Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta republiky

Ministerstvo vnitra opakuje, že pro druhé kolo volby prezidenta republiky budou vytištěny nové hlasovací lístky všech kandidátů na papíru žluté barvy s označením „druhé kolo volby prezidenta“. Volič obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti a pouze těch kandidátů, kteří postoupili do druhého kola volby, takže každý volič obdrží spolu s úřední obálkou (šedá obálka opatřená otiskem úředního razítka obecního úřadu) dva hlasovací lístky.

Informace o kandidátech, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta republiky

V souladu s ustanovením § 56 odst. 4 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, po uplynutí lhůty pro případné vzdání se kandidatury nebo doručení informace o ztrátě volitelnosti, Ministerstvo vnitra zveřejňuje a současně potvrzuje informaci, že kandidáty, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta republiky, jsou:

prof. Ing. Jiří D R A H O Š, DrSc., dr. h. c.
muž, 68 let, fyzikální chemik, Praha, bez politické příslušnosti, navržen navrhujícím občanem

Ing. Miloš Z E M A N
muž, 73 let, ekonom, Praha, Strana Práv Občanů, navržen navrhující občankou