Označování budov

Označování budov – důležitá informace pro občany

Při roznášení volebních lístků v naší obci bylo zjištěno, že mnohé z domů nejsou označeny číslem popisným, nebo evidenčním.
Protože se jedná o problém týkající se širokého spektra vlastníků nemovitostí, a to jak z řad majitelů starších staveb, tak i překvapivě majitelů novostaveb, citujeme níže některá z ustanovení platných zákonů, která nařizují vlastníkům budov tyto označovat čísly (popisným i orientačním, pokud orientační číslo je přiděleno). Uvádíme také doporučení, jak by mělo označení budov vypadat.

Vzhledem k tomu, že neoznačením objektu jsou porušovány zákony, budou majitelé vyzýváni k nápravě a současně toto porušení zákona může být předáno příslušnému správnímu orgánu k řešení, kdy za správní delikt či přestupek může být uložena pokuta ve výši až 10.000,- Kč.

Vlastník nemovitosti je povinen podle § 32 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (dále jen „zákon o obcích“), v platném znění, na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.

Možné sankce za neoznačení nemovitosti:

Právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, může obec podle §58 odst. 1písm. c) zákona o obcích uložit pokutu až do výše 10.000 Kč, pokud neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem.

Fyzické osobě může obec podle § 47b odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, uložit pokutu až do výše 10.000Kč, pokud neoznačí budovu číslem popisným.

Vzhled označení:

Pokud se vzhledu a umístění týká, je potřeba respektovat platnou právní úpravu uvedenou v ust. § 5 a § 6 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení a přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, v platném znění, v souvislosti s ust. § 32, odst. 1 zákona o obcích.

Doporučený vzhled čísel:
Tabulka s číslem popisným bude zhotovena ze smaltovaného plechu, obdélná, plochá, o rozměru 210x150mm, červená s bílým signem v šířce 2mm a bílým číslem velikosti 80 mm, vyznačeným arabskými číslicemi. Číslo popisné bude umístěno na viditelném místě z náhledu od vstupní branky na pozemek k budově. 

Bez řádného označování domů se společnost neobejde. To si lidé uvědomili již v dávné minulosti, a tak se tento číselný systém rozvíjí již od svého zrodu v druhé polovině 18. století. Ještě předtím se domy značily a popisovaly jménem rodiny, která v nich žila, nebo podle nejvýraznějšího stavebního prvku dané budovy. Dnes užíváme číslo popisné (k budovám zkolaudovaným pro bytové účely)v některých případech evidenční (k budovám zkolaudovaným pro rekreační účely).
Rozdíl mezi popisným a evidenčním číslem není spoustě lidí znám. A to i přesto, že je poměrně zásadní při hledání konkrétní adresy a umístění nějaké budovy.

Číslo popisné vs. číslo evidenční

Oba typy čísel bývají na domech barevně rozlišeny.

Číslo popisné

cislo-popisne
 

Číslo popisné se nikdy v katastrálním území obce neopakuje. Popisuje tedy konkrétní budovu trvalého charakteru. Číslo popisné nikterak nesouvisí s ulicí, ve které se daný objekt nachází. Zapisuje se i do katastru nemovitostí a je přidělováno při kolaudaci stavby.

Číslo evidenční novější typ.

cislo-evidencni
 

Číslo evidenční se opět v katastrálním území obce neopakuje. Popisuje tedy konkrétní budovu kolaudovanou pro rekreační účely. Číslo evidenční nikterak nesouvisí s ulicí, ve které se daný objekt nachází. Zapisuje se i do katastru nemovitostí a je přidělováno při kolaudaci stavby Není chybou, pokud na tabulce je před uvedeným číslem ještě předřazena 0.
Za nesplnění zákonné povinnosti povětšinou přicházejí sankce v podobě pokut. Pevně věříme, že toto naše upozornění Vám do budoucna ušetří Vaše peníze.


Aktualizace: 24.11.2016