Ochrana zvířat při sklizni a sečích

Vážení vlastníci či nájemníci pozemků, zemědělci, občané,

jménem Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Vás chceme upozornit na zákonnou povinnost informovat uživatele honiteb v případě, že chystáte na svých pozemcích seč.

Zemědělec — ze zákona č. 449/2001 sb. O myslivosti máte povinnost, pokud hospodaříte v honitbě, informovat před blížící se sečí uživatele honitby (myslivce), aby mohli učinit opatření proti ztrátám na zvířatech. Informovat můžete také pomocí portálu http://senosec.czu.cz/

Myslivec — Uživatel honitby — myslivec se aktivně účastní při záchraně zvířat při senoseči. Spolupracuje se zemědělci a dobrovolníky, tak aby bylo zachráněno co nejvíce zvířat a zvěře. Po nahlášení termínu a místa seče je povinností myslivců zajistit účinná opatření pro záchranu zvířat. myslivci se mohou registrovat také na portále http://senosec.czu.cz/

Dobrovolník — chcete-li se jako dobrovolníci zapojit do záchrany zvířat a zvěře při sečích, vždy se nejprve registrujte na portálu http://senosec.czu.cz/ . Samotné vyhánění zvířat vždy konzultujte s myslivci a zemědělci. Nikdy se sami do záchrany zvířat nepouštějte, pokud máte s sebou psa, mějte ho vždy na vodítku, aby případně neublížil zvířatům.

Využijte pro ochranu zvěře webový portál Ochrana zvířat při sklizni a sečích, který je pilotním projektem České zemědělské univerzity v Praze a Ministerstva životního prostředí ČR, za aktivní účasti myslivců a dobrovolníků z řad veřejnosti.

Cílem projektu je v období května až srpna provést ve vybraných lokalitách prevenci a ochranu ohrožených živočišných druhů při sklizni a senoseči za aktivní účasti veřejnosti a provozovatelů myslivecké činnosti. Záměrem a účelem projektu je navrhnout účinnou koncepci ochrany a prevence při sečení a sklizni, která by vedla ke zlepšení biodiverzity v krajině.

leták s informacemi ke stažení