Sečení luk a ochrana chřástala

Vážení spoluobčané,

obdrželi jsme několik dotazů týkajících se ochrany chřástala polního při sečení luk v oblasti Významného krajinného prvku ve Svojeticích.

V této citlivé věci jsme se už minulý rok obrátili na Krajský úřad Středočeského kraje, aby nám jejich odborníci na ochranu životního prostředí potvrdili správný postup. Ti nám sdělili, že zachování podmínek pro hnízdění tohoto ohroženého druhu zajistí posun termínu seče vždy po 15. srpnu v daném roce a dodržení několika dalších podmínek upřesňujících techniku sečení.

Sečení luk ve zmíněné oblasti v žádném případě neprovádí ani nezajišťuje obec. Pokud ale obdržíme žádost o souhlas se sklizní travního porostu na uvedených pozemcích, podmiňujeme ji právě dodržením zmíněných podmínek. Tím je zajištěna ochrana hnízdišť chřástala polního (i dalších zvířat) a zároveň je hospodářsky využit příslušný travní porost.

Co se týče seče daných pozemků v minulém roce, tak až do 24 června OÚ neobdržel žádnou žádost o seč obecních pozemků v oblasti Významného krajinného prvku. Pokud tam tedy nějaká seč probíhala do té doby, dělo se tak bez povolení úřadu užívat tímto způsobem obecní pozemky.

Informace, které se objevily ve veřejném prostoru, že vedení obce nechalo „bez ohledu na zákaz seče posekat Významný krajinný prvek a přilehlé pozemky v době hnízdění úředně potvrzeného výskytu chráněného chřástala“, se nezakládají na pravdě.

Níže můžete vidět vyjádření obecního úřadu k žádosti o sečení obecních pozemků.

Sklizeň travního porostu 2023