Změny v odpadovém hospodářství

Vážení spoluobčané,

chystané změny legislativy v oblasti odpadového hospodářství významně zvýší tlak na předcházení vzniku odpadů a posun hospodaření s odpady směrem od skládkování k třídění a recyklaci. Zákon o odpadech upravuje komplexně pravidla pro nakládání s odpadem, jakož i předcházení jeho vzniku, a s těmito pravidly související práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, včetně působnosti jednotlivých správních orgánů. 

V souladu s tímto trendem také zastupitelstvo naší obce přijme opatření, která budou tyto změny zohledňovat. První kroky byly učiněny již na sklonku loňského roku, kdy proběhlo čipování odpadních nádob a byl zaveden systém třídění recyklovatelného odpadu v domácnostech.  Na to postupně naváže redukce kontejnerových hnízd a povinnost pro všechny obyvatele obce, a to jak trvale bydlící tak i majitele chat a jiných rekreačních objektů, aby pro nakládání s odpady měli vlastní popelnici. Tato povinnost bude zakotvena v nové obecně závazné vyhlášce o odpadech, která bude v platnosti od začátku příštího roku. Kontejnerová hnízda se začnou postupně likvidovat v místech, kde trvale žijící rezidenti mají u svých rodinných domů nádoby na směsný komunální odpad (SKO) a mají možnost využívat i nádoby na tříděný komunální odpad (TKO). Jako první se již koncem září odstraní  kontejnery z lokalit „Podemlejnská“, „U hřiště“ a „Na Moklině“. Některé z těchto kontejnerů budou dočasně využity na posílení kapacity v chatových oblastech.

V příštím roce se výrazně zvýší náklady obce na likvidaci odpadu, a to jednak z důvodu zvýšení ceny za ukládání na skládce v Radimi, a jednak díky zvýšení cen ze strany svozové firmy za výsyp a odvoz SKO a TKO. Lze předpokládat určité úpravy také v ceníku poplatků za popelnici pro příští rok s tím, že obec se bude snažit minimalizovat navyšování poplatků. K tomu je možno dále přispět také efektivním hospodařením nás všech s odpady. Jde zejména o to, aby byla zvolena odpovídající frekvence výsypu, tzn. aby vysypávaná popelnice byla pokud možno plná nebo alespoň z její větší části, (platí se za každý výsyp bez ohledu na hmotnost obsahu). Dále budeme pokračovat v útlumovém trendu co do počtu veřejných kontejnerových hnízd. Je naší snahou, aby se těžiště třídění odpadu přeneslo z obecních prostor do jednotlivých domácností. Souběžně s tím budeme pokračovat v projektové přípravě a realizaci výstavby centrálního shromaždiště komunálního odpadu.

Konkrétní pravidla pro nakládání s odpady, povinnosti občanů v této oblasti, jakož i poplatková struktura, budou předmětem nové vyhlášky. O všech podstatných změnách budete včas informováni.