Informace k dani z nemovitosti

Vážení občané,
možná vám už přišla nebo v blízké době přijde složenka od Finančního úřadu na daň z nemovitých věcí. Daň pro letošní rok je vyšší než v předchozích letech.

Vzhledem k velkým investičním akcím, které proběhly: výstavba kanalizace, mateřské školy, oprava komunikací Na Kopci a Na Obci a k dalším plánovaným investicím v obci (např. musíme zajistit školu pro děti, je nutné opravit další komunikace, plánuje se výstavba chodníku, oprava nádrže na návsi, je nutná oprava hřbitovní zdi), bylo nutné získat do rozpočtu obce další finance. Obec také zavedla úsporná opatření např. zrušení nevýhodných smluv na prezentace obce na internetu, zajistila zrušení poplatků za vedení účtů u bank, výběrovými a poptávkovými řízeními tlačí dodavatele s cenou dolů, zastupitelé nepožadují náhradu za cestovné atd.

Daň z nemovitých věcí je jedinou daní, která je 100% převáděna na obec. Ostatní daně jsou státem přerozdělovány a nikdy nemá obec jistotu, kolik z těchto daní získá do svého rozpočtu.  Na základě daného klíče se daně přerozdělují mezi stát, státní fondy, obce a kraje. Finance obce z jiných daní jsou dané celkovým výběrem daní a přerozdělovány podle velikosti katastrálního území, počtu obyvatel (trvale hlášených), počtem žáků a počtem zaměstnanců. Obec nikdy dopředu neví, kolik z přerozdělovaných daní dostane, dozví se to v podstatě až podle toho, co postupně přichází na účet obce.

Obec má možnost regulovat několik koeficientů daně z nemovitých věcí. Obec Svojetice se rozhodla regulovat místní koeficient daně z nemovitých věcí podle §12 zákona 338/1992 Sb., který může být ve výši 2-5. Tímto koeficientem se násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v §5 odst.1 (např. zahrada, orná půda, trvalé travní porosty, vinice, chmelnice, ovocné sady). Daň z nemovitých věcí se za zahradu nenavyšuje!

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, kterou se stanovuje koeficient daně z nemovitých věcí ve výši 4 pro všechny nemovitosti umístěné na celém území obce Svojetice, byla schválena na zasedání dne 22.8.2016. Tato vyhláška byla vyvěšena na úřední desce (jak fyzické, tak i elektronické na webu obce) dne 31.8.2016. Informace o místním koeficientu je také zveřejněna na webu obce, v menu Základní informace a kontakty.