Hřbitov

Hrobové místo k uložení ostatků lze zajistit uzavřením nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa s provozovatelem hřbitova. Nájemné hrobového místa se stanovuje podle velikosti hrobového místa.

  • Pro hrobové nebo urnové místo 15,- Kč / m2/ rok
  • Služby s nájmem spojené 50,- Kč / rok = celkem 500,- Kč/10 let
  • Smlouva o nájmu hrobového místa se uzavírá na 10 let

 

Je povinností nájemce ohlásit provozovateli jakoukoliv manipulaci s hrobovým místem, či jeho zařízením (náhrobky, náhrobní desky, atp.), a stejně tak je povinné Oznámení o uložení do hrobu.

Rozmístění hrobových míst a některé další podrobnosti o hřbitově znázorňuje tato interaktivní mapa hřbitova.

Při zájmu o hrobové místo je nutné na obecní úřad doložit:

 

Provozovatel Obec Svojetice, Na Kopci 14, 251 62 Svojetice, IČO 00240834
e-mail: urad@svojetice.cz
Evidence a pronájem hrobových míst Obec Svojetice, Na Kopci 14, 251 62 Svojetice, IČO 00240834
e-mail: urad@svojetice.cz
Hrobník František Hladík
tel. 721 858 817, HladikFrantisek@seznam.cz

 

Dokumenty:

Smlouva VZOR (netiskněte – smlouva Vám bude vystavena na OÚ)

Řád veřejného pohřebiště Svojetice

 

V roce 2020 proběhla oprava havarijního stavu oplocení a zdi hřbitova – byla podána žádost o dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova. Dotace byla schválena, realizace ukončena 2020.

V připravovaných projektech obce je také zařazena revitalizace hřbitova Svojetice – akce se týká revitalizace vnitřních ploch hřbitova, zeleně a přístupových cest, vybudování kolumbária, rozptylové loučky a opravy márnice. Obec čeká na vypsání dotačního titulu. Studie