Studie odtokových poměrů

V úterý 26.6.2018 proběhla veřejná prezentace dílčích výsledků Studie odtokových poměrů v k.ú. Svojetice.

Projekt začal v březnu 2017 a v průběhu následujících měsíců probíhalo zpracování studie a mnoho pracovních schůzek také za účasti naší komise pro životní prostředí. Vzhledem k průběžným výsledkům jsme zadali zpracování detailní Studie odtokových poměrů na ohroženou část obce (týká se především území od ulic V Zátiší přes okolí ulice Na Skále až po obecní rybník) a lokalitu V Jamách, která je příčinou povodní nebo záplav.
V rámci studie byla zpracována hydrologická studie včetně srážko-odtokového modelu, přehled ohrožených míst, návrh konkrétních opatření, srovnání míry ochrany před povodněmi před návrhem protipovodňových opatření a po jejich návrhu, odborný odhad investičních nákladů na protipovodňová opatření a jejich porovnání s hodnotou ochráněného majetku

Doporučuje se v lokalitě způsobující záplavy a povodně nerozšiřovat zástavbu a ponechat stávající využití území (popřípadě jiné přírodě blízké využití území např. vodní plocha). V případě realizace zástavby by došlo k navýšení povrchového odtoku ve všech dílčích částech povodí a objem povodňové vlny zvýšil v závislosti na plánované zastavěnosti dílčích subpovodí až o 68 %. Pro zlepšení stávající situace a eliminaci ohrožení stávajících nemovitostí za současného stavu zástavby, by bylo nutné realizovat navržená protipovodňová opatření. Návrhová opatření mají za cíl bezpečně odvádět povrchový odtok do nejbližší vodoteče. Je snaha umisťovat veškerá návrhová opatření na pozemky ve vlastnictví obce Svojetice. Navrhovaná protipovodňová opatření se skládají ze soustavy sběrných příkopů, průlehu, tůně, zkapacitnění a výstavby nových propustků. V intravilánu obce se doporučuje využívat zatravňovací tvárnice, dlažbu se zatravněnými a propustnými spárami nebo nátoky na zasakovací plochu přes otvory v obrubníku. Vše je navrženo tak, aby uživatelé pozemků byli co nejméně zatíženi.

Jen ve zkoumané lokalitě je ohroženo 58 budov, 28 000 m2 komunikací (ulic, silnic a cest) a 3650 m inženýrských sítí. Mnozí vlastníci nemovitostí již škodu způsobenou vodou na svých majetcích měli. Podle Metodiky tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik uveřejněné ve Věstníku Ministerstva životního prostředí z května 2011 byl stanoven odhad potenciálních povodňových škod. Škoda byla spočítána ve výši 16,2 mil. Kč. Po provedení protipovodňových opatření by odhadnutá škoda byla ve výši 1,1 mil. Kč a to pouze na veřejných prostranstvích (cesty) a inženýrských sítích. Budovy v případě nerealizace plánované zástavby v problémové lokalitě a po realizaci protipovodňových opatření již ohroženy nebudou.

Odborný odhad investičních nákladů byl proveden pro jednotlivé prvky protipovodňové ochrany na základě podkladů z ministerstva pro místní rozvoj a celkové investiční náklady vycházejí ve výši 5 953 000 Kč. Na realizaci protipovodňových opatření jsou vyhlašovány dotace. Navržené opatření je z pohledu poměrového ekonomického ukazatele efektivní.

Další kritické body, kde jsou záplavy nebo povodně byly definovány na Jevanském potoce a přítoku Louňovického potoka. Vzhledem k malé zástavbě nejsou způsobené škody tak veliké. I zde byla navržena protipovodňová opatření blízká přírodě.

Realizace navržených protipovodňových opatření není otázkou příštích měsíců. Je nutné navržená opatření zahrnout do změny územního plánu, zpracovat projekt ve spolupráci s dotčenými vlastníky pozemků, vyřídit veškerá povolení a zajistit financování. Důležité je vědět, že je nutné zrealizovat protipovodňová opatření kompletně, aby byla funkční. Realizace jen dílčí části nevyřeší ochranu stávajících nemovitostí a majetku.