Knihovna letos slaví 90 let

Svojetická knihovna letos slaví 90 let.

Měsíc březen je kromě svátku jara již více jak 60 let v naší zemi spojován s Měsícem knihy.
Při této příležitosti mi dovolte připomenout, že máme ve Svojeticích důstojnou oslavenkyni, a to Obecní knihovnu, která se může pyšnit tím, že v letošním roce oslaví 90 let své činnosti.
Zmínku o této skutečnosti si je možné přečíst v kronice obce Svojetice z let 1975 až 1979, ve které tehdejší kronikář uvádí “knihovna obce Svojetice umístěna je v nové budově Místního národního výboru ve Svojeticích. Založena byla v roce 1928.”

Začátky knihovny ale nebyly nikterak jednoduché, jak by se dnes mohlo zdát.
Knihovnické spolky v ČR začaly vznikat ve 20. století za účelem rozvoje knihoven. Datují se totiž rokem 1919, kdy jeden z Masarykových tzv. osvětových zákonů uložil zakládání obecních knihoven. Psal se rok 1928, bylo 10 let po vzniku samostatné Československé republiky.

V archivních materiálech obce Svojetice se dočteme, že se dne 8. listopadu 1928 konalo Obecní zastupitelstvo obce Svojetice na obecním úřadě ve Svojeticích za přítomnosti 12 členů zastupitelstva.
Na tomto jednání se projednávalo a schvalovalo mimo jiné pod bodem
3) volba knihovní rady
4) volba komise kroniky – kronikář.

Je zřejmé, že založení obecní knihovny a její provoz byl v té době spojen s velkou obecní a občanskou vážností, protože členy knihovní rady a komise kroniky byli vážení zastupitelé obce a předsedou rady a předsedou komise byl zvolen starosta obce.

Dříve byla kniha velkou vzácností a málokdo nějaké knihy vlastnil. Kniha byla vždy nejlepším přítelem člověka a v době, kdy neexistoval rozhlas ani televize i důležitým a vlastně jediným prostředkem sebevzdělání občanů.
Příprava pro uvedení svojetické knihovny do provozu trvala několik let předem, jak můžeme v archivech dohledat. Obec si musela nejprve nastřádat finanční prostředky na pořízení vybavení knihovny, zajistit knihy a zajistit odpovědné osoby, které by o knihovnu pečovali.
A také zajistit místo, kde by se knihovna mohla provozovat.
V té době, v roce 1928, byla obecní knihovna umístěna na obecním úřadu obce Svojetice. V současné budově obecního úřadu obce Svojetice jistě ne. Tato budova byla pro účely obecního úřadu, tehdy národního výboru, postavena mnohem později.

Dopátrám se společně s vámi, milí svojetičtí, kde se v roce 1928 svojetická knihovna nacházela?

Pokračování příště.
Srdečně vás zdraví Hana Bajerová, knihovnice Obecní knihovny ve Svojeticích