Obec vyhrála soud

Vážení občané naší obce,

dovolujeme si Vás informovat, že obec Svojetice dnes tj. 29.8.2018 s konečnou platností uspěla u Krajského soudu v Praze v soudním sporu o zaplacení částky ve výši 3.043.193,56 Kč s příslušenstvím (tj. plus úroky a náklady řízení).

Obec nebude nic platit a náklady, které vznikly v souvislosti se soudem, budou proplaceny!

Zaplacení výše uvedené částky se prostřednictvím žaloby podané v lednu roku 2016 u Okresního soudu pro Prahu východ domáhala společnost EMV s.r.o. coby zhotovitel stavby mateřské školky ve Svojeticích, a to z titulu provedených víceprací, které dle názoru této společnosti nebyly zahrnuty v ceně díla.

Obec Svojetice tento nárok na úhradu víceprací v řízení odmítala jako nedůvodný, neboť jakékoliv práce provedené společností EMV s.r.o. již byly dle jejího názoru zahrnuty v ceně díla a obcí coby objednatelem rovněž uhrazeny. Zároveň nebyly dle názoru obce splněny podmínky stanovené smlouvou o dílo, které by umožňovaly jakékoliv navýšení ceny díla.  

Soud prvního stupně žalobě společnosti EMV s.r.o. v bezprecedentně nedbalém a dle názoru právníků obce nezákonném rozsudku vyhověl a uložil obci zaplatit žalovanou částku ve výši 3 043 193,56 Kč s příslušenstvím a náhradu nákladů řízení ve výši 328 336 Kč.

Obec Svojetice se proti rozhodnutí soudu prvního stupně odvolala, přičemž v důsledku podaného odvolání pro obec nepříznivé rozhodnutí soudu prvního stupně nikdy nenabylo právní moci a obci nikdy nevznikla povinnost uhradit výše uvedené částky!  

Na základě podaného odvolání dne 29.8.2018 Krajský soud v Praze rozhodl tak, že žalobu společnosti EMV s.r.o. v plném rozsahu zamítl a uložil zároveň společnosti EMV s.r.o uhradit náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně, jakož i náhradu nákladů před odvolacím soudem, a to včetně poplatku za odvolání, který byla obec coby odvolatel povinna spolu s odvoláním uhradit.

Ve stručném ústním odůvodnění svého rozhodnutí odvolací soud uvedl víceméně stejné důvody, které v průběhu celého řízení konstantně zastávala obec tj., že společnost EMV s.r.o nebyla oprávněna požadovat úhradu víceprací, neboť tyto byly v souladu s uzavřenou smlouvou již zahrnuty v ceně díla.