Informace pro občany jiných členských států EU o volbách do Evropského parlamentu České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR za splnění těchto podmínek:

  • nejpozději 8. června 2024 dosáhne věku 18 let,
  • je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně od 24. dubna 2024),
  • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva ani nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a
  • je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

 

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad. Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže:

  • o zápis do seznamu požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a nadále splňuje podmínky pro výkon práva volit

Pokud takový volič nepožádal od minulých voleb obecní úřad o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nadále splňuje podmínky pro hlasování, tak je veden automaticky v seznamu voličů. Takový volič nemusí nic dalšího činit. Obecní úřad již disponuje všemi nezbytnými údaji na základě žádosti předložené v minulých volbách. (Těmto voličům se doporučuje, aby si svůj zápis ověřili na městském úřadě.)

  • je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u obecního úřadu požádá o přenesení svých údajů z tohoto dodatku do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

Občan jiného členského státu EU, který hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí je veden u obecního úřadu v dodatku stálého seznamu voličů. Volič pouze požádá o přenesení údajů z tohoto seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento volič proto podá u obecního úřadu v místě svého pobytu žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (v žádosti se zaškrtne druhé okénko). Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 28. dubna 2024 do 16.00 hodin. Vzhledem k tomu, že tento den připadá na neděli,  bude  možné podat žádost prostřednictvím určeného zaměstnance, který pro tyto účely bude držet pracovní pohotovost. Určeného zaměstnance je třeba v takovém případě kontaktovat telefonicky na čísle 605912554 a po domluvě s ním vyčkat jeho příjezdu (cca 20 minut).

  • o zápis do seznamu požádá

Občan jiného členského státu EU, který na území ČR ještě nehlasoval ani ve volbách do Evropského parlamentu, ani ve volbách do zastupitelstev obcí musí projevit svou vůli hlasovat na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu. To učiní tak, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (v žádosti se zaškrtne první okénko). Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 28. dubna 2024 do 16.00 hodinVzhledem k tomu, že tento den připadá na neděli,  bude  možné podat žádost prostřednictvím určeného zaměstnance, který pro tyto účely bude držet pracovní pohotovost. Určeného zaměstnance je třeba v takovém případě kontaktovat telefonicky na čísle 605912554 a po domluvě s ním vyčkat jeho příjezdu (cca 20 minut).

Žádosti je nutné podat osobně. Při podání žádosti se volič prokáže platným průkazem totožnosti. Obecní úřad žadatele nejpozději do 23. května 2024 informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.

K žádosti podle odstavce musí být přiloženo čestné prohlášení (je součástí žádosti), ve kterém žadatel uvede:

  • svoji státní příslušnost,
  • místo pobytu na území ČR,
  • adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci (tj. kde hlasoval v minulých volbách do Evropského parlamentu) a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky.