Poplatky

Poplatky

Možné způsoby platby:

1) hotově na pokladně OÚ Svojetice  (vzhledem ke koronavirové nákaze žádáme občany o upřednostnění plateb bankovním převodem)

Kdy: v úředních hodinách pondělí: 8:00-12:00 hod, středa: 8:00-12:00;16:00-18:00 hod, mimo úřední hodiny jen po předchozí telefonické domluvě na tel.: 323 660 600

2) převodem na bankovní účet u Komerční banky, a.s. – č.účtu: 35-8423700267/0100

Při platbě převodem na účet je nutné správně uvést variabilní symbol.

Platba stočného – VS pro úhradu stočného je číslo faktury

Variabilní symbol pro úhrady plateb za komunální odpad bankovním příkazem se skládá z kódu poplatku + kódu stavby + čísla popisného/evidenčního. Pod následujícím odkazem naleznete návod pro tvorbu variabilního symbolu: Variabilní symbol

Platby na rok 2021 je možné zasílat až v roce 2021.

Platby nelze slučovat, za každý poplatek je nutné poslat částku zvlášť.  Do popisu k platbě lze dopsat o jakou platbu se jedná (př.120l, 1x týdně).

V případě, že neuvedete variabilní symbol k platbě, platbu vrátíme!

 

3) Platební kartou.

 

Při zájmu o změnu velikosti popelnice či termínu svozu odpadu je nutné kontaktovat Obecní úřad! To je nutné i při prodeji nemovitosti (chaty či RD), aby nebyly poplatky vymáhány po původním majiteli, na kterého jsou poplatky vedeny v evidenci úřadu.

 


Sazba vodného

rok cena v Kč/m³ bez DPH cena v Kč/m³ včetně DPH 
2020 (do 30.4.2020) 45,50 52,33                  (15% DPH)
2020 (od 1.5.2020) 45,50 50,05                  (10% DPH)
2021 (od 1.1.2021) 44,00 48,40                  (10% DPH)

Sazba stočného

V případě, že se stočné nepočítá dle stavu vodoměru (nemáte dům připojen na vodovod a nemáte vodoměr ke studni) je výpočet dle směrného čísla. Od 1.1.2021: 1.645,- Kč bez DPH osoba/rok; 1.809,50 Kč s DPH osoba/rok.

Kalkulace ceny odpadní voda (stočné) pro rok 2021 (od 1.1.2021)

rok cena v Kč/m³ bez DPH cena v Kč/m³ včetně DPH  (výpočet dle stavu vodoměru)
2021 (od 1.1.2021) 47,00 51,70                (10% DPH)

Platba stočného

 1. Bankovním převodem na účet u Komerční banky, a.s. – č.účtu: 35-8423700267/0100, variabilní symbol = číslo faktury
 2. Hotově na pokladně OÚ
 3. Platba kartou na pokladně OÚ

Ceník k úhradám poplatků za zasílání upomínek u neuhrazených pohledávek za stočné (platné od 1.3.2021):

 • 1. výzva k úhradě – bez poplatku
 • 2. výzva k úhradě – částka 150,- Kč vč. DPH
 • přerušení / obnovení vypouštění odpadních vod – částka 1 000,- Kč vč. DPH

Poplatky za svoz odpadů – popelnice

splatnost do 28.2. 2021

Po nabytí nemovitosti má její majitel ohlašovací povinnost, kterou splní tím, že obci doručí vyplněný formulář: Formulář pro splnění ohlašovací povinnosti plátce poplatku za komunální odpad na území obce Svojetice

Jednorázový svoz popelnice (nutné zakoupit známku na OÚ)……. 120 Kč

Týdenní svoz – každý čtvrtek

Čtrnáctidenní svoz – lichý týden ve čtvrtek (7.1.2021, 21.1.2021, 4.2.2021, ….)

 • Vývoz popelnic probíhá již okolo šesté hodiny ranní, proto je vhodné vystavit nádoby k vývozu ve středu večer.
 • Mapa – místa přistavení popelnic ke svozu – chataři – MAPA

 

 

 

Poplatky [Kč/rok] dle druhu, objemu popelnice a frekvence svozu
  Velikost nádoby a četnost svozu cena v Kč/ks vč.DPH
Směsný komunální odpad                             

(vč. 240 l nádob na bioodpad – 1x za 2 týdny,  a tříděný komunální odpad – 1x za měsíc)

80 l (1x za týden) 3 700,00
80 l (1x za 2 týdny) 2 100,00
110 l (1x za týden) 4 600,00
110 l (1x za 2 týdny) 2 600,00
120 l (1x za týden) 4 600,00
120 l (1x za 2 týdny) 2 600,00
240 l (1x za týden) 7 000,00
240 l (1x za 2 týdny) 4 400,00
80 l IV-XI (1x za 2 týdny) 1 500,00
120 l IV-XI (1x za 2 týdny) 1 800,00
240 l IV-XI (1x za 2 týdny) 3 100,00

Od roku 2022 pravděpodobně dojde ke zrušení týdenního svozu a zůstane pouze čtrnáctidenní vývoz odpadu. Zvažte proto prosím výběr velikosti popelnice.

Poplatky za svoz odpadů – rekreanti:

pro rok 2021 – splatnost do 31.3.2021:

Nyní již není možnost využívání černých pytlů na odpad. Dle nové vyhlášky obce musí mít každá nemovitost vlastní popelnici. Chataři mají možnost vybrat si z výše uvedené tabulky frekvenci vývozů a velikost popelnic, která jim bude nejvíce vyhovovat. Pro chataře, kteří se ve své nemovitosti zdržují pouze od jara do podzimu, je zde k výběru druh vývozu, který probíhá od dubna do listopadu. Pokud však je chata obývána po celý rok, je nutný výběr celoročního svozu.

 

Rovněž mohou být využívány další doplňkové služby:

Nákup 240 l biopopelnice na BRKO*) (prostřednictvím OÚ)…………………..…         1 095,-Kč   

Svoz BRKO z další 240 l biopopelnice (1x za 2 týdny) …………………………….…        1 200,-Kč   

 

Bioodpad odkládaný na Kompostárně Struhařov  je zdarma:

 • pro občany s trvalým pobytem ve Svojeticích  (je nutné se prokázat platným OP)
 • pro majitele nemovitostí ve Svojeticích, kteří zde nemají trvalý pobyt (prokáží se kartičkou, která jim bude vydána na OÚ)

velkoobjemový kontejner (9m3)  ……………………………………………………….…….           900,-Kč

 

Ceny nádob při zakoupení na OÚ:

Nyní zvýhodněná cena – 500,- Kč za všechny typy nádob

typ nádoby – objem materiál cena v Kč vč. DPH
80 l plast 720,-
120 l plast 890,-
240 l plast 1095,-

 

BIO odpad

Svozový den  – lichý týden v pátek (svoz bioodpadu probíhá od dubna do listopadu)

Je pouze 240 l popelnice.

Cena nádoby na Bio odpad činí 1095,- Kč vč. DPH.

 

Poplatky ze psů

 • za prvního psa   150,-Kč
 • za druhého a každého dalšího psa   200,-Kč
 • za prvního psa, jehož držitelem je senior   80,-Kč
 • za druhého a každého dalšího psa, držitelem senior   100,- Kč

Při přihlášení nového pejska je nutné vyplnit formulář – Přihlášení k místnímu poplatku ze psů.

Pokud dojde k úmrtí pejska, prosíme o vyplnění následujícího formuláře a o jeho doručení na obecní úřad buď prostřednictvím e-mailu či osobně.

Odhlášení psa

(Když nebude pejsek odhlášen, bude za něj stále počítán poplatek).


Poplatky za hřbitov (platba na 10let)

pro hrobové nebo urnové místo 15,-Kč/m²/rok  za služby 50,-Kč/rok


Poplatky za užívání veřejného prostranství 

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

 • za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč
 • za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč
 • za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 100,-Kč
 • za provádění výkopových prací 10,-Kč
 • za umístění stavebních zařízení 10,-Kč
 • za umístění reklamních zařízení 100,-K
 • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 100,-Kč
 • za umístění zařízení cirkusů 10,-Kč
 • za umístění skládek  10,-Kč
 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10,-Kč
 • za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce  10,-Kč
 • za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 10,-Kč
 • za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,-Kč
 • za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,-Kč

Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

 • Za umístění reklamního zařízení ……………………………………………3.500,- Kč/rok,
 • Za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidlo………….. 300,-Kč/měsíc,
 • Za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní vozidlo………. 1.500,-Kč/měsíc.

 

Určení výše úplaty za zřízení věcných břemen (služebnosti a reálných břemen) na nemovitých věcech Obce Svojetice

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím