Kanalizace- informace k projektu

Kanalizace – informace k celému projektu „Svojetice – tlaková kanalizace a ČOV”

Tento projekt byl v rámci dotace rozdělen na dvě fáze.

V první fázi byla realizována výstavba kanalizace v délce 9,383 km a ČOV s kapacitou 2×745 EO. Realizací obou fází projektu bude vytvořen předpoklad pro připojení 1200 EO na vyhovující ČOV. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Název projektu: „Svojetice – tlaková kanalizace a ČOV – II.fáze

Druhá fáze projektu zahrnuje výstavbu kanalizace v celkové délce 7,86 km.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 21 034 680,75 Kč
Výše podpory z fondů Evropské unie: 17 879 478,63 Kč
Datum zahájení realizace projektu: 11.7.2016
Datum plánovaného ukončení projektu: 16.10.2017


KANALIZACE – náklady a dotace

 

Náklady na kanalizaci od roku 2010 (v Kč) rok  
  2010 2011 2012 2013 2015 2016 Celkový součet
administrativa (žádosti o dotace, znalecké posudky, administrace dotace…) 57 120 42 000 3 600   421 600 457 833 982 153
dozor (technický dozor, autorský dozor, BOZP, dohled Úst. arch. pam. péče)         2 060 630 178 490 2 239 120
projekt   30 000 640 800 874 830 105 270   1 650 900
reklama         17 000   17 000
stavba (VPK Suchý, Šmíd)         57 799 787 30 160 305 87 960 091
vrtný průzkum       7 476     7 476
zaměření 16 260           16 260
ostatní       35 600 11 858   47 458
vyřazená nedokončená investice – zmařená investice na spádovou kanalizaci * faktury před rokem 2007
      546 686     546 686
Celkový součet 73 380 72 000 644 400 1 464 592 60 416 145 30 796 628 93 467 145
 
Náklady na kanalizaci v letech 2007-2010 (z výkazu FIN 2-12 M)
Výkaz FIN 2-12 M – paragraf 2321 Odvád. a čištění odp.vod a nakládání s kaly  
rok
2007 2 355 127
2008 868 900
2009 253 232
2010 73 380
celkem 3 550 639
 
Dotace % dotace z celkových nákladů
Dotace ERDF a SFŽP celkem 60 857 627 65%
Dotace z ERDF a SFŽP –   I.etapa (obdrženo) 42 978 148  
Dotace z ERDF a SFŽP – II.etapa (přislíbeno, částka se může snížit) 17 879 479  
Dotace ze Stř.kraje (přislíbeno, žádost podaná v roce 2016) 2 500 000 3%
Celkem dotace – předpoklad 63 357 627 68%
           
Obec hradí z vlastních zdrojů: 32,21% počítáno pouze z nákladů od roku 2010 30 109 518