Kanalizace a vodovod

VODOVOD

Provozovatelem vodovodního řadu je firma I.T.V.  CZ s.r.o., adresa: nám. E.Kolbena 460, Strančice, tel.: 323 607 782, www.itvcz.eu, provoz@itvcz.eu

Podmínky pro vodovod:

• Domovní vodovodní přípojka bude zřízena za podmínek daných provozovatelem vodovodu I.T.V. CZ s.r.o. a s jejich souhlasem.
• Vodovodní přípojka bude ukončena šachtou s vodoměrem.
• Vodovodní přípojka bude provedena kontinuálně od hlavního řadu až po šachtu tj. bez spojek.
• Při křížení vodovodní přípojky se stokou nebo kanalizační přípojkou bude vodovodní přípojka uložena min. o 15 cm nad nimi. Při souběhu vodovodní a kanalizační přípojky bude vodovodní přípojka uložena ve vzdálenosti 60 cm a současně o 10 cm výše od kanalizační přípojky.
• Bude dodrženo ochranné pásmo.
• Přípojka bude provedena odbornou firmou s příslušným oprávněním.
• Po dokončení výstavby bude terén staveniště uveden do původního stavu.
• Přípojku vybuduje stavebník na vlastní náklady.
• Po dokončení uložení potrubí bude před záhozem výkopu přizván správce sítě (I.T.V. CZ s.r.o.) ke kontrole.
• Společnosti I.T.V. CZ s.r.o. bude předáno geodetické zaměření skutečného provedení domovní přípojky – části po vodoměrnou šachtu (v tištěné a elektronické podobě).
• Je zakázáno mít jakýmkoli způsobem propojený vodovod s vodou z veřejných řadů s vodovodem od místního zdroje vody (domovní studny).
• Před uvedením vodovodní přípojky do provozu uzavře investor smlouvu na odběr vody s provozovatelem vodovodu.

KANALIZACE

Provozovatelem kanalizace je Obec Svojetice.

Podmínky pro kanalizační přípojku ev. další řady:

• Kanalizační přípojka bude napojena na stávající kanalizační řad firmou VPK Suchý s.r.o. ( z důvodu platné záruky na řad; v případě, že je kanalizační řad v ulici majetkem obce nebo bude kanalizační řad v ulici předán obci dříve než bude prováděna výstavba přípojky) a termín napojení bude stanoven se souhlasem obce.
• Potrubí tlakové kanalizace bude provedeno z PE 100 SDR 11.
• Na konci větvě bude osazena proplachovací souprava Hawle.
• V nejvyšším místě systému bude osazen odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil.
• Na výtlaku z ČS po odbočení z hlavní větve bude osazeno domovní šoupátko se zemní zákopovou soupravou.
• Potrubí se provede v celé délce přípojky z jednoho kusu materiálu (bez spojů) připojením na jednom konci elektrotvarovkami (v místě odbočení z veřejné větve) a na druhém konci ISO spojkami (v čerpací jímce).
• Přípojka musí být ukončena jímkou (s atestem vodotěsnosti) s čerpadlem.
• Čerpací stanice bude z PEHD SN4 (Bocr).
• Čerpadla v čerpacích stanicích budou stejná jako v celé obci – AQ6 – se spouštěcím zařízením.
• Rozvaděč na ovládání čerpací stanice bude propojen elektropřípojkou, kterou provede odborná firma a obci bude předána revizní zpráva. Přípojka z rozvaděče k čerpadlu musí být chráněna proudovým chráničem. Rozvaděč může být umístěn na venkovní stěně objektu, zapuštěn pod rovinu omítky nebo upevněn na kovový stojan.
• Do jímky nesmí být odváděny jiné vody než splaškové (např. dešťové, drenážní, z bazénů apod.).
• Po dokončení uložení potrubí bude před záhozem výkopu přizván zástupce obce ke kontrole.
• Pokud si kanalizaci investor nebude provozovat vlastními prostředky a svojí oprávněnou osobou, bude kanalizace obci předána bezúplatně.
• Po dokončení výstavby bude terén staveniště uveden do původního stavu.
• Přípojku vybuduje stavebník na vlastní náklady.
• Obci bude předáno geodetické zaměření skutečného provedení domovní přípojky – části po jímku (v tištěné a elektronické podobě).
• Jakékoli změny v uspořádání, umístění či typu technologického zařízení a stavební konstrukce nejsou povoleny bez souhlasu provozovatele veřejné části tlakové kanalizace.
• V případě povodní a obdobných situací v oblasti musí majitel nemovitosti odstavit čerpací stanici z provozu.
• Požadujeme předložit dokumentaci pro stavební povolení k odsouhlasení.
• Před uvedením kanalizační přípojky do provozu investor uzavře s Obcí Svojetice Smlouvu o odvádění odpadních vod.

Smlouva o odvádění odpadních vod

Reklamační řád

Kanalizační řád

Všeobecné podmínky

Darovací smlouva

Pozn.:

S odvoláním na veřejné zasedání 23.6.2016, na kterém byl vznesen dotaz „na možnost přímého měření odpadních vod“, uvedených ve smlouvě o připojení se ke kanalizaci pod písmenem d), uvádíme:

Jednou z možností měření uvedených ve Smlouvě o odvádění odpadních vod je možnost přímého měření vypouštěných odpadních vod, písm. d) ve výši vypuštěné odpadní vody zjištěné měřidlem odběratele.

Tuto možnost obecně využívají pouze firmy, které mají vlastní zdroj vody či vodovod, vodu zpracovávají a vypouštějí výrazně méně vody než odeberou. U domovních přípojek je toto řešení nestandardní.

V případě, že by chtěl vlastník nemovitosti tento způsob měření, lze osadit do šachty u tlakové kanalizace indukční průtokoměr, např. ELA Brno. Cena takového zařízení včetně instalace a elektroinstalace se pohybuje  min. 30 až 50 tis. Kč. V průběhu provozu tohoto zařízení je povinná kalibrace v určitém časovém období. Životnost tohoto zařízení je nižší než návratnost investice v případě vlastníků rodinných domů. Toto řešení je výhodné pro odběry či vypouštění vod v řádech několika tisíc kubických metrů ročně.

V případě, že máte pouze studnu nebo máte kombinovaný zdroj vody tj. vodovod a studnu a nechcete hradit stočné dle směrných čísel, můžete se obrátit na instalatéra, který vám namontuje vodoměr na studnu. Kontakt na instalatéra ze Svojetic: pan Gustav Valeš, tel.: 721 88 22 89. Vodoměr a jeho instalaci hradí vlastník nemovitosti. O instalaci vodoměru prosím informujte Obecní úřad (je nutné doplnit Smlouvu o odvádění odpadních vod).