Vzhledem k zájmu občanů o informace týkajících se ručení a prodeje budovy kulturního domu, známého jako “bowling” uvádíme základní fakta.

Výsledky voleb a kdo byl zvolen zastupitelem v minulých letech naleznete na https://volby.cz/ Kdo byl přítomen na zasedání a v dané věci hlasoval naleznete v zápisech ze zasedání.

Budova kulturního domu byla postavena 70.letech 20.století. Stavba byla povolena v roce 1972 a zkolaudována v roce 1976 a bylo mu přiděleno č.p. 155. Jednalo se o stavbu s jedním nadzemním podlažím, částečně podsklepenou, s plochou střechou. V budově byla restaurace, sál, salonky, sociální a hospodářské místnosti, ve sklepě byly sklady, kotelna.

Dne 11.7.1996 byla uzavřena smlouva mezi obcí a nájemcem na pronájem této budovy od 1.7.1996 do 1.7.2021 za nájemné ve výši 130.000 Kč/rok. Ze smlouvy: Nájemné má být hrazeno naturálním plněním – prováděním stavebních oprav dle smlouvy. Částka ve výši 300.000 Kč na opravy, které nájemce provedl na základě dohody ze dne 1.7.1994, bude započtena do nájemného. Odpisy má provádět nájemce. Při ukončení nájmu uhradí pronajímatel nájemci náklady na stavební práce po odečtu 1/50 těchto nákladů za každý rok nájmu.

Nájemce si vzal v roce 1997 úvěr na 5 mil. Kč. U této příležitosti byl vypracován znalecký posudek na budovu a pozemky – cena nemovitostí činila 10.966.500 Kč Obec za splácení úvěru ručila zástavní smlouvou k této nemovitosti včetně pozemků a ručitelským prohlášením. Nájemce si následně vzal další úvěr.

Nájemce úvěr nesplácel. V roce 1999 podepsal nájemce bance Uznání závazku ve výši 5.335.168,49 ze smlouvy ze dne 22.1.1997 a 655.773,18 ze smlouvy ze dne 17.6.1997 (v uznání závazku vyčíslené výše k 26.1.1998 v celkové výši 7 018 567 Kč).

V roce 2000 prodala banka pohledávku soukromé firmě, která ji v roce 2003 postoupila za úplatu ve výši 3.017.000 Kč další společnosti. Celková výše pohledávek k 12.2.2003 činila 11.934.457,91 Kč. Obec ručila za závazek dlužníka do celé výše závazku jistiny a do celé výše příslušenství.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.7.2002

V roce 2003 firma vlastnící pohledávku podala žalobu na nájemce, na Obec Svojetice jako ručitele a na druhého ručitele v celkové výši 11.930.557 Kč.

Soud vydal 18.11.2003 platební rozkaz a uložil:

 1. Nájemci a Obci uhradit společně a nerozdílně částku ve výši 4.769.000 Kč nesplacené jistiny a úvěru + úroky z prodlení do 12.2.2003 ve výši 5.776.880,68 Kč + úroky z prodlení ve výši 30% ročně z dlužné částky od 13.2.2003 do zaplacení + soudní poplatek ve výši 190.760 Kč.
 2. Nájemci a druhému ručiteli uhradit společně a nerozdílně částku ve výši 566.556,66 Kč nesplacené jistiny a úvěru + úroky z prodlení do 12.2.2003 ve výši 814.520,57 Kč +úroky z prodlení ve výši 30% ročně z dlužné částky od 13.2.2003 do zaplacení + soudní poplatek ve výši 22.664 Kč.

V srpnu/září 2003 obec prostřednictvím právníka píše firmě, že je ochotna vyplatit zástavu prodejem pozemků a nabízí smlouvu o úhradě pohledávky, a to 4 mil. z prodeje pozemků + 3 mil. ve splátkách po 35.000 Kč/měs.

Společnost vlastnící pohledávku nabídla v prosinci 2003 Projekt spolupráce mezi nimi a Obcí – v oblasti výstavby ČOV, kanalizace a vodovodu.

Obec uhradila společnosti vlastnící pohledávku požadovanou dlužnou částku ve výši 7.200.000 Kč a zažalovala nájemce u soudu. Projednávalo se na zasedání zastupitelstva obce dne 14.5.2003 , dne 19.11.2003

Proč obec nevykoupila pohledávku přímo od banky v roce 2000 nebo od firmy v roce 2003 není v zápisech ze zasedání uvedeno. Společnost tak během jednoho roku vydělala přes 4.000.000 Kč.

Nájemce pronajal budovu další firmě za 35.000 Kč/měsíc a obci nadále nic neplatil.

V roce 2005 soud nařídil exekuci na majetek nájemce/dlužníka, která však není úspěšná. Obec dostává částku cca 800 Kč/rok.

V roce 2006 Obec uhradila Vypracování studie domu pro seniory, který měl být v domě č.p. 155, ve výši 142.800 Kč.

V roce 2007 Obec budovu pronajala – zápis ze zasedání č. 3/2007, zápis ze zasedání č. 6/2007.

V roce 2008 Obec schválila a vyvěsila záměr prodeje budovy. V této době byly nabídky na koupi ve výši 2.080.000 Kč až 5.000.000 Kč viz zasedání dne 3.6.2009zasedání ze dne 6.5.2009 na webu obce.

Zápisy ze zasedání ze dne 5.8.2009,

V roce 2009 následovalo další schválení a vyvěšení záměru a další nabídky ve výši 3.000.000 Kč a 3.500.000 Kč. Obec schválila prodej vyšší nabídce. Firma dle zápisu ze zasedání dne 30.6.2010 odstoupila od koupě z důvodu nezajištění financování jejich projektu.

V dokumentech z roku 2010 se nacházejí nabídky na odkoupení budovy – např. za 2.700.000 Kč za účelem vybudování hotel se sportovním zázemím, restaurací a školícím centrem. 

Po volbách na podzim 2010 zastupitelé na ustavujícím zasedání dne 10.11.2010 znovu vyhlásili záměr prodeje. Byl nalezen vytištěný email, kdy realitní makléř 9.11.2011 doporučuje Obci cenu nabídky pro prodej ve výši 1,8 – 1,9 mil. Kč.

Na zasedání 11.4.2012, 2.5.2012 se projednávala nabídka na odkup domu bowlingu a schválení přípravy smlouvy na prodej se projednalo dne 6.6.2012. Dne 2.8.2012 zpracoval architekt pro Obec “rozvahu k pozemku a budově” . Dále na zasedání dne 11.7.2012 proběhla informace o přípravě smlouvy.

Na zasedání dne 3.10.2012 byl schválen záměr prodeje “domečku” č.p. 135

Na zasedání dne 17.10.2012 bylo schváleno usnesení na prodej domu č.p. 155 restaurace (bowling) na p.č.st.24/1 a st.24/5, parcelu 24/1 a parcelu st.24/5. To vše bylo prodáno za cenu 2.000.000 Kč.

Dne 18.10.2012 byla podepsána kupní smlouva.

Z účetnictví byla dne 19.11.2012 vyřazena z důvodu prodeje budova restaurace v zůstatkové hodnotě cca 3,5 mil. Kč, terasa KD pozemek p.č. 24/5 o výměře 92 m2 v zůstatkové hodnotě 4.995,60 a vyřazen pozemek p.č. (st.) 24/1 (pozemek pod KD) o výměře 911 m2 v zůstatkové hodnotě 49.467,30  (pozn.: m2 á 54,30 Kč).

V 11/2013 byl schválen územní plán, který definuje plochu využití jako občanskou vybavenost.

Dne 21.5.2014 byl vydán souhlas Obecního úřadu s vydáním povolení na stavební úpravy stávajícího objektu na bytový dům a vyjádřením, že je v souladu s územním plánem.

V roce 2014 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby, stavební úpravy a nástavba spočívající v přestavbě na bytový dům s komerčními prostory a ordinacemi v přízemí.

V roce 2016 jeden z dlužníků zemřel. V červnu 2016 přihlásila obec své pohledávky ve věci dědictví.

Dne 9.11.2017 byl schválen dodatek ke kupní smlouvě.

Souhrn:

 • Celkem vyřazen majetek (budova č.p.155 a přilehlé pozemky) z účetnictví Obce v hodnotě: 3.554.462,90 Kč
 • Prodáno za 2.000.000 Kč
 • Dle dostupných informací nebyl zpracován odhad ceny nemovitosti (pozn.: nenalezena ani platba v účetnictví ani fyzicky zpracovaný odhad, ani zmínka v zápisech ze zasedání).
 • Obec hradila Vypracování studie domu pro seniory (který by byl v č.p. 155) v ceně 142.800 Kč
 • Obec uhradila společnosti vlastnící pohledávku: 7.200.000 Kč
 • Obec hradila náklady právníka a exekutora.
 • Obec hradila daň z převodu nemovitosti ve výši 60.000 Kč.
 • Obec měla dle dostupných informací nejvyšší nabídku na koupi ve výši 5.000.000 Kč v roce 2009.
 • Pohledávka za nájemcem nebyla evidovaná v účetnictví obce. Na toto zastupitelé obce v roce 2016 upozornili auditory Krajského úřadu, kteří toto ohodnotili jako pochybení minulého zastupitelstva. Pohledávku ve výši přesahující 33 mil. Kč byla v roce 2016 zanesena do účetnictví obce (jde o částku pohledávky ve výši 11.926.957,20 Kč a výši úroku z prodlení od roku 2003).

Vzhledem k obsáhlosti budou další informace postupně doplňovány.