Informace ke Změně č.2 územního plánu

Jak jistě víte, zastupitelstvo obce na konci minulého roku rozhodlo o pořízení změny územního plánu č.2 (změna č.1 územního plánu byla ukončena). Pořizovatelem změny je Odbor územního plánování a regionálního rozvoje MÚ Říčany. V průběhu tohoto roku probíhala jednání, písemné korespondence a telefonické konzultace s Odborem územního plánování a reg.rozvoje, ministerstvy i Krajským úřadem Stř.kraje. Občané mohli podat návrhy na změny.

Závěrem těchto dlouhých jednání, během kterých jsme si vyjasňovali pohledy na způsob provedení změny ÚP, je návrh zadání změny č.2 územního plánu, který zpracoval Odbor územního plánování a reg.rozvoje v Říčanech. V současné době spolu s tímto odborem dokončujeme poslední úpravy a doufáme, že se vše stihne tak, aby na posledním zasedání zastupitelstva obce v tomto roce mohlo být zadání schváleno a následně vyhlášeno výběrové řízení na architekta.

Změna prověří návrhy a podněty občanů, které obec obdržela před a v průběhu přípravy návrhu zadání. Prověří požadavky obce a požadavky vyplývající z místního referenda ze dne 11.4.2014. Prověří, zda je řešení ÚP Svojetice v souladu s novelizovanými republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a v souladu se stávajícími zákony. Prověří možnosti řešení vybraných obecných problémů na území obce vyplývajících z ÚAP ORP Říčany, ve znění 3. úplné aktualizace z r. 2014 (respektive ve znění 4. úplné aktualizace), kterými jsou např. urbanizační tlak na krajinářsky cenná území, emisní a akustická zátěž z dopravy (>3000 vozidel/den), vysoká intenzita dopravy v zastavěném území obce (kapacita sítě, bezpečnost provozu), enormní nárůst počtu obyvatel obce v posledním desetiletí. Dále budou provedeny drobné korekce a upřesnění textové, popřípadě i grafické části ÚP Svojetice (opravy chyb v územním plánu).

V průběhu zpracovávání návrhu změny vás budeme informovat o jednotlivých změnách a s vlastníky dotčených pozemků komunikovat.