Odpadové hospodářství – informace především pro chataře

Informace k odpadovému hospodářství

Vážení spoluobčané,

v důsledku zpřísňujících se legislativních opatření a cenové politiky v oblasti odpadového hospodářství dojde v příštím roce k výrazným změnám v systému shromažďování, sběru, třídění a odstraňování komunálních odpadů na území obce Svojetice. Je potřeba zefektivnit systém shromažďování komunálního odpadu a minimalizovat tak růst nákladů. Abychom toho dosáhli, musíme především postupně přesouvat těžiště shromažďování odpadu a jeho třídění do domácností, a současně s tím adekvátně snížit počet veřejných shromaždišť. Právě veřejná shromaždiště jsou zdrojem častého nepořádku, kdy do nádob na tříděný odpad jsou odkládány odpadky, které tam nepatří, kontejnery na směsný odpad bývají často přeplňovány a co se nevejde do nich, bývá odkládáno mimo ně!

Jak budeme postupovat?

  1. Od 1.1.2021 bude platit obecně závazná vyhláška obce, že nádobu na směsný (komunální) odpad budou mít všechny nemovitosti jak s číslem popisným, tak i s číslem evidenčním.
  2. Od 1.1.2021 budou nádoby na třídění papíru a plastů a také nádoby na bioodpad k dispozici i pro chataře.
  3. Po vybudování Centrálního shromaždiště komunálního odpadu (předpoklad do konce roku 2021) budou zrušena všechna veřejná stanoviště pro kontejnery

 

Nechceme mít z obce jedno velké smetiště!

Na nás je zajistit v nakládání s odpady pořádek, a jak vidíte na přiložených fotografiích, stávajícím způsobem se to zjevně nepodaří. Hledáme proto nové, účinnější způsoby. Věříme, že také vy nám s tím můžete výrazně pomoci.

Přehled stávajícího rozmístění sběrných nádob na veřejných prostranstvích.

 

Lokalita                       Typ nádoby                                                              Počet nádob

NaKopci -chodba OÚ Kovová schránka (monočlánky, elektroodpad) 1
Na Kopci/u OÚ bílá (šatstvo a obuv) 1
  černá 120 l (jedlé tuky) 2
  šedá 120 l (kovy) 1
Na Kopci/ke kurtům černá 1100 l (směs. odpad) 2
  modrá 1100 l (papír) 2
  žlutá 1100 l (plast) 3
  zelená 1100 l (sklo) 1
Ke Klokočné černá 1100 l (směs. odpad) 1
V zátiší černá 1100 l (směs. odpad) 2
  žlutá 1100 l (plast) 1
K Hájence/u ohrad černá 1100 l (směs. odpad) 2
  žlutá 1100 l (plast) 1
Na Obci/u jezírka černá 1100 l (směs. odpad) 3
  žlutá 1100 l (plast) 2
  modrá 1100 l (papír) 2
  zelená 1100 l (sklo) 2
Na Obci/rozcestí černá 1100 l (směs. odpad) 3
  žlutá 1100 l (plast) 5
  modrá 1100 l (papír) 3
  zelená 1100 l (sklo) 2

 

Dvě dobré zprávy nakonec:

  1. Do konce tohoto roku máte možnost zakoupit nádobu (popelnici) na směsný odpad za zvýhodněnou jednotnou cenu 500,– Kč bez ohledu na to, zda se jedná o objem 120 nebo 240 litrů.
  2. Nádoby na tříděný odpad do domácností jsou poskytovány bezplatně.

 

 

 

Za OÚ – komise pořádková, ŽP, dopravy a odpadového hospodářství:   Pavel Churáček