Připojení ke kanalizaci

Informace ke kanalizaci

Postup realizace a napojení na kanalizaci (pokud nebyl zahrnut do dotace a nezařizovala toto obec):

1) Vlastník nemovitosti si  na své náklady zajistí zpracování projektové dokumentace . Následně požádá o stanovisko obec a vše podá na Stavební úřad v Říčanech.

Níže jsou uvedeny základní informace pro ty, kteří mají kanalizační přípojku vybudovanou v rámci dotace – umístění čerpací jímky, osazení čerpací stanice a ovládacího rozváděče, s příslušnými specifikacemi.

Čerpací jímka a kanalizační přípojka

Rozvaděč RSK 184 AQ

Domovní čerpací jímka SB TSC 800

Ovládací skříň RSK-184 – AQ – 400

2) Vlastník nemovitosti na své náklady vybuduje kanalizační řad nebo přípojku dle podmínek schválené projektové dokumentace. Upozorňujeme, že elektropřípojku musí provést odborná firma. Je potřeba mít revizní zprávu před usazením čerpadla. Jedno vyhotovení revizní zprávy prosím dodejte na OÚ.

Vlastní připojení kanalizačního řadu na stávající řad nebo připojení kanalizační přípojky na stávající řad musí z důvodu platné záruky provést firma VPK SUCHÝ s.r.o. Kontaktujte prosím p. Štěpinu Jiřího (702 41 73 51) v době od 8,00-12,00 a od 13,00-16,00 Po-Pá.

Prosíme výkop (připojení kanalizace z domu do jímky) nezasypávejte dokud to neuvidí zaměstnanec obce, pan Tichý (tel.: 608 782 830). Propojení také vyfoťte a pošlete emailem na OÚ: podatelna@svojetice.cz

3) V případě, že máte pouze studnu nebo máte kombinovaný zdroj vody tj. vodovod a studnu a nechcete hradit stočné dle směrných čísel, můžete se obrátit na instalatéra, který vám namontuje vodoměr na studnu. Kontakt na instalatéra ze Svojetic: pan Gustav Valeš, tel.: 721 88 22 89. Vodoměr a jeho instalaci hradí vlastník nemovitosti. O instalaci vodoměru prosím informujte Obecní úřad (je nutné doplnit Smlouvu o odvádění odpadních vod).

4) Vlastník nemovitosti podepíše na OÚ Smlouvu o odvádění odpadních vod. Kontaktujte prosím paní Pelíškovou na OÚ tel.: 323 660 600 a domluvte se s ní na termínu podpisu smlouvy. K podpisu smlouvy potřebujete: OP, a LV (List vlastnictví), pokud ho máte.

Smlouva o odvádění odpadních vod

Reklamační řád

Kanalizační řád

Všeobecné podmínky

Darovací smlouva

5) Vlastník nemovitosti se spojí s panem Tichým na tel.: 608 782 830 a domluví si termín. Pan Tichý zkontroluje uzávěry, vysvětlí vám jak provést spuštění nebo přímo provede spuštění. Prosíme, připravte si pro pana Tichého výrobní číslo čerpadla a číslo elektrické rozvodny.


Pozn.:

S odvoláním na veřejné zasedání 23.6.2016, na kterém byl vznesen dotaz „na možnost přímého měření odpadních vod“, uvedených ve smlouvě o připojení se ke kanalizaci pod písmenem d), uvádíme:

Jednou z možností měření uvedených ve Smlouvě o odvádění odpadních vod je možnost přímého měření vypouštěných odpadních vod, písm. d) ve výši vypuštěné odpadní vody zjištěné měřidlem odběratele.

Tuto možnost obecně využívají pouze firmy, které mají vlastní zdroj vody či vodovod, vodu zpracovávají a vypouštějí výrazně méně vody než odeberou. U domovních přípojek je toto řešení nestandardní.

V případě, že by chtěl vlastník nemovitosti tento způsob měření, lze osadit do šachty u tlakové kanalizace indukční průtokoměr, např. ELA Brno. Cena takového zařízení včetně instalace a elektroinstalace se pohybuje  min. 30 až 50 tis. Kč. V průběhu provozu tohoto zařízení je povinná kalibrace v určitém časovém období. Životnost tohoto zařízení je nižší než návratnost investice v případě vlastníků rodinných domů. Toto řešení je výhodné pro odběry či vypouštění vod v řádech několika tisíc kubických metrů ročně.

V případě, že máte pouze studnu nebo máte kombinovaný zdroj vody tj. vodovod a studnu a nechcete hradit stočné dle směrných čísel, můžete se obrátit na instalatéra, který vám namontuje vodoměr na studnu. Kontakt na instalatéra ze Svojetic: pan Gustav Valeš, tel.: 721 88 22 89. Vodoměr a jeho instalaci hradí vlastník nemovitosti. O instalaci vodoměru prosím informujte Obecní úřad (je nutné doplnit Smlouvu o odvádění odpadních vod).