PROSBA K OBČANŮM – OŘEZÁNÍ VĚTVÍ ZASAHUJÍCÍCH DO OBECNÍCH KOMUNIKACÍ, PARKOVÁNÍ VOZIDEL

Vážení občané,

vzhledem k nedávné sněhové kalamitě došlo vlivem těžkého sněhu k velkému zatížení větví stromů a jejich vychýlení do komunikací, což komplikuje údržbu místních komunikací.

Průjezd mechanismů, které ji zajišťují, je na mnoha místech ztížen nejen vozidly, která v těchto komunikacích nebo bezprostředním okolí parkují, ale rovněž, jak bylo výše zmíněno, větvemi stromů a keřů, rostoucích v jejich blízkosti. Tyto zasahují do profilu komunikace, znemožňují výhled řidičům a zejména pak poškozují mechanismy provádějící zimní údržbu a svoz odpadu v obci. Z hlediska bezpečnosti vás žádáme o odstranění větví stromů a keřů zasahujících ze soukromých pozemků do místních a účelových komunikací a chodníků, případně zastiňujících dopravní značení nebo pouliční veřejné osvětlení naší obce a bránících bezpečnému a plynulému průjezdu vozidel a pohybu chodců. O odstranění Vás žádáme ve smyslu § 1016 zákona č. 89/2012., nového občanského zákoníku, v platném znění a § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, a to nejpozději do 21.1.2024.

V případě, že nebude na výzvu reagováno, bude ořez v potřebném a nezbytně nutném rozsahu proveden pracovníky údržby obce Svojetice. Ořezy budou provedeny pouze ze strany místní komunikace, bez vstupu na soukromé pozemky, dle zásad bezpečnosti a průjezdnosti komunikací.

Děkujeme.