Rozvoj obce a projekty

Probíhající projekty

 1. Rekonstrukce místní komunikace V Průhonu, Louňovická vč. chodníku k mateřské škole – projekt řeší rekonstrukci komunikace V Průhonu s navazující komunikací Louňovická k mateřské škole (nejedná se o celou délku komunikace Louňovická, pouze úsek k rozcestí s polní cestou) a výstavbu nového chodníku k MŠ.  Bude podána opětná, třetí žádost o dotaci na komunikaci do programu MMR (žádáno o dotaci bylo již v roce 2021 a 2022, nebylo podpořeno) + žádost o dotaci na chodník k MŠ do programu IROP. MMR vyhlásilo výzvu k podání žádostí o podporu a to od 2.5. do 5.6. 2023.

  Rekonstrukce komunikace V Průhonu


 2. Výstavba chodníku v obci podél komunikace Choceradská– projekt řeší výstavbu nového chodníku od zastávky „Na Návsi“ až po vodojem, vč. nových BUS zastávek, přechodů pro chodce a světelného signalizační zařízení, dešťovou kanalizaci, v únoru 2022 podána opětovná žádost o dotaci na SFDI – projekt byl  částečně podpořen, a to pouze v úseku od Vodojemu po „Viladomy“. Celkové náklady na tuto část tvoří – cca 17,5 mil. Kč, příspěvek poskytovatele – 9 mil. KčV březnu 2023 podána žádost o dotaci do 41. výzvy IROP na celý chodník – čekáme na vyhodnocení poskytovatele.

 3. Rekonstrukce budovy zázemí fotbalu TJ Sokol Svojetice + multifunkční hřiště –  vypracován projekt na rekonstrukci kabin a nového multifunkčního hřiště, žádost o dotaci byla dne 27.10.2022 podaná do programu NSA a  dne 26.1.2023 byla podána ještě jedna žádost o dotaci do Fondu sportu a volného času Středočeského kraje na rekonstrukci kabin, čekáme na vyhodnocení poskytovatelů.

  Projekt řeší rekonstrukci zázemí fotbalistů a výstavbu multifunkčního hřiště s umělým povrchem na základní míčové sporty. VIZUALIZACE.

  Celkové náklady 12 mil. Kč

  Požadovaná výše dotace z NSA 8 mil. Kč

  Požadovaná výše dotace z Kraje 600 tis. ( max. částka)

  Rekonstrukce budovy zázemí fotbalu


 4. Základní škola Lošbates – aktivita Svazku Lošbates, bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, projektuje se pro stavební povolení, připravuje se projektová dokumentace interiéru, projekt LOŠBATES byl zařazen do dotačního titulu MŠMT  s názvem „133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“. www.losbates

 5. Zkapacitnění MŠ Svojetice – společenská místnost v MŠ bude upravena na běžnou třídu s potřebným zázemím, budou zrekonstruována stávající úniková schodiště, kterými zatéká do budovy školky, dojde k úpravě stávající rampy pro zásobování a k revitalizaci zahrady MŠ.Žádost o dotaci byla dne 3.3.2023 podána do programu MF- Dotace je poskytována ve výši max. 70%. Celkové náklady se pohybují ve výši 5,5 mil. KčŽádaná dotace ve výši 3,8 mil. Kč.   VIZUALIZACE – zahrada MŠVIZUALIZACE – zkapacitnění MŠ


Připravované projekty

 1. Revitalizace hřbitova Svojetice – akce se týká revitalizace vnitřních ploch hřbitova, zeleně a přístupových cest, vybudování kolumbária, rozptylové loučky a opravy márnice, studie. Obec čeká na vypsání dotačního titulu.

Revitalizace hřbitova

2. Vybudování centrálního shromaždiště odpadu („sběrný dvůr“) – stavební povolení, projekt. Obec čeká na vypsání dotačního titulu.

Sběrný dvůr
Zdroj: https://www.samosebou.cz/2018/04/09/sberny-dvur-vse-co-jste-chteli-vedet/

3. Novostavba sportovního zařízení v obci (multifunkční budova)– vypracován projekt multifunkčního objektu, který bude spojovat možnost sportovního vyžití občanů (hala a podkrovní cvičební sportovní sál) s možností pořádání příležitostných kulturních akcí, VIZUALIZACE.

4. Naučná stezka – účelem projektu je poznat přírodu v okolí obce, poznat prostředí ve kterém žijeme, zábavnou formou  a tak, aby stezka byla zajímavá a nabízela zábavu i po několikáté.

5. Chodník ke hřbitovu – záměr na vypracování projektové dokumentace. Chodník Choceradská – ke hřbitovu

6. Chodník podél komunikace Na Skále – záměr na vypracování projektové dokumentace.


2021

 1. Revitalizace zeleně v centru obce Svojetice – projekt řešil úpravu zeleně v parku, u rybníka a na návsi, dotace byla schválena, realizace březen-listopad 2021, následná péče do r. 2024, situace 1, situace 2, popis projektu, dotační cedule. DOTACE

Park průběh revitalizace

Obrázek 10 z 10

2. Dopravní řešení návsi u obecního rybníku- projekt řešil obnovu prostoru podél komunikace Choceradská před rybníkem na návsi, vybudování parkovacích míst a chodníku podél rybníka, rekonstrukce komunikace mezi rybníkem a parkem, situace. Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání SCHVÁLILO poskytnutí dotace na základě žádosti obce Svojetice o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy  a to ve výši 1 160 000 Kč. DOTACE

       

3. Rekonstrukce místní komunikace V Průhonu, Louňovická – byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, projekt řešil rekonstrukci komunikace V Průhonu s navazující komunikací Louňovická k mateřské škole (nejedná se o celou délku komunikace Louňovická, pouze úsek k rozcestí s polní cestou). Součástí projektové dokumentace byl i chodník k MŠ, který ale není součástí této žádosti o dotaci (neuznatelný náklad), obec bude pro chodník k MŠ hledat jinou dotační podporu.

    Dotace nebyla schválena.

4. Výstavba chodníku v obci podél komunikace Choceradská – projekt řešil výstavbu nového chodníku od zastávky „Na Návsi“ až po vodojem (Žádost o dotaci, popis projektu).

    Dotace nebyla schválena.

5. Projekt – Výměna střešního pláště v Mateřské škole Svojetice, projekt splnil podmínky dotační výzvy, ale z důvodu vyčerpání finančních prostředků MF, nebyla žádost o dotaci finančně podpořena (Dopis MF), projekt financován z vlastních zdrojů ve výši 4 326 840,- Kč.

2020

 1. Rekonstrukce návesní nádrže – realizace ukončena 2020, dotace.

 2. Oprava havarijního stavu oplocení a zdi hřbitova – byla podána žádost o dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova. Dotace byla schválena, realizace ukončena 2020.
 3. Modernizace technologie chlazení v Mateřské škole Svojetice – projekt řeší umístění přídavného technologického zařízení do stávajících rekuperačních soustav (stávající vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla bude rozšířena o technologii integrovaného chlazení). Byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo financí, program Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, dotace byla schválena, realizace ukončena 2020.
 4. Revitalizace zeleně v centru obce Svojetice – podána žádost na dotaci z OPŽP, dotace byla schválena, realizace v roce 2021.
 5. Rekonstrukce komunikací v Průhonu, Louňovická a U Parku – vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení.
 6. Výstavba chodníku v obci podél komunikace Choceradská – vypracování projektu ke stavebnímu řízení.


2019

Rekonstrukce návesní nádrže

Rekonstrukce nádrže spočívá v odstranění stávajících zdí, které jsou v havarijním stavu a výstavbě nové zdi z lomového kamene. V obvodové zdi budou vybudovány povlovné kamenné schody a rampa pro živočichy a dále kamenné schody pro přístup do nádrže. Stávající požerák bude nahrazen novým.

Byla podána žádost o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství.

Dotace byla schválena.

 

Revitalizace zeleně  v centru obce Svojetice

Zadán projekt na zpracování koncepčního řešení obecní návsi v návaznosti na rekonstrukci návesní nádrže.

 

Úprava místní komunikace – ul. Podemlejnská a Srbínská

Projekt řeší úpravu povrchu místní komunikace včetně odvodnění. Komunikace je navržena s asfaltovým povrchem.

Byla podána žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj – podprogram Podpora obnovy místních komunikací.

Dotace nebyla schválena.

Komunikace byla opravena z vlastních zdrojů.

 

Oprava havarijního stavu oplocení a zdi hřbitova obce Svojetice

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a obnovu konstrukcí v místech statického porušení a degradace, kde hrozí zhroucení konstrukcí.

Byla podána žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj- podprogram Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů.

Dotace nebyla schválena.