Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Krajský úřad Středočeského kraje na základě doporučení HZS Středočeského kraje od 24.3.2022 do odvolání vyhlásil období dlouhotrvajícího sucha. Na základě vyhlášení vstupuje v účinnost Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 22. dubna 2020.

Níže přikládáme výňatek z výše uvedeného nařízení:

Čl. 4
Zakázané činnosti a protipožární opatření

(1) V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle čl. 1
písm. a) a b) se zakazuje:
a) používání zábavní pyrotechniky,
b) vypouštění „lampionů štěstí“3),
c) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným
účelům, než k hašení,
d) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz ne-
platí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozem-
ků při jejich obhospodařování,
e) vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz ne-
platí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při
jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
f) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se
spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce
vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou,
strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

(2) V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle čl. 1
písm. a) a b) se na místě se zvýšeným nebezpečím vzniku po-
žáru mimo ustanovení čl. 4 odst. 1 dále zakazuje:
a) rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např.
pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na
volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) jízda parní lokomotivy4),
d) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení les-
ního zákona5).