Informace pro stavebníky

V této sekci jsme pro Vás připravili pár užitečných rad, které Vám mohou pomoci před samotnou stavbou případně předejít zbytečným následným komplikacím. V případě dalších dotazů nás kontaktujte na mailu: podatelna@svojetice.cz

V případě výstavby  rodinných domů požadujeme uzavření “plánovací” smlouvy s obcí dle “Zásad obce Svojetice pro investory

 

Požadavky:

Dům:

Podmínky výstavby jsou dané územním plánem a případně územní studií. Územní plán je k nahlédnutí na webových stránkách. Územní plán Svojetic vymezuje 5 lokalit, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování. V územním plánu je vidět o které lokality se jedná. Vzhledem k velikosti souborů, nejsou územní studie na webu obce, ale jsou pouze k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách.

 Minimální plocha pro rodinný dům je dle stanovena územním plánem. Na ploše pozemku je také stanoveno % zeleně. Výška, charakter domu musí respektovat své okolí a odpovídat charakteru území, musí být začleněn do uliční struktury. Stavba musí být napojena na vodovodní a kanalizační řad.  Domovní ČOV nejsou povolovány.

Veškeré rozvody inženýrských sítí budou řešeny jako podzemní (zejména vedení el. energie a telekomunikační rozvody), veškeré technické vybavení bude řešeno jako vestavěné do budov (zejména trafostanice).

Dešťová voda, meliorace, vodní toky:

V obci je problém se spodní i dešťovou vodou. Voda se velice špatně vsakuje. Dešťové vody se musí likvidovat na pozemku stavby.

Velká část obce Svojetice byla meliorována viz mapka (tmavé zelené plochy – 2 odstíny podle období vzniku; zdroj VÚMOP v.v.i. – Informační systém melioračních staveb)

Na pozemcích (volných i zastavěných) se s velkou pravděpodobností mohou nacházet meliorace a hlavní odvodňovací zařízení. Meliorace i HOZ je nutné zachovat a dodržet ochranná pásma. Žádáme o dodržení ochranných pásem a v případě porušení meliorací o jejich uvedení do funkčního stavu. V případě porušení drénu melioračního systému musí provádějící pracovníci ihned provést obnovení vhodným průměrem drenážní trouby nebo v případě kolize s objektem či základem vhodnou přeložku. Žádnými pracemi nesmí dojít ke znehodnocení drenážního systému.
Dle ustanovení § 126 odstavec 3 vodního zákona, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2002: „Podrobné odvodňovací zařízení ve vlastnictví státu umístěné na cizím pozemku se stává včetně příslušné technické dokumentace, je-li tato k dispozici, vlastnictvím vlastníka pozemku dotčeného touto stavbou a podrobné odvodňovací zařízení vybudované státem na pozemku, který je ve vlastnictví státu, přechází v případě převodu tohoto pozemku do vlastnictví nového nabyvatele bezúplatně spolu s pozemkem, pokud neoznámí do 24 měsíců od účinnosti tohoto zákona příslušnému vodoprávnímu úřadu, že s přechodem nesouhlasí. K přechodu těchto vlastnických práv dochází dnem následujícím po uplynutí lhůty k uplatnění nesouhlasu s přechodem.“ Pokud tedy vlastník pozemku v dané lhůtě neuplatnil svůj nesouhlas, stal se vlastníkem vodního díla = stavby a musí dodržovat platné zákony. Vlastník vodního díla má podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) vodního zákona povinnost udržovat vodní dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a jiných chráněných zájmů. Vlastník stavby je dle ustanovení § 154 odst. 1 písm. a) stavebního zákona povinen udržovat stavbu podle § 3 odst. 4 stavebního zákona („Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.“) po celou dobu její existence.

V případě, že se pozemek nachází v blízkosti vodního toku, je nutné zachovat ochranné pásmo a manipulační prostor.

Upozorňujeme, že náhrady za případné budoucí škody na jakýchkoli vodních dílech (HMZ, HOZ, studně apod.) či jiné škody na majetku dalších vlastníků způsobené stavbou mohou být uplatňovány na stavebníkovi.

Příjezdová komunikace:

Upozorňujeme, že některé příjezdové komunikace nejsou ve vlastnictví obce. Bez ohledu na vlastnictví komunikace platí: V případě nezpevněné příjezdové komunikace, stavebník zajistí zpevnění této komunikace tak, aby komunikace nebyla poškozována a byla eliminována prašnost (nebo bláto) způsobená výstavbou v dotčené lokalitě. Používané komunikace musí být udržovány v pořádku a čistotě po celou dobu stavby. Stavebník musí zajistit, aby při odjezdu techniky ze stavby byla technika očištěna před vjezdem na veřejné komunikace. Při znečištění nebo poškození komunikací vozidly stavby je nutné znečištění nebo poškození bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu (na náklady stavebníka). Po výstavbě budou komunikace uvedeny do původního stavu.

Odpady:

Stavebník musí zajistit likvidaci odpadů ve smyslu zákona č. 285/2001 Sb., Zákona o odpadech a vyhlášek a předpisů souvisejících s odvozem na legální skládky a úložiště. Stavebník nesmí využívat kontejnery na odpady umístěné v obci.

Odkazy:

Územní plán

Podmínky pro výstavbu vodovodu a kanalizace

Informace k postupu připojení na kanalizaci

Obecně závazné vyhlášky

Poplatky za zřízení věcných břemen, zábor prostranství apod.