Kanalizace – náklady a dotace

KANALIZACE – náklady a dotace

ke stažení

Náklady na kanalizaci od roku 2010 (v Kč) rok  
  2010 2011 2012 2013 2015 2016 Celkový součet
administrativa (žádosti o dotace, znalecké posudky, administrace dotace…) 57 120 42 000 3 600   421 600 457 833 982 153
dozor (technický dozor, autorský dozor, BOZP, dohled Úst. arch. pam. péče)         2 060 630 178 490 2 239 120
projekt   30 000 640 800 874 830 105 270   1 650 900
reklama         17 000   17 000
stavba (VPK Suchý, Šmíd)         57 799 787 30 160 305 87 960 091
vrtný průzkum       7 476     7 476
zaměření 16 260           16 260
ostatní       35 600 11 858   47 458
vyřazená nedokončená investice – zmařená investice na spádovou kanalizaci * faktury před rokem 2007 viz Pozn.       546 686     546 686
Celkový součet 73 380 72 000 644 400 1 464 592 60 416 145 30 796 628 93 467 145
Náklady na kanalizaci v letech 2007-2010 (z výkazu FIN 2-12 M)
Výkaz FIN 2-12 M – paragraf 2321 Odvád. a čištění odp.vod a nakládání s kaly  
rok
2007 2 355 127
2008 868 900
2009 253 232
2010 73 380
celkem 3 550 639
Dotace % dotace z celkových nákladů
Dotace ERDF a SFŽP celkem 60 857 627 65%
Dotace z ERDF a SFŽP –   I.etapa (obdrženo) 42 978 148  
Dotace z ERDF a SFŽP – II.etapa (přislíbeno, částka se může snížit) 17 879 479  
Dotace ze Stř.kraje (přislíbeno, žádost podaná v roce 2016) 2 500 000 3%
Celkem dotace – předpoklad 63 357 627 68%
           
Obec hradí z vlastních zdrojů: 32,21% počítáno pouze z nákladů od roku 2010 30 109 518  
Pozn.:
Částky od 1.1.2010 do 31.12.2015 jsou převzaty z účetnictví obce.
Částky roku 2016 jsou do 31.5.2016 převzaty z účetnictví obce, zbývající část je převzata z uzavřených smluv.
Co bylo uhrazeno před rokem 2010 je v archivu a zatím není k dispozici. Pokusíme se i náklady vzniklé před rokem 2010 pojmenovat a zveřejnit. Zatím máme údaje jen z výkazu FIN 2-12

 

Bylo projektováno celkem 350 přípojek, z toho 105 přípojek pro chaty (30%).

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svojetice č. 8/2013 z 9.10.2013
PM 064/13
Schválení vyřazení nedokončené investice z položky účtu 042
Předkládá: Mgr. Vedralová
Vyřazení nedokončené investice týkající se zmařené investice na spádovou kanalizaci, která byla započata v minulosti a nebyla uskutečněna. Vyřazení bude provedeno do nákladů obce. Jedná se o částku 546 686,- Kč.
Návrh hlasování:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje vyřazení nedokončené zmařené investice ve výši 546 686,- Kč z majetku obce, z inventarizační položky účtu 042, termín splnění do 11.10.2013, odpovědná osoba – účetní obce:
Pro: 9; Proti: 0; Zdrželi se: 0; Nepřítomni: 0; Vyloučeni: 0