Úřední deska 2016

úřední deska 2017

5/2016

31/5/2016 – Pozvánka na Shromáždění starostů obcí Ladův kraj

Svěšeno: 16.6.2016


31/5/2016 – Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2015

Závěrečný účet 2015
Audit 2015

Příloha k ÚZ 2015

Rozvaha 2015

Výkaz FIN 2-12 za 2015

Výkaz zisku a ztráty 2015

Účetní závěrka 2015 ITV

Svěšeno: 16.6.2016


26/5/2016 – Závěrečný účet obce za rok 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Závěrečný účet za rok 2015
Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření obce za rok 2015

Výkaz zisku a ztrát_rok2015
FIN_rok 2015
Příloha_rok 2015
Rozvaha_rok 2015

MS_Výkaz zisku a ztrát_rok 2015
MS_Příloha_rok 2015
MS_Rozvaha_rok 2015

Svěšeno: 22.6.2016


25/5/2016 – Svazek obcí Ladův kraj
Závěrečný účet Svazku obcí za rok 2015
(Titulní strana, Plnění rozpočtu, Zpráva auditora)

Svěšeno: 16.6.2016


16/5/2016 – Veřejná vyhláška MÚ Říčany – Opatření obecné povahy,
přechodná úprava silničního provozu

Svěšeno: 1.6.2016


16/5/2016 – Zásady pro projednávání, schvalování smluv a určení výše úplaty za zřízení věcných břemen na nemovitých věcech obce Svojetice

Svěšeno: 1.6.2016