11.7.2016 Upozornění na povinnost sekání trávy

Upozornění obce vlastníkům pozemků – povinnost sekání trávy a plevele

Tímto žádáme všechny vlastníky zaplevelených pozemků o urychlené posekání.

Pomůžete tím nejen alergikům, ale zlepšíte i vzhled obce, v případě příkopů a krajnic silnic také zamezíte možným dopravním nehodám.

Prosíme, při sekání trávy respektujte platnou vyhlášku o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.

Na území obce, zejména v zástavbových lokalitách, jsou některé neudržované a zaplevelené pozemky.
K základním povinnostem každého vlastníka pozemku patří omezování výskytu a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.Skutečnost, že na pozemku roste vysoká tráva, plevel apod. kromě toho, že působí odpudivě a narušuje vzhled obce, také silně znepříjemňuje život alergikům a zhoršuje jejich zdravotní stav.

Tuto povinnost stanovuje zejména:

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
Dle tohoto zákona musí vlastníci nebo nájemci pozemků hospodařit na zemědělském půdním fondu tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané pozemky podle schválených projektů zemědělských úprav.
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, který v ustanovení §3 odst. 1 písm. a) zakotvuje povinnost zjišťovat a omezovat šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích §58 odst.2., podle kterého může obec uložit pokutu až do výše 100 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem (Podle § 420 Zákona č. 89/2012Sb., Občanského zákoníku je podnikatelem ten, kdo  samostatně  vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost  živnostenským  nebo  obdobným  způsobem  se  záměrem činit tak soustavně  za  účelem  dosažení  zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.), která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce.
Zákon č.200/1990Sb., o přestupcích, který v § 47b odst. 1 říká, že přestupku se dopustí ten, kdo neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce. Za přestupek pak může obec uložit pokutu až do výše 10.000 Kč.