Návrh závěrečného účtu obce Svojetice za rok 2019 s přílohami (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Výkaz zisku a ztrát, Příloha č.5, Rozvaha, Výkaz FIN)