Informace pro stavebníky

  • Než začnete stavět

Před výstavbou, či rekonstrukcí RD, RO, je nutno nahlédnout do územního plánu obce Svojetice: https://svojetice.cz/obecni-urad/uzemni-plan-obce/. Před stavbou se vždy informujte na odboru územního plánování v Říčanech a na obecním úřadu ve Svojeticích, co je možné na pozemku dle územního plánu vystavět. Příslušné povolovací řízení stavby vede Stavební úřad Říčany.

  • Vyjádření obce Svojetice

Jedním z podkladů, který budete potřebovat pro dané řízení na Stavebním úřadu Říčany, je vyjádření obce ke stavebnímu záměru. K tomuto účelu použijte formulář „Žádost o stanovisko obce“ Tento formulář použijte i v případě podání žádosti o jakékoliv stanovisko, které se týká stavebního záměru (realizace sítí TI, oplocení, přístavba k RD, RO, pergola, zimní zahrada a jiné stavební úpravy)

Pokud se hodláte napojit na kanalizační sít a vodovodní řad, je nutné připojit také vyjádření provozovatele (provozovatel vodovodu – I.T.V. s.r.o.  https://www.itvcz.eu/kontakt, provozovatel kanalizace – obec Svojetice, tel 311 322 656.

 

Omezení výstavby z důvodu omezené kapacity ČOV

 

Z důvodu kapacity ČOV schválilo Zastupitelstvo obce usnesením č.2021-09-099 ze dne 13.10.2021 omezení výstavby vícebytových rodinných domů v lokalitách vymezené územním „B“ plánem a jsou povoleny pouze stavby rodinných domů s jednou bytovou jednotkou.

  • Plánovací smlouvy

Před vydáním závazného stanoviska obce ke stavebnímu záměru výstavby RD, rekonstrukci rekreačního objektu (RO), výstavby RO, nebo parcelaci pozemků, obchodních a výrobních staveb sepisuje stavebník s obcí Plánovací smlouvu, na jejíž základě stavebník hradí na transparentní účet obce příspěvek na rozvoj a zkvalitnění veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti v k.ú. Svojetice. Jedná-li se o významnější stavební záměr, vyžadující posílení infrastruktury, je nutné uzavřít s obcí Plánovací smlouvu, v níž budou dohodnuty zavazující podmínky (např. výstavba sítí TI, VO, komunikací)

Plánovací smlouvy se sepisují dle platných Zásad obce:

Zásady obce Svojetice pro investory při spoluúčasti na rozvoji a zkvalitnění technické infrastruktury a občanské vybavenosti v případě rekonstrukce staveb pro rodinnou rekreaci v katastrálním území obce Svojetice – ZDE.

Zásady obce Svojetice pro investory při spoluúčasti na rozvoji a zkvalitnění technické infrastruktury a občanské vybavenosti pro novou bytovou výstavbu v k.ú. obce Svojetice – ZDE.

Zásady obce Svojetice pro investory při spoluúčasti na rozvoji a zkvalitnění technické infrastruktury a občanské vybavenosti v případě dělení pozemku v katastrálním území obce Svojetice – ZDE

Zásady obce Svojetice pro investory při spoluúčasti na rozvoji a zkvalitnění technické infrastruktury a občanské vybavenosti pro novou výstavbu obchodních a výrobních staveb v katastrálním území obce Svojetice – ZDE.

 

 

  • Obecné podmínky pro výstavbu RD:

RD o 1 bytové jednotce v lokalitách vymezené ÚP „B“, dvě parkovací místa na vlastním pozemku u každé nemovitosti, povolení připojení nemovitosti na komunikaci (žádost o povolení zřízení sjezdu), uzavření Plánovací smlouvy.

  • Obecné podmínky pro realizaci vodovodních a kanalizačních přípojek:

Každá bytová jednotka musí mít samostatnou přípojku

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o stanovisko obce

Žádost o povolení zřízení sjezdu

Zhodnocení stavebního pozemku (připojení k vodovodu)

Podklad pro uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod