádost o dotaci na novou MŠ. dopis ke stažení

Dne 20.1.2014 Krajský úřad zaslal prohlášení, ve kterém potvrzuje, že území obce Svojetice bylo v roce 2013 zasaženo živelnou pohromou – povodní, v jejímž důsledku byl vyhlášen nouzový stav a došlo k majetkovým škodám na obecním majetku. Toto prohlášení sloužilo jako doklad k žádosti o dotaci na projeky realizované na území obce Svojetice. prohlášení ke stažení

Těmto dopisům předcházel dopis tehdejší starostky obce ze dne 10.6.2013 adresovaný Středočeskému kraji ve kterém se uvádí: “Obec Svojetice byla povodněmi zasažena okrajově, částečně přetekla hráz místní nádrže, byl vyplaven park pod vodní  nádrží, došlo k vymletí a podmáčení místních komunikací, utržení a podemletí části komunikace III/11315, dále došlo k vyplavení sklepů a zahrad u nemovitostí v blízkosti vodních toků (nutná obnova přirozené funkce vodních toků), narušení dešťové kanalizace. Hrubý odhad škod na majetku v obci – 300 000 Kčdopis ke stažení

V Povodňovém plánu z roku 2010 se na straně 4 uvádí: ” Povodňové ohrožení. Vodní toky na správním území jsou převážně neupravené s malou kapacitou. K jejich vybřežení a zaplavení území dochází při mimořádných intenzivních srážkách. Jedná se o krátkodobé srážky v trvání i pouze několika málo hodin nebo i desítek minut, při kterých vypadne i více jak 50 – 100 mm. Déletrvající regionální srážky s vyšší intenzitou. Důsledkem je naplnění retenčních prostorů vodních nádrží, překročení kapaciy odtokových zařízení, přelití hrází a povrchový odtok územím.” Dále jsou uvedeny ohrožené lokality. část ke stažení

V roce 2006 se na webu obce psalo: “Záplavy, které se od pondělí 12.8. vyskytují na území ČR, se projevily i u nás. Povrchová voda částečně zaplavila zahrady a sklepy domů. Po hlavní silnici bylo možno vidět tekoucí vodu, která místy dosahovala výše 10 cm a v zatopených lokalitách až 1,5 m. Nejhůře byl zatopen pozemek pana (z důvodu ochrany dat GDPR nezveřejněno). Současná situace je již klidná a následky záplav si vyžadují odčerpávání vody ze studní a sklepů. Z těchto důvodů obecní úřad operativně zavedl službu obyvatelstvu a zakoupil pro tyto účely čerpadla, která jsou k dispozici na vyžádání na úřadě.”

Ze statistik: Dlouhodobý roční průměrný úhrn srážek v období 1981-2010 je dle ČHMÚ 626 mm. Průměrný měsíční úhrn srážek v letech 2002 – 2017 byl 51 mm. V letech, kdy byly největší záplavy se měsíční úhrn srážek pohyboval značně nad 100 mm. Například v roce 2002 byl roční průměrný úhrn srážek 991 mm (např. v srpnu 2002 napršelo 249 mm srážek), v roce 2010 byl 817 mm (např. v červenci 2010 napršelo 134 mm, v srpnu 2010 napršelo 154 mm srážek), v roce 2013 byl 767 mm (např. v květnu 2013 napršelo 145 mm a v červnu 2013 napršelo 195 mm srážek) atd.

A nejvíce by vypověděli ti, kteří mívají pozemky a domy zatopené…

Bývají tedy v naší obci povodně nebo záplavy?